Treballador/a social

Fundació Cepaim

Fins el 08/01/2023


SALARI: Grup 3.2 - Segons Conveni Col·lectiu de la Fundació Cepaim.

La Fundació Cepaim inicia un procés de selecció per a la CONTRACTACIÓ al Centre de BARCELONA amb les següents característiques:

LLOC – TREBALLADOR/A SOCIAL

OBJECTIUS DEL LLOC – Garantir el compliment dels objectius del projecte assignat, conforme a les directrius metodològiques establertes, aportant un valor i una “calidesa” en el tracte personal amb les persones participants, que permeti assolir un nivell excel·lent a la intervenció.

FORMACIÓ

Imprescindible:

 • Diplomatura/grau en treball social (treballador/a social col·legiat/da).
 • Experiència com a treballador/a social en l’elaboració informes, anàlisi de la situació de persones en situació d’exclusió i/o amb protecció internacional, sol·licitants d’asil i refugi.

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

Imprescindible:

 • Interculturalitat i Fenomen migratori i característiques bàsiques del col·lectiu immigrant.
 • Domini en informàtica. Windows, Ofimàtica i Internet.
 • Coneixement de les estructures del tercer sector d’acció social a Espanya.
 • Coneixement del sistema nacional d’acolliment a sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional.
 • Coneixements en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.

Es valorarà:

 • Idiomes: Anglès, desitjable francès, es valoraran altres idiomes.

PERFIL COMPETENCIAL:

 • Orientació a l’eficiència i els resultats.
 • Orientació a la qualitat.
 • Compromís.
 • Competència tècnica.
 • Treball en equip.
 • Manteniment de les relacions institucionals (Intra Cepaim / extra Cepaim).

FUNCIONS:

 • Contribuir (suport) als objectius del centre/àrea i participar a les activitats del centre, respecte del programa.
 • Aconseguir bona satisfacció de persones participants.
 • Garantir un marc de coordinació amb la resta de professionals, afavorint el treball en equip i la integritat a la intervenció.
 • Realització d’entrevistes inicials i/o d’admissió al programa i de seguiment del itinerari individualitzat d’integració.
 • Realitzar un diagnòstic social inicial i posteriorment a profunditat, basat en la informació i anàlisi de la situació familiar/individual recollida mitjançant entrevistes individualitzades/familiars.
 • Elaborar, conjuntament amb les persones participants, i tenint en compte el punt de vista de la resta de perfils professionals de l’equip interdisciplinari, una planificació de la intervenció a realitzar mitjançant un itinerari individualitzat d’integració, que comporti la cobertura de necessitats bàsiques i la millora en la
  situació individual/familiar a les àrees següents: individual/habilitats socials, social/comunitària, sanitària, econòmica, administrativa, habitatge, lleure i temps lliure, formativa (entre altres).
 • Avaluació continuada dels compromisos adquirits al itinerari i reajustament dels mateixos.
 • Informació sobre normes i compromisos relatius als drets i deures que s’assumeixen en accedir al programa.
 • Visualitzar globalment l’itinerari d’integració, englobant les diferents àrees d’intervenció en coordinació amb els/les diferents professionals de l’equip interdisciplinari del programa.
 • Elaboració d’informes socials vinculats al desenvolupament dels itineraris individualitzats/familiars.
 • Informar i assessorar les persones participants del programa sobre tarifes especials d’energia, gas i aigua, bons socials i altres recursos de suport social que puguin existir al territori on es desenvolupa el programa. (Ex. RMI, ajuts per al lloguer, etc.).
 • Valoració i gestió de les ajudes econòmiques vinculades al itinerari individual/familiar.
 • Fomentar la participació i desenvolupament en activitats de lleure, esportives i de lleure de les persones participants.
 • Detecció i seguiment en coordinació amb l’equip interdisciplinari del programa de casos d’especial vulnerabilitat(salut mental, víctimes de violència, violència de gènere, violència domèstica, TRACTA, menors en risc, persones amb edat avançada, discapacitat, etc…).
 • Realització d’acompanyaments, en cas que es valori necessari, per aconseguir objectius i tasques vinculades a l’itinerari d’integració pactat conjuntament amb les persones participants.
 • Assessorar, col·laborar, i/o acompanyar les persones participants ales gestions necessàries per a l’accés i l’ús de serveis bàsics: educatius, sanitaris i socials.
  • Derivació a recursos interns/externs, segons les necessitats del itinerari.
 • Promoure la salut física i psicosocial de les persones destinatàries del programa.
 • Planificar i gestionar l’adequada sortida de les persones participants del programa, i continuar-ne el seguiment de les mateixes en cas que sigui necessari, sempre que no es tracti de renúncies o baixes obligatòries del programa.
 • Col·laboració amb la realització de propostes d’activitats i actualització de diagnòstics per a l’elaboració de projectes relacionats amb el programa.
 • Elaboració d’informes i memòries a petició del centre o l’Àrea d’Acollida i Protecció Internacional, relacionats amb el programa i els seus participants.
 • Realització de trasllats de les persones participants del programa.
 • Detecció de possibles casos de TRACTA d’éssers humans al marc del programa.
 • Seguiment, acompanyament i derivació de possibles casos detracta d’éssers humans, en col·laboració amb la resta de figures professionals.
 • Assessorar i en cas necessari, acompanyar les persones participants en el seu procés de cerca activa d’habitatge al règim de lloguer per a la segona fase del programa.
 • Visites de seguiment als habitatges de segona fase per supervisar aspectes de convivència, habitabilitat, etc. emplenant la fitxa homologada pel servei d’habitatge.
 • Informar i assessorar les persones participants del programa sobre tarifes especials d’energia, gas i aigua, bons socials i altres recursos de suport social que puguin existir al territori on es desenvolupa el programa (ex. RMI, ajuts lloguer…).
 • Augmentar el coneixement de l’entorn i el funcionament general de les institucions de la societat d’acolliment afavorint l’autonomia de les persones en el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. (Contextualització).
 • Suport en el seguiment de la convivència als dispositius d’acolliment del programa, segons les necessitats d’intervenció.
 • Informar la coordinació de centre i àrea, i coordinació territorial si escau, d’aquelles qüestions que afectin la dinàmica del programa al centre on treballa.
 • Realització de guàrdies necessàries per al desenvolupament del projecte.
 • Registre del treball realitzat a l’aplicació informàtica de la Fundació Cepaim i/o bases específiques de les entitats finançadores.
 • Participació en debats i suggeriment proposat pel programa.
 • Realitzar aportacions per a la millora metodològica i de resultats del programa.
 • Participar a les reunions, jornades o espais de formació relacionats amb el programa, a proposta de l’entitat.
 • Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat a la Fundació Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2015).
 • Vetllar pel compliment de la Llei de protecció de dades implantada a l’entitat, en totes les seves actuacions.
 • Aquelles funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades.
 • Coordinació amb l’equip tècnic interdisciplinari, amb altres àrees de l’entitat i foment del treball en xarxa al territori on se n’ubiqui el lloc, en relació amb el programa.
 • Desplaçaments i disponibilitat per viatjar.
 • Desenvolupament de les intervencions del programa tenint en compte la perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Desenvolupament les intervencions del programa tenint en compte la perspectiva intercultural i la no-discriminació.
 • Donar suport a les activitats d’oci i temps lliure que s’organitzin en el centre amb les persones participants del programa i el centre.
 • Assistir a les reunions del centre territorial a convocatòria de la coordinació del mateix.
 • Donar d’alta al directori de l’entitat els contactes establerts en el desenvolupament del programa.
 • Donar d’alta les gestions fetes amb les persones participants del programa i amb entitats a les bases de dades de Cepaim.
 • Participar en les comissions de treball que se li assignin des de la coordinació del centre territorial.
 • Coordinar-se el marc del servei del centre al qual se li assigni, ambla resta de professionals del centre territorial.
 • Mantenir un marc de coordinació amb els professionals del seu mateix perfil que desenvolupin la seva tasca al centre.
 • Seguir les directrius metodològiques dels referents de servei i la coordinació estatal de l’àrea.

CONDICIONS DEL LLOC:

 • Tipus de contracte: Substitució amb reserva de lloc. Jornada completa – 37,5 hores setmanals.
 • Salari Mensual: Grup 3.2 Segons Conveni Col·lectiu de la Fundació Cepaim.
 • Data d’incorporació: Estimada per a la segona quinzena de gener 2023.

-Imprescindible estar inscrit/a com a demandant d’ocupació.
-Experiència com a treballador/a social de, almenys, un any.
-Es valoraran perfils amb diversitat funcional reconeguda.
-Es valorarà carnet de conduir.
-Se sol·licitarà Certificat penals conforme a la Llei 26/2015 – Protecció de la infància i adolescència.
-Cal feina presencial.

LLOC DE TREBALL: BARCELONA

 • Les persones interessades han d’enviar el currículum al següent correu electrònic: ofsocialbarcelona@cepaim.org
 • Data límit per presentar candidatures fins a: 08/01/2023

Avís legal:
En nom de la Fundació Cepaim, Acció Integral amb Migrants, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades personals i, la LO 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que han estat recollides mitjançant la presentació del seu currículum a la corresponent oferta d’ocupació d’aquesta Fundació, són tractades estrictament i únicament per la FUNDACIÓ CEPAIM, com a Responsable del Tractament, amb CIF G-73600553, adreça fiscal a Múrcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correu electrònic protecciondedatos@cepaim.org
La informació facilitada passarà a ser recollida en un fitxer propietat de la FUNDACIÓ CEPAIM amb la finalitat d’utilitzar les dades recollides per a la gestió de la corresponent oferta d’ocupació, el desenvolupament estadístic, l’elaboració i l’enviament de memòries d’activitat dels programes i projectes que la FUNDACIÓ CEPAIM executa sobre la base de la nostra activitat social i professional, elaboració de material audiovisual per a memòries, publicacions etc.
Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació del lloc/s de treball ofert/ts mentre duri, en cas que n’hi hagi, la borsa d’ocupació oberta en el procés de selecció corresponent, que en tot cas tindrà una durada màxima d’un any. excepcionalment veure’s ampliat aquest termini per motius d’ocupació del lloc a cobrir, per més temps, cas en el qual, se sol·licitarà de nou el seu consentiment exprés per continuar formant part d’aquella.
En tot cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les vostres dades, sol·licitant per escrit a la FUNDACIÓ CEPAIM, C/ ESTACIÓ, 30570 BENIAJÁN (Múrcia), o mitjançant correu electrònic a protecciondedades@ cepaim.org , juntament amb una prova vàlida en dret, com a fotocòpia del NIE/DNI o PASSAPORT i indicant en l’assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES” i el dret que es pretén exercitar.
Les dades no se cediran a tercers, excepte quan així ho exigeixi la llei.

Skip to content