PREGUNTES FREQÜENTS

INICI » FAQ

UN MUNT DE RESPOSTES RÀPIDES A DUBTES CONCRETS

Legalitat

És una agrupació de tres o més persones físiques i/o jurídiques, que s’uneixen per a realitzar una activitat col·lectiva d’interès particular o general (amb caràcter temporal o indefinit), organitzades democràticament i sense ànim de lucre.

No és exigible cap dotació inicial per constituir una associació.

És una societat constituïda per persones que s’associen, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per la realització d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic.

Hi ha diverses classes de cooperatives que podeu consultar en aquest enllaç.

Si voleu crear una cooperativa, podeu contactar amb Coòpolis, la Federació de cooperatives de treball de Catalunya o Barcelona Activa.

És un tipus d’organització sense ànim de lucre, dotada de personalitat jurídica privada i amb finalitats d’interès general. Les fundacions estan governades per un patronat, format per les persones patrones que, al seu torn, estan controlades pel protectorat i en tot cas subjectes a la voluntat de les persones fundadores.

La dotació inicial per a constituir una fundació no pot ser inferior a 30.000€ en fundacions de durada indefinida i de 15.000€ en fundacions temporals.

Si voleu crear una fundació, podeu contactar amb la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

És un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir finalitats comunes. Així mateix, un conjunt de federacions pot formar una confederació.

Les federacions i confederacions estan subjectes al règim general de les associacions.

Per constituir una federació, cal emplenar una Sol·licitud d’inscripció de constitució.

“Sense ànim de lucre” significa que es pot tenir activitat econòmica i beneficis però aquests es reinverteixen en la finalitat social de l’entitat i mai en les seves persones associades.

Ho són aquestes formes jurídiques: associació, federació, confederació, fundació i cooperativa sense ànim de lucre.

Per tal de constituir una associació al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya cal tenir preparats els següents documents:

 • L’acta fundacional (datada i signada per totes les persones sòcies fundadores).
 • Document amb les fotocòpies dels DNI, passaports o permisos de residència de totes les persones sòcies fundadores.
 • Els estatuts (datats i signats per tots les persones sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria).
 • En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

El tràmit té una taxa de 60,70 €.

Si l’entitat és d’àmbit estatal, caldrà registrar-la al Registro Nacional de Asociaciones.

Sí, ja que el dret fonamental d’associació el tenen totes les persones.

A l’hora de constituir l’associació, cal adjuntar a l’acta fundacional, un document acreditatiu de la identitat de les persones sòcies fundadores. Són vàlids tant un passaport, un DNI o un NIE.

Ara bé, el càrrec de presidència, que generalment és el representant legal de l’associació, haurà de posseir un DNI o un NIE per a poder obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica.

En una associació hi ha d’haver com a mínim els següents òrgans:

 • L’assemblea general: és l’òrgan de govern i sobirà que està format per totes les persones associades. Es reuneix com a mínim un cop a l’any.
 • La junta directiva: és l’òrgan de representació i s’encarrega d’administrar i representar els interessos de l’associació.

També, cada entitat pot establir altres òrgans que l’ajudin a aconseguir les seves finalitats i el seu bon funcionament.

Les assemblees generals ordinàries cal que se celebrin com a mínim un cop a l’any, dins dels 6 mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic de l’associació.

També es poden celebrar assemblees generals extraordinàries. Aquestes es poden convocar en els casos següents:

 • Si la junta directiva ho considera convenient.
 • Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior d’aquests. En aquest cas, s’hauria de convocar en el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, si els estatuts no fixen un termini més breu.

Llibres de comptabilitat:

Les associacions per norma general han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals.

Però, aquelles entitats que no estiguin obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, sol caldrà que portin un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

A continuació, es detallen les característiques de cada llibre:

 • Llibre diari: S’hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l’activitat. Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.
 • Llibre d’inventaris i comptes anuals: S’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi han de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.

Llibres d’actes, llibre de persones associades i llibre de persones voluntàries:

 • Llibre d’actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’ estableixen, amb la signatura de secretaria i el vistiplau de presidència de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.
 • Llibre de persones sòcies: Ha de contenir una relació actualitzada de les persones sòcies en la qual constin, almenys, les dates d’alta i de baixa de l’associació i el domicili.
 • Llibre de persones voluntàries: Ha de contenir una relació de les persones voluntàries que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

Cal legalitzar aquests llibres?

No, no cal presentar al registre els llibres de les persones associades, els d’actes, els d’inventaris de béns, els de comptabilitat i el de persones voluntàries.

Drets de les persones associades:

 1. Adquirir la condició d’associada.
 2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners.
 3. Participar en l’activitat de l’associació.
 4. Ser informada de la marxa de l’associació.
 5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

Deures de les persones associades:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar en el seu assoliment.
 2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames o altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests.
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
 4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.

Aquests drets i deures queden recollits en els articles 323-1 a 323-6 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Els canvis s’han de comunicar al Registre on l’associació estigui inscrita:

Sí, una associació pot tenir personal remunerat.

Cal tenir en compte que els membres de la junta directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament. Si es vol contractar a un membre de la junta directiva per tasques diferents a les pròpies del seu càrrec, la legislació catalana ho permet però amb el límit del 50% del nombre total de membres de la junta directiva.

Estratègia i acció

El pla d’associació és el document marc que identifica, descriu i analitza les possibilitats de donar resposta a una necessitat detectada a través de la constitució d’una associació. Defineix les bases de l’entitat i dels àmbits clau per al seu bon funcionament: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Tot i que no és un document obligatori és molt recomanable redactar un document elaborat i consensuat, que descrigui els aspectes essencials del projecte de la nostra entitat. Aquest ens permetrà reflexionar i concretar la seva missió, visió, valors i objectius. Així com definir l’estructura interna de l’associació i planificar les activitats a realitzar.

El moment ideal per realitzar-lo és prèviament a la constitució de l’associació. I ha de servir per donar resposta a preguntes com, entre d’altres, la seva denominació, qui en formarà part, quina finalitat tindrà, per què es constitueix, si ha de tenir límits en el temps, etc..

Podeu ampliar aquesta informació i conèixer el pas a pas sobre com realitzar-lo a través del següent recurs:

Guia d’assessorament 5: El Pla d’associacio – Torre Jussana

El Reglament de Règim Intern (RRI) és un document complementari als estatuts, tot i que en aquest cas no s’ha d’inscriure al registre d’associacions.

El RRI ens permet desenvolupar, més concretament i concisa, aspectes que es tracten en els estatuts de forma genèrica i introduir matèries no contemplades en aquests.

És molt recomanable disposar d’aquest tipus de document perquè pot esdevenir un mecanisme de prevenció de conflictes, donat el seu caràcter regulador del règim i la dinàmica interna de l’associació. Cal tenir en compte que com a norma de desenvolupament, el seu contingut ha de complir i respectar el contingut dels estatuts i de la llei d’associacions.

Una associació es pot finançar a través de diverses fonts, com més diversificades siguin, millor serà per l’entitat. Així doncs, l’associació es pot nodrir dels següents recursos:

 • Recursos propis: són aquells recursos que genera la pròpia associació mitjantçant activitats, prestació de serveis, quota de persones sòcies, etc. Alguns exemples: donacions a través de campanyes de micromecenatge, venda de marxandatge, barres a festes majors, rifes, entre d’altres.
 • Recursos privats: són aquells recursos econòmics i/o materials que provenen de finançadors privats com per exemple fundacions privades, empreses, entitats de segon o tercer grau.
 • Recursos públics: són recursos econòmics provinents de qualsevol administració pública (Ajuntament, Diputació, Generalitat de Catalunya…). Aquests recursos solen ser en format de subvencions, premis i concursos o convenis. Per poder-hi optar, cal tenir present i llegir detingudament les bases i convocatòria de cada una de les convocatòries per així conèixer els requisits i els tipus de projectes que es finançaran. D’aquesta manera, podrem valorar si el nostre projecte hi encaixa i si ens hi presentem. En el cas de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, podeu consultar la següent pàgina web per obtenir-ne més informació: Especial #SubvencionsBCN
 • Recursos compartits: es pot establir aliances o col·laboració amb altres entitats.

Existeixen diversos cercadors i taulells de finançament en els quals podeu buscar subvencions, ajuts i premis. Us recomanem consultar-los de forma periòdica per tal d’identificar possibles opcions de finançament d’interès per al vostre projecte. També, un recurs pràctic per cercar aquest tipus de finançament i estar al dia és subscriure’s als diversos butlletins.

A continuació us detallem aquests taulells i cercadors:

Com a recurs específic pel que fa a les convocatòries de subvencions públiques, cal tenir en compte que qualsevol administració publica les opcions de finançament en els seus diaris oficials (com per exemple: BOE, DOGC, BOPB). A continuació, un recull d’aquestes:

Un altre recurs que us pot ser d’utilitat és el calendari de convocatòries de finançament anual. Podeu consultar els següents:

NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.