Treballador/a social Barcelona

Provivienda

Respondre el formulari

Fins el 27/12/2022


SALARI: 1.684,82 € (14 pagues) bruts mensuals.

Selecció de Personal Treballador/a social Barcelona

Nombre de vacants: 1
Lloc de Treball: Treballador/a social.
Grup professional: 1 (Titulat/da mitjà/na).
Centre de treball: Barcelona. Leiva.
Programa: Acollida Temporal i Integració per a sol·licitants i Persones Beneficiàries de Protecció Internacional.
Jornada: 38,75 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.
Salari Brut Anual: 23.587,46 €.
Tipus de contracte: Indefinit.
Data d`incorporació: Immediata.
Període de prova: 6 mesos.
Dependència jeràrquica: Coordinadora estatal projecte Protecció internacional.
Dependència funcional: Responsable de projecte Protecció internacional Barcelona.

MISSIÓ DEL LLOC DE FEINA:

Donar suport als processos familiars a partir d’acompanyaments, orientacions i derivacions. Afavorir la inclusió social de les famílies i persones participants del projecte al nou entorn i propiciar itineraris per al desenvolupament personal, social i arribada al país destí, incorporant aspectes claus de la mediació social i intercultural.

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS (SENSE CARÀCTER LIMITATIU):

 • Incorporació de les famílies als habitatges.
 • Desenvolupament d’habilitats socials i convivencials per a la gestió de la vida quotidiana.
 • Acompanyaments a recursos socials i suport en la gestió de prestacions a què tinguin dret.
 • Visites als habitatges del projecte.
 • Seguiment de la convivència.
 • Actuacions vinculades a la Mediació social, cultural i educativa.
 • Generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i socials.
 • Treball en xarxa.
 • Coordinacions amb professionals d’altres recursos i serveis.
 • Registre a d’aplicació informàtica dels expedients de les famílies i persones ateses.seguiments i actuacions realitzades.
 • Suport a l’elaboració de les memòries tècniques i informes de seguiment del programa.
 • Reunions d’quip.
 • Activitats grupals: disseny, dinamització i avaluació dactivitats grupals.

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Titulat/ada mitjà/a treball social.
 • Inscripció al Col·legi de treball social de Barcelona.
 • Coneixements d’informàtica nivell usuari (Office).

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Experiència mínima dun any en projectes datenció a persones sol· licitants i beneficiàries de protecció internacional.
 • Formulació de projectes socials sota enfocament marc lògic.
 • Experiència de treball en acompanyament social a famílies en risc dexclusió social.
 • Experiència de treball a ONGs.

ES VALORARÀ:

 • Formació en migracions internacionals.
 • Formació en mediació per a la resolució de conflictes.
 • Formació en intervenció des de la perspectiva de gènere.
 • Experiència en gestió del voluntariat.
 • Es valorarà el coneixement dun segon idioma, especialment àrab, anglès o rus.
 • Certificat de discapacitat com a mínim del 33%.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

COMPETÈNCIES:

 • Compromís amb els valors i la missió de Provivienda.
 • Capacitat propositiva i resolutiva.
 • Orientació a aconseguir objectius.
 • Treball en equip i col·laboració.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat organitzativa.
 • Habilitats de mediació i resolució de conflictes.
 • Bon/a comunicador/a i capacitat per a representació i relacions institucionals.

Dades per a l’enviament de CV:

Les persones interessades han de complimentar el següent formulari i remetre-ho abans de les 22:00h del proper 27 de desembre de 2022.

https://forms.gle/FDuFSaUTirERt8W16

Nota: Es realitzarà una fase de pre-selecció de candidatures valorant l’adequació del currículum als requisits exigits a l’oferta,trucant exclusivament a entrevista a aquelles persones que hagin passat la primera fase. Una vegada transcorreguts 30 dies sense haver estat convocat/da a entrevista s’entén que no ha passat a la segona fase. Lamentablement no podem comunicar l’estat de les candidatures com a conseqüència del gran volum de resposta rebuda, només ens posarem en contacte amb qui passi a la segona fase. Li agraïm l’enviament de la seva candidatura i que vulgui formar part del nostre equip. 
L’ informem que PROVIVIENDA compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 de Protecció de Dades, éssent tractades les dades que obren sota la nostra responsabilitat amb les exigències legals, guardant-se les mesures que garantitzen la seva confidencialitat El seu currículum podrà ser conservat, per als fins que preveu la nostra política de privacitat durant un termini màxim de dos anys,transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció.
Té possibilitat, respecte a aquestes dades, d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la Llei dirigint-se per escrit davant el responsable del tractament PROVIVIENDA (Departament de Personal), a la següent adreça Carrer Sancho Dávila, 20, acompanyant còpia del seu DNI o per correu electrònic a la següent adreça: protecciondatos@provivienda.org
PROVIVIENDA garantitza que les dades aportades no seran, en cap cas, facilitades a cap entitat de caràcter comercial o amb finalitats publicitàries.

Skip to content