CONSTITUCIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ

INICI » CONSTITUCIÓ ASSOCIACIÓ » ABANS DE COMENÇAR

ABANS DE COMENÇAR

QUÈ HEU DE TENIR EN COMPTE, A L'HORA DE CREAR UNA ASSOCIACIÓ?

Com més conegueu el sector en el qual actuareu millor podreu garantir la idoneïtat dels vostres projectes. Us animem a contestar les següents preguntes:

 • Sabeu quin és el context poblacional? És necessari conèixer i poder quantificar els sectors de població als quals es vol arribar, així com plantejar-se, també, a quins perfils els pot interessar formar part de l’associació i on i com se’ls podrà incorporar.
 • Coneixeu el context sectorial? També és important conèixer quines accions, activitats, metodologies i llenguatges són propis de l’àmbit en el qual vulgueu intervenir, quins agents i associacions en són referents, quins canvis en les necessitats i paradigmes d’actuació hi ha hagut al llarg del temps, etc.

Abans de començar amb el tràmit de constitució, no oblideu reflexionar i prendre decisions sobre els següents 5 punts:

Cal que us feu aquestes preguntes abans de començar els tràmits de constitució de l’associació:

 • Missió: Quina finalitat tindrà l’associació?
 • Visió: Què es vol aconseguir a llarg termini? Quin ha de ser l’impacte? Com serà l’escenari resultant de la intervenció de l’associació?
 • Quins seran els valors i principis de conducta sota els quals actuarà l’associació?

Abans de constituir una associació cal pensar com s’estructurarà i com s’organitzarà, quins seran els espais de treball, de participació i de decisió, quin perfil poblacional vol agrupar i/o atendre, i amb quines altres organitzacions i agents es vol relacionar. 

Us animem a respondre les següents preguntes:

 • Quin model de governança s’aplicarà a l’associació? Com es prendran les decisions? Quins espais es vertebraran per tal que la base social pugui implicar-s’hi? Es crearan comissions o grups de treball? 
 • A quins col·lectius s’adreçarà l’entitat? A quantes persones associades es vol arribar? Es crearan diferents figures de vinculació amb l’associació, a més de les persones associades (voluntàries, col·laboradores…)? Què necessitareu saber de les persones vinculades a l’associació? Quins seran els drets i deures de la base social? Com es potenciarà la seva implicació i participació? Com s’incorporarà nova gent a l’associació? Com s’acollirà a les noves persones associades? En resum, com s’ampliarà i s’enfortirà la base social?
 • Com s’estructurarà la junta directiva? Quina composició tindrà? Com s’organitzarà? Com es renovaran els seus càrrecs?
 • Hi haurà un equip tècnic? Com s’estructurarà? Quines funcions tindrà? 
 • Com es treballarà la comunicació interna amb les persones associades i amb la resta de membres de la base social? Quins canals de comunicació es posaran a disposició de la base social? En definitiva, com es gestionarà la recollida de la informació a l’entitat?
 • Quina serà la xarxa relacional de l’entitat? En quins espais associatius participarà? Quins espais d’interlocució amb l’administració pública es generaran? I amb empreses i d’altres agents privats?

Les accions de l’associació han de ser coherents amb la seva finalitat. Us heu plantejat aquestes qüestions abans de començar amb els tràmits de constitució?

 • Quines són les accions que es volen dur a terme? Quines característiques tindran i en què es diferenciaran de les que ja realitzen altres agents?
 • Com es duran a terme aquestes accions? En quines fases podran intervenir els membres de l’entitat? (proposició, disseny, execució, avaluació). Quin paper tindran les persones destinatàries de les accions? 
 • Quan es realitzaran? Com? Amb qui? Quins recursos requeriran? 
 • Com s’avaluaran? Quins indicadors es requeriran? Com se sistematitzarà la recollida de dades?

Si bé el principal recurs de tota associació són les persones que en formen part, també cal preveure quins altres recursos necessitarem. 

Us animem a contestar les següents preguntes:

 • Els estatuts: com s’hi reflectiran els valors i la filosofia de l’associació? S’elaborarà un reglament de règim intern? I un codi ètic? Quina documentació caldrà presentar per constituir l’associació? On caldrà presentar-la? 
 • Coneixeu les obligacions legals a nivell documental? Com es gestionarà el registre de persones associades? Com es complirà amb les diferents normatives que afecten a les associacions?
 •  L’associació necessitarà diners per al seu funcionament quotidià? Quants? Es podran plantejar activitats que no requereixin diners? Quines seran les fonts de finançament de l’associació? Es podrà trobar un cert equilibri entre les fonts pròpies, les públiques i les privades? Quina previsió es farà a curt, mitjà i llarg termini de les despeses i ingressos? Quines seran les despeses previstes? Quines es podran estalviar utilitzant fórmules imaginatives? I quines seran imprescindibles? Amb quins proveïdors de serveis es treballarà? Quines obligacions fiscals caldrà complir? Tothom té clar que l’activitat econòmica de l’associació és conseqüència de voler acomplir els seus objectius i no un objectiu en ell mateix?
 • A més a més de diners, què més pot necessitar l’associació per dur a terme els seus projectes? Quines necessitats infrastructurals i materials sorgiran? Com es cobriran? Amb qui es podrà comptar?

Com es treballarà la comunicació externa de l’associació?

 • Quins objectius voleu assolir amb aquesta comunicació externa? Donar a conèixer l’associació? Ampliar la base social? Establir aliances amb altres agents o associacions? Difondre les activitats que realitzeu?
 • Qui elaborará els materials necessaris per emetre aquesta comunicació (disseny, programació web, publicació a xarxes,…)? Quins missatges s’enviaran, a quins públics i per quins canals (web, xarxes, paper…)?
 • Com us comunicareu a les xarxes socials? Quines xarxes necessitareu? Qui les nodrirà de continguts?
 • S’editaran materials en format paper? Qui els disenyara? Amb quin finançament produireu aquests materials (flyers, fulletons, cartells,…)
 • Com es rebran les comunicacions de l’entorn?
NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ?

Ompliu el següent formulari i l’equip d’informació us respondrà tan aviat com els sigui possible.