PREGUNTES FREQÜENTS

INICI » FAQ

UN MUNT DE RESPOSTES RÀPIDES A DUBTES CONCRETS

JURÍDIC

Definicions i punts clau

És una agrupació de tres o més persones físiques i/o jurídiques, que s’uneixen per a realitzar una activitat col·lectiva d’interès particular o general (amb caràcter temporal o indefinit), organitzades democràticament i sense ànim de lucre.

No és exigible cap dotació inicial per constituir una associació.

És una societat constituïda per persones que s’associen, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per la realització d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic.

Hi ha diverses classes de cooperatives que podeu consultar en aquest enllaç.

Si voleu crear una cooperativa, podeu contactar amb Coòpolis, la Federació de cooperatives de treball de Catalunya o Barcelona Activa.

És un tipus d’organització sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica privada i amb finalitats d’interès general. Les fundacions estan governades per un patronat, format per les persones patrones que, al seu torn, estan controlades pel protectorat i en tot cas subjectes a la voluntat de les persones fundadores.

La dotació inicial per a constituir una fundació no pot ser inferior a 30.000€ en fundacions de durada indefinida i de 15.000€ en fundacions temporals.

Si voleu crear una fundació, podeu contactar amb la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

És un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir finalitats comunes. Així mateix, un conjunt de federacions pot formar una confederació.

Les federacions i confederacions estan subjectes al règim general de les associacions.

Per constituir una federació, cal emplenar una Sol·licitud d’inscripció de constitució.

“Sense ànim de lucre” significa que es pot tenir activitat econòmica i beneficis però aquests es reinverteixen en la finalitat social de l’entitat i mai en les seves persones associades.

Ho són aquestes formes jurídiques: associació, federació, confederació, fundació i cooperativa sense ànim de lucre.

Per tal de constituir una associació al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya cal tenir preparats els següents documents:

 • L’acta fundacional (datada i signada per totes les persones sòcies fundadores).
 • Document amb les fotocòpies dels DNI, passaports o permisos de residència de totes les persones sòcies fundadores.
 • Els estatuts (datats i signats per tots les persones sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria).
 • En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

El tràmit té una taxa de 60,70 €.

Si l’entitat és d’àmbit estatal, caldrà registrar-la al Registro Nacional de Asociaciones.

Sí, ja que el dret fonamental d’associació el tenen totes les persones.

A l’hora de constituir l’associació, cal adjuntar a l’acta fundacional, un document acreditatiu de la identitat de les persones sòcies fundadores. Són vàlids tant un passaport, un DNI o un NIE.

Ara bé, el càrrec de presidència, que generalment és el representant legal de l’associació, haurà de posseir un DNI o un NIE per a poder obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica.

En una associació hi ha d’haver com a mínim els següents òrgans:

 • L’assemblea general: és l’òrgan de govern i sobirà que està format per totes les persones associades. Es reuneix com a mínim un cop a l’any.
 • La junta directiva: és l’òrgan de representació i s’encarrega d’administrar i representar els interessos de l’associació.

També, cada entitat pot establir altres òrgans que l’ajudin a aconseguir les seves finalitats i el seu bon funcionament.

La decisió es prendrà des de l’òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que determini els nostres estatuts.Un cop acordat el canvi, caldrà comunicar-lo al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  així com a la resta d’organismes públics que puguin tenir les nostres dades (FGEC, Agència Tributària, etc.).

Per fer el tràmit telemàtic davant el Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hem seguir els següents passos:

 1. Completar el certificat de l’acord de canvi de domicili social signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 2. Descarregar el formulari, emplenar-lo i enviar-lo a tramitar.
 3. Rebrem el justificant de recepció.

Aquest tràmit no té cap taxa associada.

Des d’octubre de l’any 2018, les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat o altres) ho han de fer a través de mitjans telemàtics.

Això vol dir que, per a realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions, renovar la junta directiva a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o presentar els models corresponents als diversos impostos, serà imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Fent clic aquí  trobareu detall de com obtenir-lo.

El Registre d’associacions és públic. Si necessitem l’acreditació fefaent d’una dada registral d’una associació que hi estigui inscrita, hem de sol·licitar-ne la certificació registral.

Els motius més comuns pels quals demanarem un certificat de dades registrals són per obtenir:

 • El certificat d’inscripció de l’entitat.
 • L’òrgan de govern, és a dir, quines persones hi ha a la junta directiva. Ho necessitarem per obtenir el certificat digital de l’entitat.
 • Una còpia dels estatuts i l’acta fundacional de l’associació.
 • Notes simples i  finalitats de l’entitat.

Podeu fer la sol·licitud de manera presencial o telemàtica.

El tràmit té una taxa  associada de 11,50.- € que es pot pagar a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o, si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de CaixaBank. El pagament també es pot fer per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank.

Assemblea General i Junta Directiva

Les assemblees generals ordinàries cal que se celebrin com a mínim un cop a l’any, dins dels 6 mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic de l’associació.

També es poden celebrar assemblees generals extraordinàries. Aquestes es poden convocar en els casos següents:

 • Si la junta directiva ho considera convenient.
 • Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests. En aquest cas, s’hauria de convocar en el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, si els estatuts no fixen un termini més breu.

Arribada la durada màxima dels càrrecs de la junta directiva que estableix els nostres estatuts  (conforme la normativa catalana, 5 anys és el màxim), caldrà gestionar la renovació dels mandats, tant si surten escollides les mateixes persones (si els nostres estatuts permeten la reelecció) com si noves persones ocupen el càrrec.

Per tramitar la renovació, cal seguir  el procediment establert en els nostres estatuts i sempre celebrant una assemblea general. Un cop celebrada aquesta, a través d’aquest enllaç farem la inscripció telemàtica de la nova composició de la Junta Directiva al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Cal seguir  els següents passos:

1.Completar el certificat de l’elecció d’una nova junta directiva signat pels càrrecs de Presidència i Secretaria sortints i entrants.

2.Descarregar el formulari, emplenar-lo i enviar-lo a tramitar.

3.Rebrem el justificant de recepció.

Quan tinguem la resolució per part del Registre, caldrà tenir en compte que:

 • Si la persona representant de l’entitat ha canviat (generalment el càrrec de Presidència), caldrà tramitar l’obtenció del certificat digital de representant de l’associació
 • Si canvia alguna de les persones que té accés a les comptes bancàries, hem d’informar a l’entitat bancària.
 • Cal comunicar les modificacions de la composició de la junta directiva a la resta de registres on estigui inscrita la nostra entitat.

Per a més informació vegeu la Guia sobre responsabilitats de la Junta Directiva

Sí, una associació pot tenir personal remunerat.

Cal tenir en compte que els membres de la junta directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament. Si es vol contractar a un membre de la junta directiva per tasques diferents a les pròpies del seu càrrec, la legislació catalana ho permet però amb el límit del 50% del nombre total de membres de la junta directiva.

Estatuts

La modificació estatutària s’ha de tramitar conforme el que estableixen els nostres propis estatuts (procediment de convocatòria, majories, etc.). Caldrà celebrar una assemblea general.

Un cop aprovada la modificació dels estatuts, tramitarem la inscripció telemàtica al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aportant:

 1. El certificat de l’acord de modificació dels estatuts estès pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 1. Un exemplar dels estatuts que contingui les modificacions que s’han fet, signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.

El tràmit té una taxa  associada de 34,15.- € que es pot pagar a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank amb una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o, si se’n disposa, amb una llibreta o un compte corrent de CaixaBank. El pagament també es pot fer per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank.

El canvi de denominació de la nostra entitat suposa una modificació de l’article 1 dels nostres estatuts, per tant, caldrà seguir el mateix procediment que per a una modificació d’estatuts.

Per allò que no estigui previst als nostres estatuts, s’aplicarà el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Així mateix, és molt recomanable tenir un Reglament de Règim Intern. És un document complementari als estatuts que ha de complir i respectar el contingut d’aquests i del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Ens permet desenvolupar, de manera més concisa, aspectes que es tracten en els estatuts de forma genèrica i introduir matèries no contemplades en aquests. Pot esdevenir un mecanisme de prevenció de conflictes, donat el seu caràcter regulador del règim i la dinàmica interna de l’associació

A diferència dels estatuts, el Reglament de Règim Intern no s’ha d’inscriure al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Altres

Drets de les persones associades:

 1. Adquirir la condició d’associada.
 2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners.
 3. Participar en l’activitat de l’associació.
 4. Ser informada de la marxa de l’associació.
 5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

Deures de les persones associades:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar en el seu assoliment.
 2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames o altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests.
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
 4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.

Aquests drets i deures queden recollits en els articles 323-1 a 323-6 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Llibres de comptabilitat:

Les associacions per norma general han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals.

Però, aquelles entitats que no estiguin obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, sol caldrà que portin un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

A continuació, es detallen les característiques de cada llibre:

 • Llibre diari: S’hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l’activitat. Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.
 • Llibre d’inventaris i comptes anuals: S’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi han de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.

Llibres d’actes, llibre de persones associades i llibre de persones voluntàries:

 • Llibre d’actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’ estableixen, amb la signatura de secretaria i el vistiplau de presidència de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.
 • Llibre de persones sòcies: Ha de contenir una relació actualitzada de les persones sòcies en la qual constin, almenys, les dates d’alta i de baixa de l’associació i el domicili.
 • Llibre de persones voluntàries: Ha de contenir una relació de les persones voluntàries que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

Cal legalitzar aquests llibres?

No, no cal presentar al registre els llibres de les persones associades, els d’actes, els d’inventaris de béns, els de comptabilitat i el de persones voluntàries.

Els principals motius de dissolució d’una associació són:

 • Acord de l’assemblea general.
 • Fi del termini que estableix els nostres estatuts que ha de perdurar l’entitat, llevat que s’hagi acordat per assemblea la pròrroga.
 • Compliment o impossibilitat de compliment de les finalitats de l’associació.
 • Si es redueixen a menys de tres les persones sòcies.
 • Il·licitud civil o penal de les finalitats o les activitats de l’associació.
 • Obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors.

La dissolució necessita de l’acord de l’assemblea general davant la finalització del termini pel qual s’ha constituït l’associació, per compliment o impossibilitat de complir amb les finalitats o  bé per algun altre motiu que s’estableixi als estatuts. Celebrada l’assemblea general extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia relatiu a la dissolució, cal seguir el procediment establert als nostres estatuts.

Cal tenir en compte que:

 • La dissolució d’una associació obre el període de liquidació, fins a la fi de la qual l’associació conserva la seva personalitat jurídica. L’entitat es pot liquidar per mitjà de la realització de béns o bé per la cessió global d’actius i passius.

La liquidació s’ha de portar a terme en el termini fixat per la llei o per l’acord de dissolució, tenint una durada màxima serà de tres anys (excepte causa justificada de força major).

 • La normativa catalana estableix que el romanent net que resulti de la liquidació (és a dir, els béns sobrants) s’ha d’adjudicar a les entitats públiques o privades sense ànim de lucre o destinar a les finalitats que estableixen els estatuts. En cap  cas no es podrà repartir entre les persones sòcies o donar a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.

Per comunicar telemàticament la dissolució de l’associació davant el Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya hem seguir els següents passos:

 1. Completar el certificat de l’acord de dissolució signat pel càrrec de Secretaria amb el vistiplau del càrrec de Presidència.
 2. Descarregar el formulari, emplenar-lo i enviar-lo a tramitar.
 3. Rebrem el justificant de recepció.

Aquest tràmit no té cap taxa associada.

Quan tinguem la resolució per part del Registre, hem de:

 • Comunicar la dissolució a la resta de Registres i organismes on consti inscrita l’entitat.
 • Donar de baixa el NIF mitjançant el model 036 de l’Agència Tributària.

ESTRATÈGIA I ACCIÓ

El pla d’associació és el document marc que identifica, descriu i analitza les possibilitats de donar resposta a una necessitat detectada a través de la constitució d’una associació. Defineix les bases de l’entitat i dels àmbits clau per al seu bon funcionament: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Tot i que no és un document obligatori és molt recomanable redactar un document elaborat i consensuat, que descrigui els aspectes essencials del projecte de la nostra entitat. Aquest ens permetrà reflexionar i concretar la seva missió, visió, valors i objectius. Així com definir l’estructura interna de l’associació i planificar les activitats a realitzar.

El moment ideal per realitzar-lo és prèviament a la constitució de l’associació. I ha de servir per donar resposta a preguntes com, entre d’altres, la seva denominació, qui en formarà part, quina finalitat tindrà, per què es constitueix, si ha de tenir límits en el temps, etc..

Podeu ampliar aquesta informació i conèixer el pas a pas sobre com realitzar-lo a través del següent recurs:

Guia d’assessorament 5: El Pla d’associacio – Torre Jussana

Una associació es pot finançar a través de diverses fonts, com més diversificades siguin, millor serà per l’entitat. Així doncs, l’associació es pot nodrir dels següents recursos:

 • Recursos propis: són aquells recursos que genera la pròpia associació mitjantçant activitats, prestació de serveis, quota de persones sòcies, etc. Alguns exemples: donacions a través de campanyes de micromecenatge, venda de marxandatge, barres a festes majors, rifes, entre d’altres.
 • Recursos privats: són aquells recursos econòmics i/o materials que provenen de finançadors privats com per exemple fundacions privades, empreses, entitats de segon o tercer grau.
 • Recursos públics: són recursos econòmics provinents de qualsevol administració pública (Ajuntament, Diputació, Generalitat de Catalunya…). Aquests recursos solen ser en format de subvencions, premis i concursos o convenis. Per poder-hi optar, cal tenir present i llegir detingudament les bases i convocatòria de cada una de les convocatòries per així conèixer els requisits i els tipus de projectes que es finançaran. D’aquesta manera, podrem valorar si el nostre projecte hi encaixa i si ens hi presentem. En el cas de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, podeu consultar la següent pàgina web per obtenir-ne més informació: Especial #SubvencionsBCN
 • Recursos compartits: es pot establir aliances o col·laboració amb altres entitats.

Existeixen diversos cercadors i taulells de finançament en els quals podeu buscar subvencions, ajuts i premis. Us recomanem consultar-los de forma periòdica per tal d’identificar possibles opcions de finançament d’interès per al vostre projecte. També, un recurs pràctic per cercar aquest tipus de finançament i estar al dia és subscriure’s als diversos butlletins.

A continuació us detallem aquests taulells i cercadors:

Com a recurs específic pel que fa a les convocatòries de subvencions públiques, cal tenir en compte que qualsevol administració publica les opcions de finançament en els seus diaris oficials (com per exemple: BOE, DOGC, BOPB). A continuació, un recull d’aquestes:

Un altre recurs que us pot ser d’utilitat és el calendari de convocatòries de finançament anual. Podeu consultar els següents:

ECONOMIA I FISCALITAT

No. Com que les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a la seva finalitat, els rendiments que se’n deriven d’aquestes s’hauran de destinar exclusivament al compliment de la seva finalitat. És a dir, tot i que una associació pot obtenir beneficis, els haurà de reinvertir en els seus projectes, ja que no pot repartir dividends entre les persones associades.

NOTA: Cal tenir en compte que obtenir beneficis no és el principal objectiu d’una associació, per tant si en una associació es generés un gran excedent econòmic (molts beneficis) és molt probable que no s’estiguin optimitzant els recursos correctament.

Sí, les organitzacions sense ànim de lucre estan sotmeses, tot i que no disposen de regularització específica en matèria fiscal.

L’obligació de la presentació d’impostos durant tot l’any de les entitats varia en funció del tipus d’activitats, del volum d’ingressos obtingut anualment i dels seus pagaments. En molts dels casos arriba a l’exempció total, només caldrà presentar la documentació.

Els principals impostos són:

 • l’Impost de societats
 • l’Impost sobre activitat econòmica
 • l’Impost sobre les persones físiques
 • l’Impost sobre el valor afegit, i
 • la declaració del model 347.

Per més informació sobre les obligacions fiscals d’una entitat sense finalitats de lucre podeu consultar la següent publicació:

UP23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives.

Només les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública poden gaudir dels beneficis fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre de 2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

No, només tenen dret a la desgravació les donacions que les persones, i altres formes jurídiques, fan a les associacions Declarades d’Utilitat Pública, Fundacions o associacions de cooperació al desenvolupament acollides a la llei 49/2002 i que estan degudament inscrites i reconegudes al cens corresponent. Per tant, si l’associació no es troba en alguna de les situacions anteriors, les donacions que es puguin fer no tindran dret a desgravació.

Ara bé, a Catalunya existeixen també desgravacions autonòmiques. Aquestes són per a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana, centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics i entitats ambientals. Però, cal que l’entitat estigui degudament inscrita al cens corresponent per a poder optar a aquests incentius fiscals en les donacions.

El NIF el podem aconseguir després d’inscriure la constitució de l’associació al Registre d’Associacions de l’administració corresponent.

Si necessitem començar a operar abans de tenir el OK definitiu del registre corresponent, podem sol·licitar un NIF provisional. Aquest es sol·licita a l’Agència Tributaria (AET) a través del model 036 a la delegació del AET que ens pertoca per la nostra seu social. La documentació necessària que cal presentar per obtenir-lo és: el certificat conforme s’han entregat els estatuts i la resta de documentació al Departament de Justícia, o registre pertinent, i una fotocòpia dels estatuts i de l’acta fundacional presentats.

El NIF provisional té una vigència de 6 mesos. Passat aquest temps o a partir de que disposem de la documentació aprovada, per part de l’administració pública corresponent, haurem de sol·licitar de nou, a l’Agència Tributària, el NIF definitiu.

Per a sol·licitar el NIF definitiu, caldrà emplenar de nou el model 036 i lliurar-lo a la nostra delegació d’Hisenda corresponent. Amb el model 036 també caldrà que aportem l’original i la fotocòpia dels estatuts i acta fundacional, aprovats per l’administració.

El model 036 es pot aconseguir on line a través de la web: www.agenciatributaria.es (en l’apartat “a un clic”, models i formularis, declaracions i per últim “totes les declaracions”) o bé, en paper a qualsevol delegació d’Hisenda.

En cas de pèrdua, cal dirigir-se a l’Agència Tributària i demanar allà la informació pertinent per tal de que us donguin una còpia.

S’ha de demanar un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions o de l’administració corresponent.

Cada entitat bancària demana uns requisits, en funció de les seves necessitats. No obstant això, el més normal és que demanin l’assistència de presidència, secretaria i tresoreria, i que us demanin la següent informació:

 • Estatuts definitius registrats per justícia (els que envien per correu postal)
 • Acta fundacional
 • NIF definitiu (normalment no accepten el provisional)
 • DNI/NIE de la presidència o persones apoderades d’aquell compte corrent, com pot ser el tresorer/a. Si es presenta una altra persona, us demanaran una autorització signada per la junta directiva i donant poders per operar amb el compte bancari. Per tant, ha d’anar una persona de la junta amb el seu DNI/NIE.

Existeixen nombrosos bancs, però la nostra recomanació és obrir el compte bancari de l’associació en alguna banca ètica.

Des d’un punt de vista fiscal, podem classificar les entitats sense ànim de lucre en dos grans grups: les que es poden acollir a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i les que no ho poden fer.

Així doncs, les entitats que poden accedir al règim fiscal regulat per la Llei 49/2002, per considerar-se que les seves finalitats estatutàries són d’interès general són:

 • Les fundacions.
 • Les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Les organitzacions no governamentals de desenvolupament que tinguin alguna de les formes jurídiques anteriors.
 • Les federacions i associacions conformades per les entitats descrites en els punts anteriors.

Un aspecte que s’ha de tenir en compte que les entitats descrites anteriorment, pel fet de complir els requisits que estableix la Llei 49/2002 no quedaran incloses automàticament dins d’aquest règim fiscal, sinó que ho hauran de comunicar a l’Agència Tributària mitjançant el model 036.

El Número d’Identificació Fiscal (NIF) és el codi alfanumèric que permet a les entitats desenvolupar relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

Per obtenir-lo, cal emplenar la seva sol·licitud a través de la declaració censal, anomenada model 036, i presentar-la en les oficines d’Hisenda.

El model 036 es pot emplenar a través el següent enllaç (una vegada complimentat es pot descarregar en format PDF). Pots sol·licitar-lo al següent enllaç:

Enllaç a la sol·licitud del Model 036 de l’Agència Tributària

Per presentar-lo a Hisenda, cal demanar cita prèvia a través del següent enllaç:

Enllaç per demanar cita prèvia

En l’anterior enllaç, s’han introduir les dades personals (DNI, nom i cognoms) i una vegada s’ha fet l’accés, fer clic en “Gestión Censal, Cl@vePIN y acreditación certificado digital”. Havent fet clic, s’obrirà un desplegable i s’haurà de marcar la casella “036/037. IAE. NIF. Etiquetas y cambio de domicilio”. Finalment s’hauran d’introduir les dades de contacte en la secció “Otros datos”.

Per últim, recordar-vos que la documentació que cal portar a Hisenda per obtenir el NIF de l’associació és la següent:

 1. Original i fotocòpia de l’acta fundacional i els estatuts de l’associació (el Registre us haurà retornat un exemplar dels estatuts encunyat o segellat.).
 2. Resolució del Registre d’Associacions en virtut de la qual es reconeix que l’associació ha estat constituïda.
 3. Si qui fa el tràmit amb Hisenda no es la persona que ostenta la representació legal de l’associació (preident/a), document que acrediti la capacitat de representació de la persona que presenta i signa el model 036.

MÉS RECURSOS:

Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036.

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives

Per a més informació:

UP 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (pàgines 19 i 20).

Hisenda facilita un buscador perquè pugueu escollir la tipologia d’activitat econòmica que més s’ajusta a la venda de productes o prestació de serveis que realitzeu:

Enllaç al buscador d’Hisenda per escollir la tipologia d’activitat econòmica Enllaç al buscador d’Hisenda.

Havent escollit aquesta activitat, s’haurà de modificar el model 036 en els apartats on es contemplen els aspectes relacionats amb l’activitat econòmica de l’associació i les implicacions fiscals que té aquesta.

Guia pràctica elaborada per Hisenda per emplenar el model 036.

L’Impost sobre Societats és un impost que grava les rendes obtingudes per les persones jurídiques.

Les associacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats. Això vol dir que en funció del tipus de rendes que obtingui l’entitat es tributarà per les mateixes o bé, aquestes estaran exemptes.

Rendes obtingudes per les associacions que estan exemptes de l’Impost sobre Societats:

 • Les quotes socials, sempre i quan no tinguen cap contraprestació implícita
 • Les donacions
 • Les subvencions

La resta, es a dir, aquelles rendes provinents de realització d’activitat econòmica (venda de productes o prestació de serveis) sí que estaran subjectes a l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a la declaració l’Impost, les associacions no estaran obligades a presentar-la sempre que es compleixin els següents 3 requisits:

 • Que els ingressos totals de l’exercici (és a dir de rendes exemptes i no exemptes) no superen els 75.000 €.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superen els 2.000 €.
 • Que totes les rendes no exemptes que s’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

D’altra banda, cal tenir en compte que en virtut del règim fiscal del mecenatge establert per la Llei 49/2002, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública disposen d’un marc d’exempcions tributàries diferent en aquest Impost.

PER MÉS INFORMACIÓ:

UP 23: Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (pàgines 43 a 48).

L’IVA és un impost que grava la venda de productes i la prestació de serveis.

Donat que és un impost indirecte, l’IVA grava el “què es fa” i no “qui ho fa”. Dit això, les activitats següents, si són desenvolupades per entitats sense ànim de lucre de caràcter social, estaran exemptes:

 • Serveis d’assistència social.
 • Serveis educatius.
 • Serveis esportius.
 • Serveis culturals.

Fiscalment, una entitat sense ànim de lucre és considerada de caràcter social quan:

 • Els càrrecs de la junta directiva siguin gratuïts.

Els socis i les sòcies no siguin les principals persones beneficiàries de l’activitat de l’entitat.

Quan una associació paga una nòmina a un treballador/a o contracta un servei professional d’una persona autònoma té l’obligació fiscal d’efectuar una retenció sobre l’import que es satisfà a aquestes persones.

Aquestes retencions s’han de declarar a Hisenda mitjançant els models i els terminis següents:

 • De l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos –> retencions del 1er Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos –> retencions del 2n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 3n Trimestre (model 111).
 • De l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos –> retencions del 4 trimestre de l’any natural anterior (model 111).
 • De l’1 al 31 de gener, ambdós inclosos –> declaració resum anual de les retencions efectuades en l’any natural anterior (model 190).

RECURSOS:

Guia fiscal AEAT.

UP 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives (de les pàgines 35 a la 39)..

Quan parlem dels efectes fiscals que poden tindre les donacions hem de tenir present dos aspectes:

 • La tipologia d’associació beneficiària de les donacions (associacions/associacions declarades d’utilitat pública).
 • La regulació tributària territorial (estatal/catalana)

DEDUCCIONS ESTATALS (NOMÉS SI L’ASSOCIACIÓ ÉS D’UTILITAT PÚBLICA)
Les persones que siguin contribuents de l’IRPF podran deduir-se de la quota estatal de l’impost les següents quantitats:

Import de donacions fins a: Percentatge de la deducció
150 euros 80%
Resta base de deducció 30%

A més, si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor de la mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció aplicable a la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat, quan excedeixi de 150 euros, serà del 40%.

La base de la deducció per al donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

Les quantitats donades per part de persones jurídiques donaran dret a la deducció del 35% de la donació en la quota de l’Impost sobre Societats.

Si en els dos anys immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, el percentatge de deducció serà del 40%.

DEDUCCIONS A CATALUNYA
L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es conforma per una quota estatal i una quota autonòmica. En conjunt, configuren la totalitat de l’Impost.

A Catalunya, també es recullen un seguit de deduccions que només són aplicables a les donacions efectuades per persones físiques. És important tenir present que aquestes deduccions també podran ser generades per entitats que no s’acullin al règim establert per la Llei 49/2002, sempre que:

 • Fomentin l’ús de la llengua catalana.
 • Siguin centres de recerca científica o centres de desenvolupament i innovació tecnològica
 • Siguin entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.

Aquestes deduccions s’aplicaran de la següent manera:

 • Donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana. Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin inscrites en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics. Les persones fisiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 25% de les quantitats donades per donatius a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Donatius a entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori. Les persones físiques amb residència habitual a Catalunya poden aplicar una deducció del 15% de les quantitats donades per donatius a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

El model 347 és una declaració informativa que han de presentar totes les persones físiques i jurídiques que realitzin activitat econòmica (venda de béns i/o prestació de serveis).

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 €(IVA inclòs).

Aquesta declaració informativa es presentarà durant el mes de febrer de l’any següent al que corresponen les dades a declarar (per exemple, al febrer de 2021, es presenten dades relatives a 2020).

PER MÉS INFORMACIÓ:

Enllaç a l’AEAT per saber qui està obligat a presentar la declaració i qui no.

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s’utilitza per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l’entitat en l’àmbit fiscal.

Quan s’ha de presentar?

 • En situacions d’alta (declaració d’alta) => Serà en aquells casos en que l’entitat, recenment constituïda i inscrita al Registre, sol·liciti el NIF per poder començar la seva activitat.
 • En situacions de modificació (declaració de modificació) => Són aquelles situacions en les que es canvia de règim fiscal, s’assumeixen noves obligacions (retencions) o es canvia de domicili, entre altres qüestions.
 • En situacions de baixa (declaració de baixa) => Es porta a terme quan l’entitat cessa en totes les seves activitats o també, quan procedeix a la seva dissolució com a organització.

Amb caràcter general, el model 036 s’haurà de presentar amb anterioritat a l’inici de les corresponents activitats, o al naixement de l’obligació tributària que en el seu cas l’entitat hagi de complir pel tipus d’operacions que estigui portant a temre.

Per tant, la declaració censal d’alta s’haurà de presentar abans de l’inici de les activitats de l’entitat.

En el cas de la declaració censal de modificació, s’haurà de presentar en el termini màxim d’un mes, des de l’endemà a aquelles circumstàncies que s’hagin produït i que determinen la seva presentació.

I, pel que fa a la declaració censal de baixa, caldrà presentar-la en el termini màxim d’un mes des que es cesin totes les activitats de l’organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 fora de termini és el pagament d’una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s’abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d’una infracció tributària lleu.

Com s’ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

La presentació en format imprès es realitzarà en les Delegacions d’Hisenda que corresponguin al domicili fiscal de l’entitat. Pel que fa al document, es podrà realitzar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé directament en paper preimprès en les oficines d’Hisenda.

La presentació per via electrònica, es podrà efectuar amb certificat electrònic, o bé amb la cl@ave PIN, o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

Marc jurídic:
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.