PREGUNTES FREQÜENTS

INICI » FAQ

UN MUNT DE RESPOSTES RÀPIDES A DUBTES CONCRETS

LEGALITAT I JURÍDIC

Definicions i punts clau

És una agrupació de tres o més persones físiques i/o jurídiques, que s’uneixen per a realitzar una activitat col·lectiva d’interès particular o general (amb caràcter temporal o indefinit), organitzades democràticament i sense ànim de lucre.

No és exigible cap dotació inicial per constituir una associació.

Si voleu crear una associació, us recomanem consultar el següent recurs:

  Passos a seguir per a la constitució d’una associació

És una societat constituïda per persones que s’associen, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per la realització d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic.

Hi ha diverses classes de cooperatives que podeu consultar en aquest enllaç.

Si voleu crear una cooperativa, podeu contactar amb Coòpolis, la Federació de cooperatives de treball de Catalunya o Barcelona Activa.

És un tipus d’organització sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica privada i amb finalitats d’interès general. Les fundacions estan governades per un patronat, format per les persones patrones que, al seu torn, estan controlades pel protectorat i en tot cas subjectes a la voluntat de les persones fundadores.

La dotació inicial per a constituir una fundació no pot ser inferior a 30.000€ en fundacions de durada indefinida i de 15.000€ en fundacions temporals.

Si voleu crear una fundació, podeu contactar amb la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

És un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir finalitats comunes. Així mateix, un conjunt de federacions pot formar una confederació.

Les federacions i confederacions estan subjectes al règim general de les associacions.

Per constituir una federació, cal realitzar el següent tràmit: Sol·licitud d’inscripció de constitució d’una federació.

“Sense ànim de lucre” significa que es pot tenir activitat econòmica i beneficis però aquests es reinverteixen en la finalitat social de l’entitat i mai en les seves persones associades.

Ho són aquestes formes jurídiques: associació, federació, confederació, fundació i cooperativa sense ànim de lucre.

Per tal de constituir una associació al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya cal tenir preparats els següents documents:

 • L’acta fundacional (datada i signada per totes les persones sòcies fundadores).
 • Els estatuts (datats i signats per tots les persones sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria).
 • En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

El tràmit té una taxa de 60,70 €.

Podeu ampliar aquesta informació en aquest recurs de constitució d’associacions.

Si l’entitat és d’àmbit estatal, caldrà registrar-la al Registro Nacional de Asociaciones.

Sí, ja que el dret fonamental d’associació el tenen totes les persones.

A l’hora de constituir l’associació, cal adjuntar a l’acta fundacional, un document acreditatiu de la identitat de les persones sòcies fundadores. Són vàlids tant un passaport, un DNI o un NIE.

Ara bé, el càrrec de presidència, que generalment és el representant legal de l’associació, haurà de posseir un DNI o un NIE per a poder obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica.

En una associació hi ha d’haver com a mínim els següents òrgans:

 • L’assemblea general: és l’òrgan de govern i sobirà que està format per totes les persones associades. Es reuneix com a mínim un cop a l’any.
 • La junta directiva: és l’òrgan de representació i s’encarrega d’administrar i representar els interessos de l’associació.

També, cada entitat pot establir altres òrgans que l’ajudin a aconseguir les seves finalitats i el seu bon funcionament.

Per ampliar la informació sobre què és la junta directiva i les seves responsabilitats, us recomanem consultar la Guia d’assessorament 2 – Què cal saber per formar part de la junta directiva?. 

La decisió de la modificació del domicili de l’entitat es prendrà des de l’òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que determini els nostres estatuts.

Un cop acordat el canvi, caldrà comunicar-lo al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com a la resta d’organismes públics que puguin tenir les nostres dades (FGEC, Agència Tributària, etc.).

Registre d’associacions del Departament de Justícia 

Per fer el tràmit telemàtic davant el Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hem seguir els següents passos:

 1. Completar el certificat de l’acord de canvi de domicili social signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 2. Descarregar el formulari, emplenar-lo i enviar-lo a tramitar.
 3. Rebrem el justificant de recepció.

Aquest tràmit no té cap taxa associada.

Agència Tributària

En aquest cas s’ha de notificar a través del tràmit “Models 036 i 037. Consulta i modificació del domicili fiscal i del domicili de notificacions (Les meves dades censals)”. Per tal de poder fer la modificació cal identificar-se amb el certificat digital de l’entitat. En cas de dubtes sobre com realitzar el tràmit, podeu consultar aquesta pàgina.

Fitxer General d’Entitats Ciutadanes

A través del següent tràmit, podeu comunicar el canvi de dades que figuren en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Des d’octubre de l’any 2018, les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat o altres) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que, per a realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions, renovar la junta directiva a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o presentar els models corresponents als diversos impostos, serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Fent clic aquí  trobareu detall de com obtenir-lo.

El Registre d’associacions és públic. Si necessitem l’acreditació fefaent d’una dada registral d’una associació que hi estigui inscrita, hem de sol·licitar-ne la certificació registral.

Els motius més comuns pels quals demanarem un certificat de dades registrals són per obtenir:

 • El certificat d’inscripció de l’entitat.
 • L’òrgan de govern, és a dir, quines persones hi ha a la junta directiva. Ho necessitarem per obtenir el certificat digital de l’entitat.
 • Una còpia dels estatuts i l’acta fundacional de l’associació.
 • Notes simples i  finalitats de l’entitat.

Podeu fer la sol·licitud de manera presencial o telemàtica.

El tràmit té una taxa  associada de 11,50.- € que es pot pagar a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o, si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de CaixaBank. El pagament també es pot fer per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank.

Assemblea General i Junta Directiva

Les assemblees generals ordinàries cal que se celebrin com a mínim un cop a l’any, dins dels 6 mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic de l’associació.

També es poden celebrar assemblees generals extraordinàries. Aquestes es poden convocar en els casos següents:

 • Si la junta directiva ho considera convenient.
 • Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests. En aquest cas, s’hauria de convocar en el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, si els estatuts no fixen un termini més breu.

Arribada la durada màxima dels càrrecs de la junta directiva que estableix els nostres estatuts (conforme la normativa catalana, 5 anys és el màxim), caldrà gestionar la renovació dels mandats, tant si surten escollides les mateixes persones (si els nostres estatuts permeten la reelecció) com si noves persones ocupen el càrrec.

Per tramitar la renovació, cal seguir el procediment establert en els nostres estatuts i sempre celebrant una assemblea general. Un cop celebrada aquesta, a través d’aquest enllaç, farem la inscripció telemàtica de la nova composició de la Junta Directiva al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Tingueu en compte que aquest tràmit es pot fer únicament en línia.

Cal seguir  els següents passos:

 1. Completar el certificat de renovació dels membres de la junta directiva signat per la presidència i secretaria entrant i també les sortints. És important tenir en compte que cal indicar els noms i cognoms sota la signatura de cada un.
 2. Iniciar el tràmit, identificant-se digitalment amb el certificat digital o bé el DNIe i completar el formulari. En aquest formulari caldrà adjuntar el certificat citat anteriorment.
 3. Rebrem el justificant de recepció.

Actualment es tracta d’un tràmit gratuït.

I quan tardarem en rebre resposta? En un termini màxim de tres mesos, si es compleixen els requisits legals, rebreu l’ofici de notificació de la inscripció de la composició de la junta de govern. En canvi, si no es compleixen els requisits legals, rebreu l’ofici de notificació de les correccions que cal fer per poder inscriure la composició de la junta de govern. Si en aquests mesos no es rep una resposta, s’entén que la sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu.

Tingueu en compte que la resposta es rep a través d’un missatge per SMS o per correu electrònic que us avisarà que teniu una notificació electrònica.  Podreu accedir al contingut de la notificació a través del servei l’e-NOTUM o entrant a la vostra Àrea privada. En ambdós casos caldrà que us identifiqueu amb l’idCAT Mòbil o un certificat digital.

Quan tinguem la resolució per part del Registre, caldrà tenir en compte que:

 • Si la persona representant de l’entitat ha canviat (generalment el càrrec de Presidència), caldrà tramitar l’obtenció del certificat digital de representant de l’associació
 • Si canvia alguna de les persones que té accés a les comptes bancàries, hem d’informar a l’entitat bancària.
 • Cal comunicar les modificacions de la composició de la junta directiva a la resta de registres on estigui inscrita la nostra entitat.

Per a més informació vegeu la Guia sobre responsabilitats de la Junta Directiva

En qualsevol moment del mandat, pot ser que es produeixi una baixa d’un dels membres de la junta directiva. En cas que aquesta baixa sigui deguda a la seva renúncia, podeu consultar aquesta FAQ sobre com ha de procedir aquesta persona per notificar-ho.

Per tal de cobrir aquesta baixa, és la pròpia Junta l’encarregada de designar les persones substitutes fins a l’elecció de nous càrrecs en l’assemblea general o extraordinària.

En cas que la persona que es dona de baixa ocupi el càrrec de presidència, cal tenir en compte que segons la llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i sempre que no hi hagi cap especificació als estatuts de l’entitat, correspondrà a la persona que estigui a càrrec de la vicepresidència, al membre de la Junta amb més antiguitat o la persona de més edat del govern ocupa de forma temporal el càrrec.

Per a procedir a l’elecció dels nous càrrecs, tal i com es comentava anteriorment, cal convocar una assemblea general o extraordinària, indicant com un dels punts de l’ordre del dia la renúncia i nova elecció del càrrec de la junta vacant.

Un cop celebrada aquesta i amb la votació favorable de les associades pel que fa als nous càrrecs, cal comunicar-ho al Registre d’associacions a través d’aquest enllaç. Tingueu en compte que aquest tràmit es pot fer únicament en línia.

Cal seguir  els següents passos:

 1. Completar el certificat de renovació dels membres de la junta directiva signat per la presidència i secretaria entrant i també les sortints. IMPORTANT! Al produir-se un canvi parcial de la junta directiva i estar el mandat vigent, caldrà solament indicar la baixa que es produeix i la nova persona que ocupa aquell càrrec. És important tenir en compte que cal indicar els noms i cognoms sota la signatura de cada un.
 2. Iniciar el tràmit, identificant-se digitalment amb el certificat digital o bé el DNIe i completar el formulari. En aquest formulari caldrà adjuntar el certificat citat anteriorment.
 3. Rebrem el justificant de recepció.

Actualment es tracta d’un tràmit gratuït.

Quan tinguem la resolució per part del Registre, registralment es farà constar la baixa i la nova alta del càrrec, però es mantindrà la resta de la Junta Directiva i el període de mandat. Caldrà tenir en compte que:

 • Si la persona representant de l’entitat ha canviat (generalment el càrrec de Presidència), caldrà tramitar l’obtenció del certificat digital de representant de l’associació
 • Si canvia alguna de les persones que té accés a les comptes bancàries, hem d’informar a l’entitat bancària.
 • Cal comunicar les modificacions de la composició de la junta directiva a la resta de registres on estigui inscrita la nostra entitat.

Per a més informació vegeu la Guia sobre responsabilitats de la Junta Directiva

Sí, una associació pot tenir personal remunerat.

Cal tenir en compte que els membres de la junta directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament. Si es vol contractar a un membre de la junta directiva per tasques diferents a les pròpies del seu càrrec, la legislació catalana ho permet però amb el límit del 50% del nombre total de membres de la junta directiva.

La persona que renuncia a un càrrec de la junta directiva ho ha de comunicar a l’entitat, seguint el procediment previst establert als estatuts, i pot comunicar-ho al Registre d’Associacions mitjançant un escrit en què manifesti la renúncia al càrrec. Per a presentar-ho en el Registre, podeu utilitzar el model de carta de renúncia present en aquest enllaç i caldrà presentar-lo a través de petició genèrica.

Ara bé, la junta directiva sempre ha de comunicar al Registre la nova composició de la junta com a resultat de la renúncia d’algun dels seus càrrecs, perquè el Registre disposi de les dades actualitzades de l’associació. Per conèixer com fer-ho, podeu consultar aquesta FAQ.

Estatuts

Per tal d’inscriure una associació al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (DGDEJ) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya és imprescindible redactar-ne els estatuts, el document que en
regularà la seva organització i funcionament intern.

És molt important destinar temps i esforços a treballar-los de manera conjunta i consensuada amb totes les persones implicades en la posada en marxa de l’associació, i fer-ho tenint en compte la realitat de la futura entitat. També cal pensar que és possible que hagin de ser modificats en el futur per tal d’adaptar-los als canvis que experimenti l’associació.

La DGDEJ ofereix un model d’estatuts associatius, que podeu ampliar per tal que us permetin preveure i sistematitzar diverses situacions que formen part de la dinàmica associativa. Aquí teniu un model en PDF i en Word.

Com més treballeu el model i l’adapteu a la realitat de la vostra entitat, més àgil i eficient us resultarà la gestió de l’associació. Abans d’omplir-lo i donar per acabat el document, recordeu:

 • És recomanable fer ús de llenguatge inclusiu (per exemple: “persones sòcies” en comptes de “socis” i “Presidència” en lloc de “President”).
 • Ha d’aparèixer el terme “associació” o bé l’abreviatura “assoc.” en la denominació de l’entitat.
  Voleu saber si ja hi ha altres entitats amb el mateix nom o semblant? Feu una recerca a la guia d’entitats del Departament de Justícia filtrant per “Nom de l’entitat”,
 • Definir fins i activitats. Els fins és allò que volem fer, és a dir, els objectius i la raó de ser de l’associació (per exemple: promoció de la cultura popular catalana, empoderament de dones migrades, etc.). I les activitats fa referència a què fem per aconseguir els fins i per tant han d’estar relacionades amb aquests (per exemple: formacions, esdeveniments, classes de dansa, etc).
 • El domicili s’ha d’establir al lloc on l’òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l’entitat dugui a terme principalment les activitats. Tot i que es pot establir en un domicili particular, no és recomanable.
 • Si les funcions de l’associació s’exerciran majoritàriament a Catalunya, però puntualment fareu activitats fora, podeu incorporar (article 3 del model): “sense excloure la possibilitat de realitzar activitats, de manera aïllada, a nivell estatal o internacional”.
 • Podeu preveure (article 11 del model) que les assemblees es puguin celebrar en un lloc diferent al domicili social de l’entitat.
 • Més endavant, quan ja tingueu en marxa l’entitat, podreu detallar el capítol referent al règim disciplinari via Reglament de Règim Intern.
 • Si arriba el moment de la dissolució de l’entitat, podeu canviar “obres benèfiques” (article 31. 4 del model) per altres termes que s’adiguin a allò que vulgueu destinar el romanent, com podria ser: acció veïnal, acció comunitària, etc.
 • Elimineu els números i text del model que fan referència a les notes a peus de pàgina.

MÉS INFORMACIÓ:

  Guia – Com redactar els estatuts d’una associació?

  Passos a seguir per a la constitució d’una associació

La modificació dels estatuts s’ha de tramitar conforme el que estableixen els nostres propis estatuts (procediment de convocatòria, majories, etc.).

Caldrà celebrar una assemblea general, la qual a l’hora de convocar-la  tingui com a punt de l’ordre del dia el motiu de la modificació dels estatuts.

Un cop celebrada l’assemblea i aprovada la modificació dels estatuts, tramitarem la inscripció telemàtica al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a través del següent tràmit i aportant:

 1. El certificat de l’acord de modificació dels estatuts estès pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 1. Un exemplar dels estatuts que contingui les modificacions que s’han fet, signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.

El tràmit té una taxa associada de 34,15.- € que es pot pagar a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o, si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de CaixaBank. El pagament també es pot fer per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank.

Tingueu en compte que en un termini màxim de tres mesos rebreu resposta per part de l’administració. O bé, rebreu requeriment en cas d’haver de subsana alguna dada de la documentació presentada. La resposta la rebreu a través d’un missatge per SMS o per correu electrònic que us avisarà que teniu una notificació electrònica.  Podreu accedir al contingut de la notificació a través del servei l’e-NOTUM o entrant a la vostra Àrea privada, identificant-vos amb l’idCAT Mòbil o un certificat digital.

Un cop aprovada la modificació dels estatuts, caldrà notificar els canvis a Hisenda, a través del Model 036, així com a la resta d’organismes públics i registres en els quals l’entitat estigui inscrita.

Per canviar la denominació de l’entitat cal modificar-ne els estatuts, concretament suposa un canvi en l’article 1.

Per tant, el procediment que cal seguir és el que s’indica en la FAQ sobre la modificació d’estatuts.

Per allò que no estigui previst als nostres estatuts, s’aplicarà el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Així mateix, és molt recomanable tenir un Reglament de Règim Intern (RRI). És un document complementari als estatuts que ha de complir i respectar el contingut d’aquests i del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Ens permet desenvolupar, de manera més concisa, aspectes que es tracten en els estatuts de forma genèrica i introduir matèries no contemplades en aquests. Pot esdevenir un mecanisme de prevenció de conflictes, donat el seu caràcter regulador del règim i la dinàmica interna de l’associació

A diferència dels estatuts, el Reglament de Règim Intern no s’ha d’inscriure al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions d'una associació

Un cop constituïm l’associació i aquesta adquereix personalitat jurídica, aquesta passa a tenir una sèrie d’obligacions que cal tenir en compte:

En aquesta pàgina podeu consultar i descarregar-vos diversos models de documents que us poden ser d’utilitat per la gestió de la vostra entitat.

Les principals obligacions registrals d’una associació són:

 • Registre d’Associacions (Departament de Justícia i Drets i Memòria): un dels primers passos en la constitució d’una associació és la inscripció d’aquesta en el Registre d’associacions. En cas que l’entitat estigui inscrita en aquest registre, cal notificar qualsevol canvi que es produeixi, com per exemple modificació dels estatuts, canvi de la junta directiva, canvi del domicili…
 • Agència Tributària: per tal d’obtenir el NIF i poder realitzar activitat econòmica, cal presentar el Model 036 a Hisenda. Caldrà, també, notificar qualsevol canvi que es produeixi referent a les dades censals de l’entitat, com un canvi de nom, del domicili, etc.
 • Altres registres i censos. En aquest cas, la inscripció en altres registres i censos no és obligatòria però, és molt recomanable inscriure-s’hi per diversos motius. Per exemple, en certes ocasions consta com a requisit per optar a algunes subvencions, així com alguns registres comporten avantatges fiscals. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona existeix el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. També hi ha altres censos com el Cens d’entitats de Voluntariat, el Cens d’entitats juvenils, el Registre d’entitats de Medi Ambient, el Registre d’ONGD, entre altres. En cas que es produeixi qualsevol canvi en les dades de l’entitat, cal notificar-ho al corresponent registre o cens.

La gestió interna de l’entitat està associada a un seguit d’obligacions documentals. Cal tenir en compte que més enllà de l’obligació de disposar aquests documents, suposen una eina de gestió per garantir el dret
d’informació de les persones associades i de tercers, són una garantia per la junta directiva, així com són una eina per gestionar amb transparència l’associació.

Les principals obligacions documentals són:

 • Llibre d’actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autentificades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura de secretaria i el vistiplau de presidència. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent. Pel que fa les actes, el contingut mínim que ha d’incloure és: Data i lloc, ordre del dia, assistents, resum assumptes, acords adoptats, resultats de les votacions i majories.
 • Llibre de persones sòcies: Ha de contenir una relació actualitzada de les persones sòcies en la qual constin, almenys, les dates d’alta i de baixa de l’associació i el domicili de notificacions.
 • Llibre de persones voluntàries: En cas de disposar de voluntàries, ha de contenir una relació de les persones voluntàries que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.
 • Llibres de comptabilitat: Les associacions per norma general han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals. Però, aquelles entitats que no estiguin obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, sol caldrà que portin un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses. A continuació, es detallen les característiques dels llibre diari i d’inventari i comptes anuals:
  • Llibre diari: S’hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l’activitat. Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.
  • Llibre d’inventaris i comptes anuals: S’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi han de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.

Cal legalitzar aquests llibres?

No, no cal presentar al registre els llibres de les persones associades, els d’actes, els d’inventaris de béns, els de comptabilitat i el de persones voluntàries.

 • Voluntariat: la Llei 25/2015 del Voluntariat i de foment de l’associacionisme regula la figura del voluntariat. L’àmbit d’aplicació és pel que fa a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat.  Pel que fa a les obligacions d’aquestes entitats, cal que els estatuts estableixin mecanismes de participació del voluntariat i que es disposi d’un llibre de registre de les persones voluntàries.  Cal tenir en compte que també caldrà disposar d’una assegurança de Voluntariat. Podeu ampliar la informació sobre aquest tema en aquesta guia pas a pas sobre la llei.
 • Personal contractat: pel que fa a la contractació de personal a càrrec de l’entitat, cal complir la normativa laboral vigent i les obligacions fiscals derivades d’aquestes, com l’alta d’empresa, alta de les persones treballadores, contracte laboral, nòmines, TC’s, IRPF, Prevenció de riscos laborals, Pla d’igualtat, entre altres aspectes.
 • Assegurances
 • Protecció de Dades: les associacions estan obligades a complir amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest sentit, cal tenir en compte la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i les obligacions que se’n deriven. Per a més informació consulta aquest enllaç.
 • Drets d’imatge
 • Certificats de Delicte de Naturalesa Sexual (DNS)

Altres obligacions que cal tenir en compte són:

 • Llei de Transparència: tal i com es recull en aquesta infografia i en aquesta guia, les entitats estan obligades a fer efectives les obligacions de publicitat activa en cas que:
  • Rebin més de 100.000€ anuals ajuts o subvencions públiques
  • Un 40% o més dels seus ingressos totals anuals proveinguin d’ajudes o subvencions públiques, sempre que siguin un mínim de
   5.000€ anuals.
 • Certificat digital: Des d’octubre de l’any 2018, les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat o altres) ho han de fer a través de mitjans telemàtics. Això vol dir que, per a realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions, renovar la junta directiva a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o presentar els models corresponents als diversos impostos, serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital. Fent clic aquí  trobareu detall de com obtenir-lo.

Des del 13 de març del 2023 ha entrat en vigor la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta normativa regula la necessitat de disposar de diversos canals d’informació per donar a conèixer infraccions normatives en el context laboral i recull quins requisits han de tenir per protegir correctament a l’informant.

L’obligació de disposar d’un sistema d’informació intern d’infraccions, com el canal de denúncies, afecta a totes les entitats amb seu social a l’Estat espanyol que tenen més de 49 persones treballadores.

També la llei estableix que és obligatori per aquells organismes i entitats públiques vinculades o dependents d’alguna administració pública, així com aquelles altres entitats participades per l’Administració pública.

Per ampliar la informació sobre les obligacions de la normativa, com aplicar-la, com gestionar el canal i altres aspectes, podeu consultar la següent notícia. A més, disposeu del següent recull de preguntes més freqüents elaborat per l’Oficina Antifrau.

Altres

Drets de les persones associades:

 1. Adquirir la condició d’associada.
 2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners.
 3. Participar en l’activitat de l’associació.
 4. Ser informada de la marxa de l’associació.
 5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

Deures de les persones associades:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar en el seu assoliment.
 2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames o altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests.
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
 4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.

Aquests drets i deures queden recollits en els articles 323-1 a 323-6 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

La dissolució d’una associació pot donar-se per diversos motius.

Els principals són per l’acord de l’assemblea general, la fi del termini que estableix els nostres estatuts que ha de perdurar l’entitat (llevat que s’hagi acordat per assemblea la pròrroga), compliment o impossibilitat de compliment de les finalitats de l’associació, si es redueixen a menys de tres les persones sòcies, per il·licitud civil o penal de les finalitats o les activitats de l’associació, per l’obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors, entre d’altres.

PASSOS A SEGUIR PER LA DISSOLUCIÓ

PAS 1: Celebrar una Assemblea General Extraordinària (AGE) en la qual s’acordi la dissolució de l’entitat. A l’hora de convocar l’assemblea, cal que tingui caràcter extraordinari i que hi consti un únic punt a l’ordre del dia relatiu a la dissolució.

IMPORTANT! Cal tenir en compte que els aspectes vinculats a la dissolució queden regulats en l’últim capítol dels vostres estatuts.

Un cop acordada la dissolució:

 • Es constituieix l’òrgan de liquidació i s’obre el període de liquidació, fins a la fi de la qual l’associació conserva la seva personalitat jurídica. L’entitat es pot liquidar per mitjà de la realització de béns o bé per la cessió global d’actius i passius. La liquidació s’ha de portar a terme en el termini fixat per la llei o per l’acord de dissolució, tenint una durada màxima serà de tres anys (excepte causa justificada de força major).
 • La normativa catalana estableix que el romanent net que resulti de la liquidació (és a dir, els béns sobrants) s’ha d’adjudicar a les entitats públiques o privades sense ànim de lucre o destinar a les finalitats que estableixen els estatuts. En cap  cas no es podrà repartir entre les persones sòcies o donar a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.

PAS 2: Comunicar al Registre d’Associacions la dissolució de l’Associació. Cal fer el tràmit “Inscripció de la dissolució” de forma telemàtica i seguint els següents passos:

 • Completar el certificat de l’acord de dissolució signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 • Completar el següent formulari, amb totes les dades de l’entitat i i del representant legal i adjuntant el certificat de l’acord de dissolució. Tingueu en compte que cal disposar de certificat digital per poder completar i signar aquest formulari.
 • Un cop signat i enviat, es genera el justificant de recepció i cal esperar resposta. Cal tenir en compte que el termini màxim de resposta és de 3 mesos. En cas que alguna dada no sigui correcta, ens sol·licitaran esmena del document en aquest periode.

Si es compleixen els requisits legals, rebreu el document d’Ofici de notificació de la resolució de dissolució i la resolució de dissolució de l’associació, signada per la persona titular de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Aquest tràmit no té cap taxa associada.

PAS 3: Donar de baixa el NIF de l’associació. Un cop ja heu rebut la resolució favorable per part del Registre, cal donar de baixa el NIF de l’Agència Tributària a través de la presentació del Model 036.  En aquest model cal:

 • Indicar les dades identificatives de l’entitat (NIF i nom entitat)
 • Apartat 1C:
  • Casella 150: Marcar la casella “Baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores”
  • Casella 151: seleccionar com a causa “Dissolució i liquidació”
  • Casella 152: indicar la data efectiva de la baixa.
 • Pàgina 9: Completar indicant quina/es són les entitats beneficiàries de la liquidació del patrimoni i el percentatge del repartiment (si escau).

La presentació del model 036 es pot fer telemàticament utilitzant certificat digital a través del tràmit Model 036. Emplenament i presentació telemàtica o Models 036 i 037. Procediment extraordinari presentació formulari – no presencial.

En cas que no disposeu de certificat digital també podeu presentar-ho presencialment a una Oficina de l’Agència Tributària. En aquest cas cal que demaneu cita prèvia i que completeu i imprimiu el model “Model 036. Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió“.

Tingueu en compte que haureu d’aportar el document de resolució que us ha fet arribar el Registre d’associacions conforme s’ha inscrit la dissolució.

PAS 4: Comunicar la dissolució a la resta de Registres i organismes on consti inscrita l’entitat. Per exemple al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona.

ALTRES ASPECTES: Un cop fets els passos anteriors, caldrà també tramitar el tancament del compte bancari de l’associació. És important assegurar-se prèviament al tancament que no hi ha cap pagament o cobrament pendent i que s’han cedit els béns sobrants.

MÉS INFORMACIÓ I RECURSOS

Dissolució d’una associació – CRAJ

 La dissolució d’una associació – Xarxanet

Guia per a la dissolució d’una associació – Fundació Horta Sud

ESTRATÈGIA I ACCIÓ

El pla d’associació és el document marc que identifica, descriu i analitza les possibilitats de donar resposta a una necessitat detectada a través de la constitució d’una associació. Defineix les bases de l’entitat i dels àmbits clau per al seu bon funcionament: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Tot i que no és un document obligatori és molt recomanable redactar un document elaborat i consensuat, que descrigui els aspectes essencials del projecte de la nostra entitat. Aquest ens permetrà reflexionar i concretar la seva missió, visió, valors i objectius. Així com definir l’estructura interna de l’associació i planificar les activitats a realitzar.

El moment ideal per realitzar-lo és prèviament a la constitució de l’associació. I ha de servir per donar resposta a preguntes com, entre d’altres, la seva denominació, qui en formarà part, quina finalitat tindrà, per què es constitueix, si ha de tenir límits en el temps, etc..

Podeu ampliar aquesta informació i conèixer el pas a pas sobre com realitzar-lo a través del següent recurs:

Guia d’assessorament 5: El Pla d’associacio – Torre Jussana

Una associació es pot finançar a través de diverses fonts, com més diversificades siguin, millor serà per l’entitat. Així doncs, l’associació es pot nodrir dels següents recursos:

 • Recursos propis: són aquells recursos que genera la pròpia associació mitjantçant activitats, prestació de serveis, quota de persones sòcies, etc. Alguns exemples: donacions a través de campanyes de micromecenatge, venda de marxandatge, barres a festes majors, rifes, entre d’altres.
 • Recursos privats: són aquells recursos econòmics i/o materials que provenen de finançadors privats com per exemple fundacions privades, empreses, entitats de segon o tercer grau.
 • Recursos públics: són recursos econòmics provinents de qualsevol administració pública (Ajuntament, Diputació, Generalitat de Catalunya…). Aquests recursos solen ser en format de subvencions, premis i concursos o convenis. Per poder-hi optar, cal tenir present i llegir detingudament les bases i convocatòria de cada una de les convocatòries per així conèixer els requisits i els tipus de projectes que es finançaran. D’aquesta manera, podrem valorar si el nostre projecte hi encaixa i si ens hi presentem. En el cas de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, podeu consultar la següent pàgina web per obtenir-ne més informació: Especial #SubvencionsBCN
 • Recursos compartits: es pot establir aliances o col·laboració amb altres entitats.

Existeixen diversos cercadors i taulells de finançament en els quals podeu buscar subvencions, ajuts i premis. Us recomanem consultar-los de forma periòdica per tal d’identificar possibles opcions de finançament d’interès per al vostre projecte. També, un recurs pràctic per cercar aquest tipus de finançament i estar al dia és subscriure’s als diversos butlletins.

A continuació us detallem aquests taulells i cercadors:

Com a recurs específic pel que fa a les convocatòries de subvencions públiques, cal tenir en compte que qualsevol administració publica les opcions de finançament en els seus diaris oficials (com per exemple: BOE, DOGC, BOPB). A continuació, un recull d’aquestes:

Un altre recurs que us pot ser d’utilitat és el calendari de convocatòries de finançament anual. Podeu consultar els següents:

ECONOMIA I FISCALITAT

Informació general i NIF

Sí, les organitzacions sense ànim de lucre estan sotmeses, tot i que no disposen de regularització específica en matèria fiscal.

L’obligació de la presentació d’impostos durant tot l’any de les entitats varia en funció del tipus d’activitats, del volum d’ingressos obtingut anualment i dels seus pagaments. En molts dels casos arriba a l’exempció total, només caldrà presentar la documentació.

Els principals impostos són:

 • l’Impost de societats
 • l’Impost sobre activitat econòmica
 • l’Impost sobre les persones físiques
 • l’Impost sobre el valor afegit
 • la declaració del model 347

Per més informació sobre les obligacions fiscals d’una entitat sense finalitats de lucre podeu consultar la següent publicació:

 Util Pràctic 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives

El Número d’Identificació Fiscal (NIF) és el codi alfanumèric que permet a les entitats desenvolupar relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

El podem aconseguir després d’inscriure la constitució de l’associació al Registre d’Associacions de l’administració corresponent. Si necessitem començar a operar abans de tenir el OK definitiu del registre corresponent, podem sol·licitar un NIF provisional.

La documentació que cal presentar i aportar a Hisenda per obtenir el NIF de l’associació és la següent:

 • Model 036 emplenat. A través d’aquest enllaç podeu obtenir el model en format pdf per a la seva complimentació.
 • Certificat de la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions (o bé l’acusament de rebuda de la presentació, pel NIF provisional).
 • Estatuts i acta fundacional presentats al Registre, signats i amb codi de verificació (solament signats, pel NIF provisional).
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona representant de l’associació.

Un cop ja heu recopil·lat tota la documentació, arriba el moment de fer la tramitació. Tant si esteu sol·licitant el NIF provisional com si és el NIF definitiu, teniu les següents opcions:

 • De forma presencial: anant amb tota la documentació impresa a qualsevol oficina de l’Agència Tributària. Cal demanar cita prèvia i qui ha de fer la sol·licitud i presentar-se personalment a l’Agència Tributària és la persona representant legal de l’associació.
 • De forma telemàtica: a través del tràmit corresponent (sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial) i adjuntant la documentació requerida. En aquest cas, qualsevol persona que disposi d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris i que disposi de certificat digital pot presentar la sol·licitud.

Tingueu en compte que el NIF provisional té una vigència de 6 mesos. Passat aquest temps o a partir de que disposem de la documentació aprovada, per part de l’administració pública corresponent, haurem de sol·licitar de nou, a l’Agència Tributària, el NIF definitiu.

MÉS INFORMACIÓ:

 Pas a pas “Sol·licitud del NIF” – Torre Jussana

 UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives – Torre Jussana

  Guia pràctica per a emplenar el Model 036 – Agència Tributària

 Model 036: com demanar el NIF de l’associació per primer cop? – CRAJ

Si voleu aconseguir un duplicat de la targeta acreditativa del NIF de l’associació, podeu sol·licitar-ho directament des del tràmit Obtenció de nova targeta acreditativa del NIF“. Aquest tràmit el podeu trobar també al llistat de tràmits dels Models 036 i 037 de la pàgina de l’Agència Tributària. 

Tingueu en compte que per tal de sol·licitar el duplicat a través del tràmit cal que us identifiqueu amb el certificat digital de l’associació.

En la següent pàgina s’explica el pas a pas sobre com sol·licitar aquest duplicat: Obtenció duplicat targeta acreditativa NIF

En cas de no disposar de certificat digital, podeu sol·licitar cita prèvia per sol·licitar presencialment el duplicat: Cita prèvia Agència Tributària

Hisenda facilita un buscador perquè pugueu escollir la tipologia d’activitat econòmica que més s’ajusta a la venda de productes o prestació de serveis que realitzeu:

Enllaç al buscador d’Hisenda per escollir la tipologia d’activitat econòmica 

Havent escollit aquesta activitat, s’haurà de modificar el model 036 en els apartats on es contemplen els aspectes relacionats amb l’activitat econòmica de l’associació i les implicacions fiscals que té aquesta.

Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036.

Com que les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a la seva finalitat, els rendiments que se’n deriven d’aquestes s’hauran de destinar exclusivament al compliment de la seva finalitat. És a dir, tot i que una associació pot obtenir beneficis, els haurà de reinvertir en els seus projectes, ja que no pot repartir dividends entre les persones associades.

NOTA: Cal tenir en compte que obtenir beneficis no és el principal objectiu d’una associació, per tant si en una associació es generés un gran excedent econòmic (molts beneficis) és molt probable que no s’estiguin optimitzant els recursos correctament.

Cada entitat bancària demana uns requisits, en funció de les seves necessitats. No obstant això, el més normal és que demanin l’assistència de presidència, secretaria i tresoreria, i que us demanin la següent informació:

 • Estatuts definitius registrats per justícia (els que envien per correu postal)
 • Acta fundacional
 • NIF definitiu (normalment no accepten el provisional)
 • DNI/NIE de la presidència o persones apoderades d’aquell compte corrent, com pot ser el tresorer/a. Si es presenta una altra persona, us demanaran una autorització signada per la junta directiva i donant poders per operar amb el compte bancari. Per tant, ha d’anar una persona de la junta amb el seu DNI/NIE.

Existeixen nombrosos bancs, però la nostra recomanació és obrir el compte bancari de l’associació en alguna banca ètica. Podeu consultar el següent recurs per a més informació: Tresoreria transformadora (CRAJ).

Els ajuts de minimis són aquelles subvencions que per ser d’un import baix i, alhora, compatibles en el mercat europeu (és a dir, ajudes que no alteren la lliure competència), no necessiten notificar la seva concessió a la Comissió Europea.

La quantia d’aquestes ajudes no pot ser superior a 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals (el present i els dos anteriors). En conseqüència, les subvencions que es concedeixen durant un període de 3 anys que no superin els 200.000 € no es consideraran ajudes estatals i, per tant, no serà necessari comunicar la seva concessió a la Comissió Europea.

Podeu ampliar la informació sobre aquest tema consultant l’article “Què són els ajuts subjectes a Minimis?” de Xarxanet.

Obligacions fiscals

Des d’un punt de vista fiscal, podem classificar les entitats sense ànim de lucre en dos grans grups: les que es poden acollir a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i les que no ho poden fer.

Així doncs, les entitats que poden accedir al règim fiscal regulat per la Llei 49/2002, per considerar-se que les seves finalitats estatutàries són d’interès general són:

 • Les fundacions.
 • Les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) que tinguin alguna de les formes jurídiques anteriors.
 • Les federacions i associacions conformades per les entitats descrites en els punts anteriors.

Un aspecte que s’ha de tenir en compte que les entitats descrites anteriorment, pel fet de complir els requisits que estableix la Llei 49/2002 no quedaran incloses automàticament dins d’aquest règim fiscal, sinó que ho hauran de comunicar a l’Agència Tributària mitjançant el model 036.

Referent als beneficis fiscals, només les entitats que es poden acollir a aquest règim fiscal poden benificiar-se d’un seguit d’incentius fiscals al mecenatge.

Cal tenir en compte que amb data 19 de desembre del 2023 s’ha publicat en el BOE el Reial Decret llei 6/2023, que detalla les modificacions incloses en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i que han entrat en vigor l’1 de gener del 2024. 

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç: Desgravació donacions entitats

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s’utilitza per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l’entitat en l’àmbit fiscal.

Quan s’ha de presentar?

 • En situacions d’alta (declaració d’alta) => Serà en aquells casos en que l’entitat, recenment constituïda i inscrita al Registre, sol·liciti el NIF per poder començar la seva activitat.
 • En situacions de modificació (declaració de modificació) => Són aquelles situacions en les que es canvia de règim fiscal, s’assumeixen noves obligacions (retencions) o es canvia de domicili, entre altres qüestions.
 • En situacions de baixa (declaració de baixa) => Es porta a terme quan l’entitat cessa en totes les seves activitats o també, quan procedeix a la seva dissolució com a organització.

Amb caràcter general, el model 036 s’haurà de presentar amb anterioritat a l’inici de les corresponents activitats, o al naixement de l’obligació tributària que en el seu cas l’entitat hagi de complir pel tipus d’operacions que estigui portant a temre.

Per tant, la declaració censal d’alta s’haurà de presentar abans de l’inici de les activitats de l’entitat.

En el cas de la declaració censal de modificació, s’haurà de presentar en el termini màxim d’un mes, des de l’endemà a aquelles circumstàncies que s’hagin produït i que determinen la seva presentació.

I, pel que fa a la declaració censal de baixa, caldrà presentar-la en el termini màxim d’un mes des que es cesin totes les activitats de l’organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 fora de termini és el pagament d’una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s’abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d’una infracció tributària lleu.

Com s’ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

La presentació en format imprès es realitzarà en les Delegacions d’Hisenda que corresponguin al domicili fiscal de l’entitat. Pel que fa al document, es podrà realitzar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé directament en paper preimprès en les oficines d’Hisenda.

La presentació per via electrònica, es podrà efectuar amb certificat electrònic, o bé amb la cl@ave PIN, o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

Marc jurídic:
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

L’Impost sobre Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les persones jurídiques.

Les associacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats. Això vol dir que en funció del tipus de rendes que obtingui l’entitat es tributarà per les mateixes o bé, aquestes estaran exemptes.

Rendes obtingudes per les associacions que estan exemptes de l’Impost sobre Societats:

 • Les quotes socials, sempre i quan no tinguen cap contraprestació implícita
 • Les donacions
 • Les subvencions

La resta, es a dir, aquelles rendes provinents de realització d’activitat econòmica (venda de productes o prestació de serveis) sí que estaran subjectes a l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a la declaració l’Impost, les associacions no estaran obligades a presentar-la sempre que es compleixin els següents 3 requisits:

 • Que els ingressos totals de l’exercici (és a dir de rendes exemptes i no exemptes) no superen els 75.000 €.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen els 2.000 €.
 • Que totes les rendes no exemptes que s’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

D’altra banda, cal tenir en compte que en virtut del règim fiscal del mecenatge establert per la Llei 49/2002, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública disposen d’un marc d’exempcions tributàries diferent en aquest Impost.

MÉS INFORMACIÓ:

UP 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (pàgines 43 a 48).

L’IVA és un impost que grava la venda de productes i la prestació de serveis.

Donat que és un impost indirecte, l’IVA grava el “què es fa” i no “qui ho fa”. Dit això, les activitats següents, si són desenvolupades per entitats sense ànim de lucre de caràcter social, estaran exemptes:

 • Serveis d’assistència social.
 • Serveis educatius.
 • Serveis esportius.
 • Serveis culturals.

Fiscalment, una entitat sense ànim de lucre és considerada de caràcter social quan:

 • Els càrrecs de la junta directiva siguin gratuïts.

Els socis i les sòcies no siguin les principals persones beneficiàries de l’activitat de l’entitat.

Quan una associació paga una nòmina a un treballador/a o contracta un servei professional d’una persona autònoma té l’obligació fiscal d’efectuar una retenció sobre l’import que es satisfà a aquestes persones.

Aquestes retencions s’han de declarar a Hisenda mitjançant els models i els terminis següents:

 • De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos –> retencions del 1er Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos –> retencions del 2n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 3n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 4 trimestre de l’any natural anterior (model 111).
 • De l’1 al 31 de gener, ambdós inclosos –> declaració resum anual de les retencions efectuades en l’any natural anterior (model 190).

MÉS INFORMACIÓ:

 Guia fiscal AEAT

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (de les pàgines 35 a la 39).

El Model 347 és una declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones.

Quines entitats estan obligades a presentar-lo?

Tal i com es recull en l’article 31 a 35 del Reial Decret 1065/2007, estan obligades a presentar el Model 347:

quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural al que es refereixi la declaració.

 • Totes les persones físiques i jurídiques que realitzin activitat econòmicaEls qui realitzin activitats empresarials o professionals hauran de declarar totes les persones o entitats amb els qui efectuïn operacions que en el seu conjunt per a cadascuna d’aquestes persones o entitats hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent.

Per ampliar la informació sobre qui està obligat a presentar el Model 347 podeu consultar aquesta pregunta freqüent de la web de l’Agència Tributària.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres
realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que,
al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 €
(IVA inclòs).
Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les
subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 €(IVA inclòs).

Quan s’ha de presentar?

El model 347 s’ha de presentar al febrer en relació amb les operacions realitzades l’any anterior (per exemple, al 28 de febrer de 2024, es presenten dades relatives a 2023).

Aquesta presentació s’ha de fer obligatòriament de forma telemàtica. Per a fer-ho cal disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica.

Més informació:

Informació sobre el Model 347 – Agència Tributària

Guia pràctica del Model 347 – Fundesplai

Quan parlem dels efectes fiscals que poden tenir les donacions hem de tenir present dos aspectes:

 • La tipologia d’associació beneficiària de les donacions (associacions/associacions declarades d’utilitat pública).
 • La regulació tributària territorial (estatal/catalana)
DEDUCCIONS ESTATALS

A nivell estatal només tenen dret a la desgravació les donacions que les persones i altres formes jurídiques, duen a terme a les associacions Declarades d’Utilitat Pública, Fundacions o associacions de cooperació al desenvolupament acollides a la Llei 49/2002 i que estan degudament inscrites i reconegudes al cens corresponent. Per tant, si l’associació no es troba en alguna de les situacions anteriors, les donacions que es puguin fer no tindran dret a desgravació.

En aquests casos, les persones que siguin contribuents de l’IRPF podran deduir-se de la quota estatal de l’impost les següents quantitats:

Import de donacions fins a: Percentatge de la deducció
250 euros 80%
Resta base de deducció 40%

A més, si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor de la mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció aplicable a la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat, quan excedeixi de 250 euros, serà del 45%.

La base de la deducció per al donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

Les quantitats donades per part de persones jurídiques donaran dret a la deducció del 40% de la donació en la quota de l’Impost sobre Societats.

Si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció serà del 40%.

Per ampliar la informació sobre les modificacions en el règim del mecenatge podeu consultar la següent notícia: El 2024 comencarà amb novetats en el règim fiscal del mecenatge de les entitats sense ànim de lucre

DEDUCCIONS A CATALUNYA

A Catalunya existeixen també desgravacions autonòmiques que només són aplicables a les donacions efectuades per persones físiques.

És important tenir present que aquestes deduccions també podran ser generades per entitats que no s’acullin al règim establert per la Llei 49/2002, sempre que:

 • Fomentin l’ús de la llengua catalana.
 • Siguin centres de recerca científica o centres de desenvolupament i innovació tecnològica
 • Siguin entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.

Cal que l’entitat estigui degudament inscrita al cens corresponent per a poder optar a aquests incentius fiscals en les donacions.

Aquestes deduccions s’aplicaran de la següent manera:

 • Donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana. Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin inscrites en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics. Les persones fisiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 25% de les quantitats donades per donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori. Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.
NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Feu-nos arribar els vostres dubtes i consultes a través d’aquest formulari i us respondrem tan aviat com sigui possible.