Tècnica de suport administratiu i comptable

CooperAcció

Fins el 07/01/2024


SALARI: 23.400 € bruts anuals distribuïts en 14 pagues.

CooperAcció som una associació feminista de cooperació internacional que treballem en aliança amb organitzacions de Mali, El Salvador, Colòmbia i Catalunya. El nostre objectiu és contribuir, des d’una perspectiva feminista, a l’apoderament de les dones, lesbianes, bis i trans*, al ple exercici dels seus drets i a la consecució de l’equitat de gènere.

Les nostres àrees prioritàries de treball per 2019-2024 son:

 • Dones lliures de violències.
 • Autonomia dels cossos i sexualitats.
 • Economies per a la vida i ecofeminisme.
 • Enfortiment dels moviments de dones i feminismes.

NECESSITEM UNA PERSONA DE SUPORT ADMINISTRATIU I COMPTABLE

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

 • L’objectiu del lloc de treball és donar resposta a les necessitats de l’organització des del punt de vista administratiu, econòmic i financer, i de gestió de persones.
 • Gestió econòmica i comptable, gestió laboral, subvencions i gestió administrativa. La vacant és per una persona amb experiència, responsable, meticulosa i precisa en el seu treball i amb capacitat per resoldre situacions adverses i treballar en equip.

Funcions i Tasques

 • La persona que s’incorporarà a l’àrea d’Administració i Finances haurà de desenvolupar tasques tant en l’àrea de la Economia i Comptabilitat com en diversos Tràmits i Gestions. Més concretament, les tasques a desenvolupar seran:

ECONOMIA I COMPTABILITAT:

 • Registre comptable de dades, despeses, ingressos, impostos, etc. Programa comptable “SAGE 50”.
 • Conciliació mensual de comptes.
 • Suport al tancament dels comptes anuals i a la gestió administrativa de l’auditoria institucional.
 • Suport en la comptabilitat analítica i justificació de subvencions. Comptabilitat per projectes (analítica).
 • Suport a l’actualització de dades de les eines de tresoreria, pressupostos institucionals i/o de projectes  i al seguiment de les mateixes.
 • Suport al seguiment econòmic i comptable de la comptabilitat i pressupostos de les oficines exteriors.
 • Suport en el compliment de temes normatius i fiscals.

TRAMITS I ADMINISTRACIÓ:

 • Mantenir ordenada i actualitzada la documentació administrativa de l’arxiu físic i digital de l’entitat.
 • Preparació de la documentació per la comptabilitat i arxiu general (factures rebudes i emeses, bancs, caixa, nòmines, etc.)
 • Preparació de documentació i informació laboral per la gestoria externa.
 • Suport a les àrees tècniques de l’entitat dels pressupostos de les formulacions, informes o comptes justificatius dels organisme finançadors.
 • Conciliació i revisió entre informes econòmics dels projectes a presentar als finançadors  i el registres comptables dels mateixos.

PERFIL REQUERIT

Per ser considerada per a aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Titulació i/o formació que acrediti, entre 2 i 3 anys d’experiència rellevant i coneixement en les habilitats i competències per la vacant (en l’àmbit comptable/fiscal i laboral, gestió tresoreria/ pressupostaria, en sol·licitud i justificació de subvencions i gestió de les Administració Públiques).
 • Experiència i coneixements de comptabilitat per projectes.
 • Experiència en l’ús del programa “SAGE 50” Contaplus.
 • Experiència en la gestió d’associacions sense afany de lucre.
 • Domini a nivell usuari del paquet Ms. Office, en especial Ms. Excel.
 • Amb iniciativa, resolució i pro activitat per gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
 • Capacitat organitzativa i planificació del treball.
 • Coneixement i expressió oral fluida en català i castellà.
 • Capacitat resolutiva, d’autonomia i de treball en equip.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.

Es valorarà positivament:

 • Formació complementària en cooperació internacional, educació per la transformació, enfocament de gènere, de drets humans i/o sostenibilitat mediambiental.
 • Francès a nivell administratiu.
 • Identitats dissidents: dones, lesbianes, bis, trans* i persones no binàries.

CONDICIONS:

 • Jornada laboral: 30 hores setmanals de dilluns a divendres.
 • Incorporació: Gener 2024.
 • Lloc de Treball: Hospitalet de Llobregat.

Interessades/is enviar carta de motivació i CV a seleccion@cooperaccio.org fins el 7 de gener de 2024, indicant en l’assumpte del correu: «Convocatòria Suport Administratiu i Comptable».

Només es contactaran les persones que compleixin els requisits i que passin a la fase d’entrevista.

Skip to content