Inici » SERVEIS » FAQS I RECURSOS

Informació

preguntes frEqüents i recursos

Des de Torre Jussana volem que tingueu accés a informació que us ajudarà en el vostre dia a dia. Aquí trobareu recursos i resposta a les preguntes freqüents que ens feu sobre el funcionament associatiu.

CERTIFICAT DIGITAL:
INFORMACIÓ I RECURSOS

RÈGIM GENERAL DE
PROTECCIÓ DE DADES

CONSTITUCIÓ D’UNA
NOVA ASSOCIACIÓ

PREGUNTES FREQÜENTS

legalitat

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ?

És una agrupació de persones físiques i/o jurídiques (mínim tres persones), que s’uneixen per a realitzar una activitat col·lectiva de forma estable, organitzades democràticament i sense ànim de lucre.

Què és una fundació?

És un tipus d’organització sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica privada i amb finalitats d’interès general a favor d’un col·lectiu. Les fundacions estan governades per un patronat, format per les persones patrones que, al seu torn, estan controlades pel protectorat i subjectes a la voluntat de les persones fundadores. La dotació inicial per a constituir una fundació no pot ser inferior a 30.000€ en fundacions de durada indefinida i de 15.000€ en fundacions temporals.

Què és una federació?

És un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir finalitats comunes. El següent nivell el formen les confederacions (entitats de tercer grau) que són agrupacions de federacions.

Què vol dir “sense ànim de lucre”?

Les organitzacions sense ànim de lucre són aquelles que reinverteixen els beneficis procedents de la seva activitat econòmica en la finalitat social de l’entitat i mai en les seves persones associades.

Qui pot ser membre d’una associació?

Una associació està formada per persones associades, els drets i deures de les quals es regulen a través dels estatuts de l’entitat. A més de les persones associades les associacions poden comptar amb les següents figures:

 • Personal remunerat a través d’una relació contractual.
 • Persones voluntàries: les que col·laboren en els projectes de l’associació de forma lliure, voluntària sense drets polítics i sense cap contraprestació a canvi.
 • Persones usuàries: les que es beneficien d’un producte o servei de l’associació i no hi tenen cap més vincle.
Quins drets i deures té una persona sòcia de l’entitat?

Drets de les persones associades (segons els articles 323.1 a 323.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya):

 1. Adquirir la condició d’associada.
 2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners.
 3. Participar en l’activitat de l’associació.
 4. Ser informada de la marxa de l’associació.
 5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

Deures de les persones associades (segons l’article 323.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya):

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar en el seu assoliment.
 2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames o altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests.
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
 4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.
Poden constituir associacions les persones estrangeres? Quina documentació cal que aportin en aquest cas?

Sí, ja que el dret fonamental d’associació el tenen totes les persones, siguin nacionals o estrangeres.

Per a la constitució d’una associació cal adjuntar, a l’acta fundacional, un document acreditatiu de la identitat de les persones sòcies fundadores. Són vàlids tant un passaport, un DNI o un NIE.

Ara bé, el càrrec de presidència (que serà qui haurà d’obtenir el certificat digital per tal de poder fer tràmits amb l’administració pública, sempre que l’associació tingui activitat econòmica) haurà de posseir un DNI o un NIE per a poder obtenir-lo.

Quins tràmits són necessaris per a inscriure una associació?

Per tal d’inscriure una associació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal tenir redactada i degudament signada, per les persones sòcies fundadores, l’acta fundacional i aportar els estatuts de l’entitat.

Juntament amb aquesta documentació, cal presentar la sol·licitud d’inscripció de l’associació i el justificant de pagament de les taxes corresponents al tràmit de constitució.

Quins són els òrgans de govern d’una associació?

En una associació hi ha dos òrgans de govern: l’assemblea general (òrgan sobirà), constituïda per totes les persones associades i on es pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació i la junta directiva que administra i representa l’associació.

Quina legislació s’ha de tenir en compte?

La normativa de referència dependrà d’on tinguem registrada la nostra associació. És a dir, si estem registrats al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, la nostra norma de referència serà la llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. Si estem registrats al Registre d’associacions del Ministeri de l’Interior, la nostra norma general serà la Ley 1/2002 de asociaciones.

La normativa de referència es pot consultar a través dels següents enllaços:

Pàgina del web de Torre jussana on recopilem les normatives de referència relacionades amb l’associacionisme a Catalunya.

Pàgina del web de la Generalitat de Catalunya sobre la normativa de catalunya de federacions i associacions.

Quines són les obligacions documentals?

Segons el Llibre III del Codi civil, les associacions tenen les següents obligacions documentals:

 • Llibre de comptabilitat: les associacions han de portar un llibre diari, un llibre d’inventari i comptes anuals llevat que, l’entitat no estiguin obligada a declarar l’impost de societats. En aquest cas, el llibre de comptabilitat podrà ser un llibre de caixa on es detallin els ingressos i les despeses.
 • Llibre d’actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol, al final de l’exercici corresponent.
 • Llibre de persones associades: Ha de contenir una relació actualitzada dels associats en el qual constin, almenys, les dates d’alta i de baixa de l’associació i el domicili.
 • Llibre de persones voluntàries: Ha de contenir una relació de les persones voluntàries que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

NOTA: No cal diligenciar els llibres de registre de les persones associades, els llibres d’actes, els llibres d’inventaris de béns, els llibres de comptabilitat i el llibre de personal voluntari atès que des de l’aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal ja no cal legalitzar aquests llibres.

Quines altres obligacions legals s'han de tenir en compte?

Les associacions com a persones jurídiques han de complir amb la Llei Oficial de Protecció de Dades, la Llei de transparència, els drets d’imatge, el certificat negatiu de penals, etc. i disposar d’una assegurança.

 • Llei Oficial de Protecció de Dades: El nou reglament garanteix el dret a conèixer què es fa amb les dades que té l’entitat, de quin tipus són, on les ha obtingut. Si té les autoritzacions, saber amb quina finalitat les manté i si té intenció de facilitar-les a un tercer.
 • Llei de Transparència: Les associacions, com a entitats que reben finançament de l’Administració, han de complir amb una sèrie d’obligacions. Concretament, les associacions que reben ajuts o subvencions per valor de més de 5.000 € anuals i que obtinguin, com a mínim, el 40% dels seus ingressos anuals a través de subvencions o ajuts públics.
 • Assegurances: La contractació d’una assegurança permetrà cobrir la responsabilitat de l’entitat, respecte als riscos que puguin esdevenir en el desenvolupament de l’activitat associativa.
Amb quina periodicitat s’han de celebrar les assemblees?

Les assemblees ordinàries cal que es celebrin com a mínim un cop a l’any, 6 mesos després del tancament de l’exercici econòmic de l’associació.

Amb quina periodicitat s'ha de reunir la Junta Directiva?

La Junta Directiva cal que es reuneixi, en sessió ordinària, en la freqüència que s’estableixi en els estatuts, però que en cap cas pot ser inferior a una vegada al trimestre.

Canvi de membres de la Junta Directiva, on cal comunicar-ho?

Aquest tràmit s’ha de fer al registre, només cal que s’empleni la sol·licitud que trobareu al web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

També cal presentar un certificat de canvi de Junta Directiva amb la firma dels membres sortints i entrants. Amb aquesta documentació ja es pot anar al registre, o bé realitzar el tràmit on line. Cal aportar el rebut del banc, demostrant que s’han pagat les taxes corresponents.

Què cal tenir en compte si tenim persones voluntàries a l’associació?

Caldrà:

 • assegurar a aquestes persones a través d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents
 • incloure les seves dades al llibre de persones voluntàries, i
 • disposar d’un programa de voluntariat, si complim els requisits que s’estableixen a la llei.
Una associació pot tenir persones treballadores?

Com qualsevol empresa, una associació pot tenir personal remunerat, sempre que s’estableixi una relació contractual regulada pels convenis i contractes vigents.

Si es vol contractar a un membre de la Junta Directiva per a dur a terme altres tasques dins l’associació, la legislació catalana ho preveu. Però tal com es preveu, no es podrà contractar a més del 50% del nombre total de membres de la junta.

Els membres de la Junta Directiva poden cobrar pel seu càrrec?

Els membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs gratuïtament. Però tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses, degudament justificades, que pugui comportar l’exercici del seu càrreg i a la indemnització per danys produïts per raó d’aquest exercici.

Estratègia i acció

Cal redactar un pla d’associació?

Tot i que no és un document obligatori és molt recomanable redactar un document elaborat i consensuat, que descrigui els aspectes essencials del projecte de la nostra entitat. Aquest ens permetrà reflexionar i concretar la seva missió, visió, valors i objectius. Així com definir l’estructura interna de l’associació i planificar les activitats a realitzar.

Què és un reglament de règim intern?

El Reglament de Règim Intern és un document complementari als Estatuts. Ens permet desenvolupar, més concretament i concisa, aspectes que es tracten en els estatuts de forma genèrica i introduir matèries no contemplades en aquests.

És molt recomanable disposar d’aquest tipus de document perquè pot esdevenir un mecanisme de prevenció de conflictes, donat el seu caràcter regulador del règim i la dinàmica interna de l’associació. Cal tenir en compte que com a norma de desenvolupament, el seu contingut ha de complir i respectar el contingut dels estatuts i de la llei d’associacions.

Com es pot finançar una associació?

Una associació es pot finançar a través de diverses fonts, com més diversificades siguin, millor serà per l’entitats. Així doncs l’associació es pot nodrir a través dels següents recursos:

 • Recursos propis: a través de les quotes de les persones sòcies, de quotes per la prestació de serveis, d’activitats,…
 • Recursos privats: donacions d’empreses, privades, donacions de bancs o caixes, etc.
 • Recursos públics: subvencions anuals o convènis. Per a presentar-se a les subvencions cal complir els requisits de les mateixes. En alguns casos cal demostrar un mínim d’anys de vida de l’associació per poder-la sol·licitar. Pots trobar més informació al nostre web específic sobre el tema.
 • Recursos compartits: podem establir aliances o col·laboració amb altres entitats.
On es poden consultar convocatòries de finançament?

Les convocatòries de subvencions públiques de qualsevol administració es publiquen en els seus diaris oficials (com per exemple: BOE, DOGC, BOPB). Us recomanem que els consulteu recurrentment.

A la web de Torre Jussana, us mantindrem informats de les convocatòries del Ajuntament de Barcelona i de com poder sol·licitar-les.

Respecte a finançament privat cal cercar en les mateixes webs d’aquests ens privats. Un recurs pràctic per cercar finançament públic i privat és subscriure’s o mirar els apartats de finançament d’organitzacions com:

Economia

Les associacions poden tenir beneficis al final del seu exercici?

No. Com que les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a la seva finalitat, els rendiments que se’n deriven d’aquestes s’hauran de destinar exclusivament al compliment de la seva finalitat. És a dir, tot i que una associació pot obtenir beneficis, els haurà de reinvertir en els seus projectes, ja que no pot repartir dividends entre les persones associades.

NOTA: Cal tenir en compte que obtenir beneficis no és el principal objectiu d’una associació, per tant si en una associació es generés un gran excedent econòmic (molts beneficis) és molt probable que no s’estiguin optimitzant els recursos correctament.

Les associacions estan sotmeses a obligacions fiscals?

Sí, les organitzacions sense ànim de lucre estan sotmeses, tot i que no disposen de regularització específica en matèria fiscal.

L’obligació de la presentació d’impostos durant tot l’any de les entitats varia en funció del tipus d’activitats, del volum d’ingressos obtingut anualment i dels seus pagaments. En molts dels casos arriba a l’exempció total, només caldrà presentar la documentació.

Els principals impostos són:

 • l’Impost de societats
 • l’Impost sobre activitat econòmica
 • l’Impost sobre les persones físiques
 • l’Impost sobre el valor afegit, i
 • la declaració del model 347.

Per més informació sobre les obligacions fiscals d’una entitat sense finalitats de lucre podeu consultar la següent publicació:

UP23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives.

Quins beneficis fiscals poden obtenir les associacions?

Només les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública poden gaudir dels beneficis fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre de 2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Poden els donants, desgravar-se les donacions que fan a l’associació?

No, només tenen dret a la desgravació les donacions que les persones, i altres formes jurídiques, fan a les associacions Declarades d’Utilitat Pública, Fundacions o associacions de cooperació al desenvolupament acollides a la llei 49/2002 i que estan degudament inscrites i reconegudes al cens corresponent. Per tant, si l’associació no es troba en alguna de les situacions anteriors, les donacions que es puguin fer no tindran dret a desgravació.

Ara bé, a Catalunya existeixen també desgravacions autonòmiques. Aquestes són per a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana, centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics i entitats ambientals. Però, cal que l’entitat estigui degudament inscrita al cens corresponent per a poder optar a aquests incentius fiscals en les donacions.

Com es pot aconseguir el NIF de l’associació?

El NIF el podem aconseguir després d’inscriure la constitució de l’associació al Registre d’Associacions de l’administració corresponent.

Si necessitem començar a operar abans de tenir el OK definitiu del registre corresponent, podem sol·licitar un NIF provisional. Aquest es sol·licita a l’Agència Tributaria (AET) a través del model 036 a la delegació del AET que ens pertoca per la nostra seu social. La documentació necessària que cal presentar per obtenir-lo és: el certificat conforme s’han entregat els estatuts i la resta de documentació al Departament de Justícia, o registre pertinent, i una fotocòpia dels estatuts i de l’acta fundacional presentats.

El NIF provisional té una vigència de 6 mesos. Passat aquest temps o a partir de que disposem de la documentació aprovada, per part de l’administració pública corresponent, haurem de sol·licitar de nou, a l’Agència Tributària, el NIF definitiu.

Per a sol·licitar el NIF definitiu, caldrà emplenar de nou el model 036 i lliurar-lo a la nostra delegació d’Hisenda corresponent. Amb el model 036 també caldrà que aportem l’original i la fotocòpia dels estatuts i acta fundacional, aprovats per l’administració.

El model 036 es pot aconseguir on line a través de la web: www.agenciatributaria.es (en l’apartat “a un clic”, models i formularis, declaracions i per últim “totes les declaracions”) o bé, en paper a qualsevol delegació d’Hisenda.

En cas de pèrdua, cal dirigir-se a l’Agència Tributària i demanar allà la informació pertinent per tal de que us donguin una còpia.

Quan cal sol·licitar el NIF definitiu?

S’ha de demanar un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions o de l’administració corresponent.

Què necessitem per obrir un compte bancari?

Cada entitat bancària demana uns requisits, en funció de les seves necessitats. No obstant això, el més normal és que demanin l’assistència de presidència, secretaria i tresoreria, i que us demanin la següent informació:

 • Estatuts definitius registrats per justícia (els que envien per correu postal)
 • Acta fundacional
 • NIF definitiu (normalment no accepten el provisional)
 • DNI/NIE de la presidència o persones apoderades d’aquell compte corrent, com pot ser el tresorer/a. Si es presenta una altra persona, us demanaran una autorització signada per la junta directiva i donant poders per operar amb el compte bancari. Per tant, ha d’anar una persona de la junta amb el seu DNI/NIE.

Existeixen nombrosos bancs, però la nostra recomanació és obrir el compte bancari de l’associació en alguna banca ètica.

Fiscalitat

Quin és el règim fiscal de les entitats no lucratives?

Des d’un punt de vista fiscal, podem classificar les entitats sense ànim de lucre en dos grans grups: les que es poden acollir a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i les que no ho poden fer.

Així doncs, les entitats que poden accedir al règim fiscal regulat per la Llei 49/2002, per considerar-se que les seves finalitats estatutàries són d’interès general són:

 • Les fundacions.
 • Les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Les organitzacions no governamentals de desenvolupament que tinguin alguna de les formes jurídiques anteriors.
 • Les federacions i associacions conformades per les entitats descrites en els punts anteriors.

Un aspecte que s’ha de tenir en compte que les entitats descrites anteriorment, pel fet de complir els requisits que estableix la Llei 49/2002 no quedaran incloses automàticament dins d’aquest règim fiscal, sinó que ho hauran de comunicar a l’Agència Tributària mitjançant el model 036.

Com obtenir el NIF de l'associació?

El Número d’Identificació Fiscal (NIF) és el codi alfanumèric que permet a les entitats desenvolupar relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

Per obtenir-lo, cal emplenar la seva sol·licitud a través de la declaració censal, anomenada model 036, i presentar-la en les oficines d’Hisenda.

El model 036 es pot emplenar a través el següent enllaç (una vegada complimentat es pot descarregar en format PDF). Pots sol·licitar-lo al següent enllaç:

Enllaç a la sol·licitud del Model 036 de l’Agència Tributària

Per presentar-lo a Hisenda, cal demanar cita prèvia a través del següent enllaç:

Enllaç per demanar cita prèvia

En l’anterior enllaç, s’han introduir les dades personals (DNI, nom i cognoms) i una vegada s’ha fet l’accés, fer clic en “Gestión Censal, Cl@vePIN y acreditación certificado digital”. Havent fet clic, s’obrirà un desplegable i s’haurà de marcar la casella “036/037. IAE. NIF. Etiquetas y cambio de domicilio”. Finalment s’hauran d’introduir les dades de contacte en la secció “Otros datos”.

Per últim, recordar-vos que la documentació que cal portar a Hisenda per obtenir el NIF de l’associació és la següent:

 1. Original i fotocòpia de l’acta fundacional i els estatuts de l’associació (el Registre us haurà retornat un exemplar dels estatuts encunyat o segellat.).
 2. Resolució del Registre d’Associacions en virtut de la qual es reconeix que l’associació ha estat constituïda.
 3. Si qui fa el tràmit amb Hisenda no es la persona que ostenta la representació legal de l’associació (preident/a), document que acrediti la capacitat de representació de la persona que presenta i signa el model 036.

MÉS RECURSOS:

Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036 Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036.

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives Per a més informació, UP 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (pàgines 19 i 20).

Com donar d'alta d'activitat econòmica a l'associació?

Hisenda facilita un buscador perquè pugueu escollir la tipologia d’activitat econòmica que més s’ajusta a la venda de productes o prestació de serveis que realitzeu:

enllaç al buscador d'Hisenda per escollir la tipologia d'activitat econòmica Enllaç al buscador d’Hisenda.

Havent escollit aquesta activitat, s’haurà de modificar el model 036 en els apartats on es contemplen els aspectes relacionats amb l’activitat econòmica de l’associació i les implicacions fiscals que té aquesta.

Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036. Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036.

Què és l'Impost de Societats (IS)?

L’Impost sobre Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les persones jurídiques.

Les associacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats. Això vol dir que en funció del tipus de rendes que obtingui l’entitat es tributarà per les mateixes o bé, aquestes estaran exemptes.

Rendes obtingudes per les associacions que estan exemptes de l’Impost sobre Societats:

 • Les quotes socials, sempre i quan no tinguen cap contraprestació implícita
 • Les donacions
 • Les subvencions

La resta, es a dir, aquelles rendes provinents de realització d’activitat econòmica (venda de productes o prestació de serveis) sí que estaran subjectes a l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a la declaració l’Impost, les associacions no estaran obligades a presentar-la sempre que es compleixin els següents 3 requisits:

 • Que els ingressos totals de l’exercici (és a dir de rendes exemptes i no exemptes) no superen els 75.000 €.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen els 2.000 €.
 • Que totes les rendes no exemptes que s’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

D’altra banda, cal tenir en compte que en virtut del règim fiscal del mecenatge establert per la Llei 49/2002, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública disposen d’un marc d’exempcions tributàries diferent en aquest Impost.

PER MÉS INFORMACIÓ:

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives UP 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (pàgines 43 a 48).

Què és Impost sobre el Valor Afegit (IVA)?

L’IVA és un impost que grava la venda de productes i la prestació de serveis.

Donat que és un impost indirecte, l’IVA grava el “què es fa” i no “qui ho fa”. Dit això, les activitats següents, si són desenvolupades per entitats sense ànim de lucre de caràcter social, estaran exemptes:

 • Serveis d’assistència social.
 • Serveis educatius.
 • Serveis esportius.
 • Serveis culturals.

Fiscalment, una entitat sense ànim de lucre és considerada de caràcter social quan:

 • Els càrrecs de la junta directiva siguin gratuïts.

Els socis i les sòcies no siguin les principals persones beneficiàries de l’activitat de l’entitat.

Una associació efectua retencions d'IRPF?

Quan una associació paga una nòmina a un treballador/a o contracta un servei professional d’una persona autònoma té l’obligació fiscal d’efectuar una retenció sobre l’import que es satisfà a aquestes persones.

Aquestes retencions s’han de declarar a Hisenda mitjançant els models i els terminis següents:

 • De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos –> retencions del 1er Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos –> retencions del 2n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 3n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 4 trimestre de l’any natural anterior (model 111).
 • De l’1 al 31 de gener, ambdós inclosos –> declaració resum anual de les retencions efectuades en l’any natural anterior (model 190).

RECURSOS:

Guia fiscal AEAT Guia fiscal AEAT.

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives Per a més informació: UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (de les pàgines 35 a la 39).

Es poden desgravar les donacions que es fan a una associació?

Quan parlem dels efectes fiscals que poden tindre les donacions hem de tenir present dos aspectes:

 • La tipologia d’associació beneficiària de les donacions (associacions/associacions declarades d’utilitat pública).
 • La regulació tributària territorial (estatal/catalana)

DEDUCCIONS ESTATALS (només si l’associació és d’utilitat pública)

Les persones que siguin contribuents de l’IRPF podran deduir-se de la quota estatal de l’impost les següents quantitats:

Import de donacions fins a: Percentatge de la deducció
150 euros 80%
Resta base de deducció 30%

A més, si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor de la mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció aplicable a la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat, quan excedeixi de 150 euros, serà del 40%.

La base de la deducció per al donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

Les quantitats donades per part de persones jurídiques donaran dret a la deducció del 35% de la donació en la quota de l’Impost sobre Societats.

Si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció serà del 40%.

DEDUCCIONS A CATALUNYA

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es conforma per una quota estatal i una quota autonòmica. En conjunt, configuren la totalitat de l’Impost.

A Catalunya, també es recullen un seguit de deduccions que només són aplicables a les donacions efectuades per persones físiques. És important tenir present que aquestes deduccions també podran ser generades per entitats que no s’acullin al règim establert per la Llei 49/2002, sempre que:

 • Fomentin l’ús de la llengua catalana.
 • Siguin centres de recerca científica o centres de desenvolupament i innovació tecnològica
 • Siguin entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.

Aquestes deduccions s’aplicaran de la següent manera:

 • Donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana
  Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin inscrites en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics
  Les persones fisiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 25% de les quantitats donades per donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori
  Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.
Declaració d’operacions amb tercers (Model 347)

El model 347 és una declaració informativa que han de presentar totes les persones físiques i jurídiques que realitzin activitat econòmica (venda de béns i/o prestació de serveis).

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 €(IVA inclòs).

Aquesta declaració informativa es presentarà durant el mes de febrer de l’any següent al que corresponen les dades a declarar (per exemple, al febrer de 2021, es presenten dades relatives a 2020).

PER MÉS INFORMACIÓ:

Enllaç AET sobre qui està obligat a presentar la declaració Enllaç a l’AEAT per saber qui està obligat a presentar la declaració i qui no.

Tot el que cal saber sobre el 036 (el document de Cens d'entitats)

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s’utilitza per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l’entitat en l’àmbit fiscal.

Quan s’ha de presentar?

 • En situacions d’alta (declaració d’alta) => Serà en aquells casos en que l’entitat, recenment constituïda i inscrita al Registre, sol·liciti el NIF per poder començar la seva activitat.
 • En situacions de modificació (declaració de modificació) => Són aquelles situacions en les que es canvia de règim fiscal, s’assumeixen noves obligacions (retencions) o es canvia de domicili, entre altres qüestions.
 • En situacions de baixa (declaració de baixa) => Es porta a terme quan l’entitat cessa en totes les seves activitats o també, quan procedeix a la seva dissolució com a organització.

Amb caràcter general, el model 036 s’haurà de presentar amb anterioritat a l’inici de les corresponents activitats, o al naixement de l’obligació tributària que en el seu cas l’entitat hagi de complir pel tipus d’operacions que estigui portant a temre.

Per tant, la declaració censal d’alta s’haurà de presentar abans de l’inici de les activitats de l’entitat.

En el cas de la declaració censal de modificació, s’haurà de presentar en el termini màxim d’un mes, des de l’endemà a aquelles circumstàncies que s’hagin produït i que determinen la seva presentació.

I, pel que fa a la declaració censal de baixa, caldrà presentar-la en el termini màxim d’un mes des que es cesin totes les activitats de l’organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 fora de termini és el pagament d’una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s’abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d’una infracció tributària lleu.

Com s’ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

La presentació en format imprès es realitzarà en les Delegacions d’Hisenda que corresponguin al domicili fiscal de l’entitat. Pel que fa al document, es podrà realitzar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé directament en paper preimprès en les oficines d’Hisenda.

La presentació per via electrònica, es podrà efectuar amb certificat electrònic, o bé amb la cl@ave PIN, o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

Marc jurídic:
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores

FEU-NOS LA DEMANDA D’ACOMPANYAMENT

Sol·liciteu-lo omplint el següent formulari.

ET RECORDEM

El termini s’inicia el 6 de juny i s’allargarà fins al 30 del mateix mes

JA ESTÀ PUBLICADA LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL. CONSULTEU-LA!

GUIA D’ACTIVITATS PARTICIPATIVES

EL NOU FGEC: MÉS ÀGIL I FUNCIONAL

Logotip del Quèdequè, deixeu-vos veure!

Coneix l'agenda de la Barcelona que es mou!

Skip to content