Subvencions destinades a entitats de protecció animal

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-15670

Fins el 19/06/2023

Sufragar part de les despeses que hagin d’afrontar les entitats de protecció animal el primer semestre de 2024, en concepte de tractaments veterinaris i despeses en béns fungibles no inventariable per al desenvolupament de les seves activitats, incloent-hi el menjar adequat dels animals, a l’exercici de la seva activitat de l’auxili i cura d’animals domèstics i de companyia abandonats, independentment de la seva espècie, i que estiguin o hagin estat en custòdia de l’entitat de protecció animal o colònies felines controlades

Skip to content