CONSTITUCIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ

COMENCEM!

COM ES CONSTITUEIX UNA ASSOCIACIÓ?

Si heu arribat a aquest apartat sense visitar “Què heu de tenir en compte a l’hora de crear una associació?“, us recomanem que torneu enrere i la llegiu, si voleu garantir l’estabilitat i una llarga trajectòria a la vostra entitat.

Ara sí, és el moment d’iniciar els tràmits per constituir una associació. A continuació us expliquem quins són els passos que cal seguir:

1 | INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS

Un dels aspectes que heu de tenir en compte a l’hora de constituir l’associació és quin àmbit d’actuació tindrà. Depenent d’aquest àmbit s’aplicarà una llei o una altra.

Si l’àmbit d’actuació és principalment Catalunya, caldrà que:

 • Doneu d’alta l’entitat al registre del Departament Justícia.
 • Compliu amb la normativa de la llei Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

En el cas que l’àmbit d’actuació sigui estatal, caldrà inscriure l’associació al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España.

També us informem que existeixen diferents registres segons les matèries i àmbits que tracta l’entitat. Per exemple:

PASSOS A SEGUIR:

Per la inscripció al registre d’associacions del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya us recomanem seguir els següents passos:

El tràmit de constitució d’una associació només es pot realitzar per internet. Per tant, és imprescindible disposar d’un certificat digital vàlid que us permeti identificar-vos i signar electrònicament, com per exemple l’idCAT.

Consulteu el pas a pas sobre com obtenir-lo en el següent enllaç:

 Com obtenir l’idCAT?

Per tal d’inscriure una associació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya cal pagar una taxa de 62,55 € i tenir preparats els següents documents:

L’acta fundacional (datada i signada per totes les persones sòcies fundadores)

Aquí teniu un model.

Abans d’omplir-lo i donar per acabat el document, recordeu:

 • Heu de ser mínim 3 persones i els càrrecs obligatoris són Presidència i Secretaria.
 • Poden constituir associacions tant les persones físiques com les persones jurídiques, ja siguin privades o públiques.
 • Les persones estrangeres sí poden constituir una associació. Ara bé, el càrrec de Presidència (que serà qui haurà d’obtenir el certificat digital  de l’entitat ja que generalment és el representant legal de l’associació) haurà de posseir un DNI o un NIE per a poder obtenir-lo.
 • Revisar que els noms coincideixen amb els DNI, NIE o passaports que adjunteu (no utilitzar noms abreujats o sobrenoms).
 • Comprovar que la denominació de l’associació coincideix amb la que heu posat als estatuts.
 • Revisar que totes les persones sòcies fundadores heu signat i consta el vostre nom sota les signatures.
 • Verificar que la data és la mateixa que la dels estatuts.

Tingueu en compte que sí en l’acta fundacional indiqueu els passaports de les sòcies fundadores en l’apartat de documentació, caldrà que presenteu una còpia escanejada d’aquests a l’hora de fer la sol·licitud.

Els estatuts (datats i signats per totes les persones sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria).

Aquí teniu un model en PDF i en Word.
També us facilitem una guia d’assessorament que us ajudarà a redactar-los:

  Com redactar els estatuts d’una associació?

Si sou una associació juvenil, d’alumnes o de famílies d’alumnes: reviseu l’apartat de “Documentació” d’aquesta web per obtenir un model més específic.

Com més treballeu el model i l’adapteu a la realitat de la vostra entitat, més àgil i eficient us resultarà la gestió de l’associació. Abans d’omplir-lo i donar per acabat el document, recordeu:

 • És recomanable fer ús de llenguatge inclusiu (per exemple: “persones sòcies” en comptes de “socis” i “Presidència” en lloc de “President”).
 • Ha d’aparèixer el terme “associació” o bé l’abreviatura “assoc.” en la denominació de l’entitat.
  Voleu saber si ja hi ha altres entitats amb el mateix nom o semblant? Feu una recerca a la guia d’entitats del Departament de Justícia filtrant per “Nom de l’entitat”,
 • Definir fins i activitats. Els fins és allò que volem fer, és a dir, els objectius i la raó de ser de l’associació (per exemple: promoció de la cultura popular catalana, empoderament de dones migrades, etc.). I les activitats fa referència a què fem per aconseguir els fins i per tant han d’estar relacionades amb aquests (per exemple: formacions, esdeveniments, classes de dansa, etc).
 • El domicili s’ha d’establir al lloc on l’òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l’entitat dugui a terme principalment les activitats. Tot i que es pot establir en un domicili particular, no és recomanable.
  Sabíeu que existeixen els Hotels d’Entitats? Consulteu aquest enllaç per informar-vos!
  Si les funcions de l’associació s’exerciran majoritàriament a Catalunya, però puntualment fareu activitats fora, podeu incorporar (article 3 del model): “sense excloure la possibilitat de realitzar activitats, de manera aïllada, a nivell estatal o internacional”.
 • Podeu preveure (article 11 del model) que les assemblees es puguin celebrar en un lloc diferent al domicili social de l’entitat.
 • Més endavant, quan ja tingueu en marxa l’entitat, podreu detallar el capítol referent al règim disciplinari via Reglament de Règim Intern.
 • Si arriba el moment de la dissolució de l’entitat, podeu canviar “obres benèfiques” (article 31. 4 del model) per altres termes que s’adiguin a allò que vulgueu destinar el romanent, com podria ser: acció veïnal, acció comunitària, etc.
IMPORTANT!
 • Comproveu que la denominació de l’associació coincideix amb la que heu posat a l’acta fundacional.
 • Reviseu que totes les persones sòcies fundadores (o com a mínim Presidència i Secretaria) heu signat i consta el vostre nom i cognoms sota les signatures.
 • Verifiqueu que la data és la mateixa que la de l’acta fundacional.
 • Elimineu els números i text del model que fan referència a les notes a peus de pàgina.
En el cas de persones jurídiques: acord de l’òrgan competent

En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

Per aprofundir coneixements, us animem a consultar:

  Preguntes més freqüents sobre associacions i federacions – Departament de Justícia, Drets i Memòria

  Com redactar els estatuts d’una associació? – Torre Jussana

 Què cal saber per formar part de la Junta Directiva? – Torre Jussana

 Preguntes freqüents a nivell jurídic – Torre Jussana

  Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d’una associació – Torre Jussana

Un cop tenim tota la documentació completada, arriba el moment de la inscripció de la constitució a través del tràmit telemàtic.

PAS 1: El formulari de sol·licitud

Haureu de triar de quina manera us identificareu abans d’accedir al formulari i omplir-lo:

Tingueu en compte:

 • El correu electrònic que faciliteu és el que s’utilitzarà per enviar-vos notificacions, per tant, reviseu-lo de forma periòdica.
 • Les dades de l’entitat han de ser iguals a les que heu indicat als estatuts i a l’acta fundacional.
 • A l’apartat Documentació annexa haureu d’adjuntar els estatuts i l’acta fundacional que heu completat anteriorment. Recordeu que cal que estiguin signats (a mà o bé digitalment) i és recomanable que els adjunteu amb PDF, tot i que s’accepten altres formats.

Si teniu dubtes informàtics per emplenar el formulari telemàtic, podeu consultar aquests consells.

PAS 2: Enviar a tramitar

Un cop completades totes les dades i adjuntats els documents, ja podeu clicar a Envia.

Un cop envieu el formulari telemàtic, us demanarà que el signeu amb certificat digital.  Tan sols heu de seleccionar el vostre certificat digital que tingueu instal·lat i el formulari quedarà signat en el mateix moment.

Quan completeu el tràmit d’enviament i signatura, es generarà un acusament de rebuda amb les dades del tràmit, document que cal que conserveu i aconsellem imprimir. En aquest mateix PDF també s’inclou la carta de pagament, podent fer el pagament en línia.

ATENCIÓ! Teniu un termini de 2 mesos per fer l’ingrés de la taxa.

PAS 3: Resolució de la inscripció

El Departament de Justícia té un termini màxim de 3 mesos per resoldre la sol·licitud, tot i que habitualment acostuma a resoldre abans dels 2 mesos. Estigueu atentes al vostre correu durant aquest període, ja que en cas que hi hagi algun error a esmenar, us arribarà un requeriment en format de notificació electrònica.

Recordeu que amb el codi del tràmit podeu consultar-ne l’estat i, si escau, consultar i atendre requeriments de documentació.

Un cop resolta favorablement, rebreu una notificació electrònica i podreu descarregar-vos el document d’inscripció al registre i els estatuts i acta fundacional amb codi de verificació segurs.

Si teniu dubtes a l’hora de realitzar el tràmit telemàtic o bé sobre com accedir a les notificacions electròniques, us recomanem consultar:

  Guia “Com accedir a notificacions electròniques?

  Suport a la tramitació – Generalitat de Catalunya.

2 | SOL·LICITUD DEL NIF A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (MODEL 036)

Voleu obrir un compte bancari? Tenir activitat econòmica? Demanar subvencions? Emetre o rebre factures? Contractar personal?

Si voleu dur a terme qualsevol d’aquestes accions és necessari que us doneu d’alta al cens de contribuents de l’Agència Tributària i que sol·liciteu un Número d’Identificació Fiscal (NIF), mitjançant el model 036 de declaració censal. 

Alguns aspectes a tenir en compte:

 • Un cop ja heu tramitat la sol·licitud de constitució de l’associació al Registre d’Associacions (pas anterior) i sense haver d’esperar la resolució, ja podeu sol·licitar el NIF de l’entitat. Aquest tindrà caràcter de provisional fins que us aprovin la inscripció al registre i presenteu aquesta la documentació a Hisenda. Tingueu en compte que el NIF provisional es podrà fer servir fins a un termini de 6 mesos, ja que des d’aquesta data l’Agència Tributària sí que us pot requerir que acrediteu la seva validació com a definitiu.
 • El número del NIF no canvia quan es passa del NIF provisional al definitiu.  
 • Tots el NIF disposen d’una lletra identificativa segons el tipus de forma jurídica. En el cas de les associacions és la lletra “G”
 • Quan hagueu realitzat el tràmit de sol·licitud del NIF definitiu, us enviaran la targeta acreditativa del NIF amb codis de verificació. Cal que guardeu i tingueu a mà aquesta targeta ja que és habitual que us la demanin en diversos tràmits. 
 • Aquest tràmit no té cap taxa associada.
 • En qualsevol moment podeu sol·licitar un duplicat de la targeta acreditativa del NIF en cas que sigui necessari. 
 • Declaració censal – Model 036. A través d’aquest enllaç podeu completar el model i obtenir-ne una còpia en format pdf per a la seva presentació. 
 • Certificat de la resolució favorable de la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions (o bé l’acusament de rebuda de la presentació, pel NIF provisional).
 • Estatuts i acta fundacional presentats al Registre, signats i amb codi de verificació (solament signats, pel NIF provisional). 
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona representant legal de l’associació (presidència).
Model 036: com emplenar el model?

El Model 036 (o declaració censal) és el model que s’utilitza per comunicar a l’Agència tributària qualsevol situació de l’associació pel que fa a l’activitat econòmica o amb relació a l’àmbit tributari. És un model força complex i que pot generar dubtes a l’hora d’omplir-lo per primer cop quan sol·licitem el NIF. A continuació fem un repàs de les caselles que cal omplir en cada cas.

Si esteu sol·licitant el NIF definitiu:

Si necessiteu sol·licitar el NIF provisional:

Nif provisional: taula de caselles i apartats a emplenar en el model 036

Aquesta informació que us donem del model 036, és orientativa, ja que la situació particular de cada entitat pot variar molt. En funció d’això, caldrà marcar altres apartats del model, com per exemple podrien ser les retencions d’IRPF. Un altre aspecte a tenir en compte és que en cas que vulgueu iniciar l’activitat econòmica de l’associació, haureu d’emplenar la PÀGINA 4 del model 036. En el següent enllaç trobareu un cercador d’activitats econòmiques que Hisenda facilita a la seva web:   Cercador d’activitats econòmiques 

Si voleu informació més detallada sobre com complimentar aquest model, podeu consultar:

  Guia pràctica per a emplenar el Model 036 – Agència Tributària.

Model 036: com demanar el NIF de l’associació per primer cop? – CRAJ.

Un cop ja heu recopil·lat tota la documentació, arriba el moment de fer la tramitació. Tant si esteu sol·licitant el NIF provisional com si és el NIF definitiu, teniu les següents opcions:

De forma presencial

 • Qui ha de fer la sol·licitud i presentar-se personalment a l’Agència Tributària és la persona representant legal de l’associació (normalment presidència).
 • Cal demanar cita prèvia per a poder acudir a una oficina de l’Agència Tributària. A l’hora de fer la sol·licitud, cal indicar que es fa com a particular, posant el NIF/NIE i el nom i cognoms de la presidència. En el llistat de tràmits que hi consten, cal seleccionar l’opció “Censos, IAE, NIF i domicili fiscal”.
 • Caldrà aportar tota la documentació citada en l’apartat anterior: Model 036 cumplimentat i en format pdf, certificat d’inscripció de registre o en el cas del NIF provisional justificant d’enviament del tràmit, estatuts i acta fundacionals signats i fotocòpia del DNI/NIE. El Model 036 cal emplenar-lo i validar a través d’aquest enllaç: Model 036. Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió

De forma telemàtica

A través del tràmit corresponent (sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial) i adjuntant la documentació requerida. En aquest cas, qualsevol persona que disposi d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris i que disposi de certificat digital pot presentar la sol·licitud.

3 | INSCRIPCIÓ EN EL FGEC

Tot i que no és obligatòria la inscripció al FGEC per estar legalment constituïts com a entitat, sí caldrà estar-hi inscrits si la vostra entitat es relacionarà amb l’Ajuntament de Barcelona. El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes (FGEC) és l’instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats, les associacions i els grups de fet de la ciutat i dels districtes.

 • Si la documentació del FGEC està actualitzada, no haureu de tornar a presentar aquestes documents a la sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals.
 • Dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona.
PAS 1

Imprimiu el full de sol·licitud i preparareu la següent documentació:

  • Targeta d’identificació fiscal de l’entitat (document original o bé còpia compulsada).
  • Acta de constitució o fundacional i estatuts vigents, en els quals consti la inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en registre equivalent (document original o bé còpia compulsada).
  • Certificat de composició actualitzada dels òrgans directius de l’entitat. (inclòs al formulari)
  • Certificat del nombre de sòcies i socis en el moment de la inscripció. (inclòs al formulari)
  • Certificat d’acord de l’òrgan directiu on s’ordeni la presentació de la sol·licitud d’inscripció de l’entitat en el fitxer i es delegui en un representant legal per realitzar el tràmit. (inclòs al formulari)
  • Declaració responsable d’aquest representant assegurant que els documents presentats són vigents. (inclòs al formulari)
  • Còpia compulsada del DNI o document equivalent del representant legal de l’entitat.
PAS 2

Concerteu cita prèvia accedint al tràmit de Cita amb l’Ajuntament de Barcelona i presenteu la sol·licitud i la documentació detallada davant el registre municipal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana escollida.

PAS 3

Rebreu la confirmació de la inscripció per correu electrònic en un termini aproximat de 10 dies.

NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.