Tècnica de qualitat i subvencions

Associació Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 06/02/2023


SALARI: 21.259€ anuals.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Obrim convocatoria dins el programa SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA que executi com a Tecnica de Qualitat i Subvencions que executarà les funcions relacionades amb les funcions de Tècnica de  qualitat i gestió tècnica de expedients  de  subvencions.

QUINES TASQUES FARÀS?

Gestió de Documental i Qualitat:

 • Elaboració de protocol de gestió documental de  l’entitat, sistema documental, digitalització, criteris d’arxiu i  de registre de documentació.
 • Capacitació als equips amb el  sistema de registre documental i sistema d’informació.
 • Garanteix l’actualització de sistema de qualitat  segons estableix la NORMA i el seu arxiu documental.
 • Fa el seguiment de l’actualització de la NORMES i realitza  propostes per la seva actualització.
 • Porta el sistema de recollida de  indicadors de diversos processos i mesura els impactes segons  les temporitzacions establertes.
 • Realitza informes de resultats vinculats als indicadors.
 • Assegura que els departaments apliquen els sistema, així  com  la documentació vinculada.
 • Porta a terme l’auditoria interna de qualitat.
 • Elaborar materials formatius per el equip de treball, així com eines de gestió.
 • Capacita a l’equip en el model de qualitat.
 • Realitza l’acompanyament a les noves incorporacions sobre ús del sistema i  garanteix el ús.
 • Suport a les gestions de processos  de CRM

Gestió Tècnica dels expedients de subººvencions suport:

 • Redacció de documents.
 • Realització de tràmits amb diferents administracions i registres.
 • Participació en dissenys, redacció de protocols,  revisió i definició d’indicadors.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

DONA:

Dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:

Dones en situació de violència masclista.

L’acreditació es farà a través dels mitjans de prova qualificats que permet la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

L’article 33 de la Llei 05/2008 exposa dos supòsits per acreditar la situació de violència masclista:

 1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts en aquest capítol, constitueixen mitjans de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista:
 2. a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.
 3. b) L’ordre de protecció vigent.
 4. c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 5. En absència d’algun dels mitjans establerts per l’apartat 1, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:
 6. a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 7. b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.
 8. c) L’informe del Ministeri Fiscal.
 9. d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.
 10. e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat i/o a l’Institut Català de les Dones.

 Dones monoparentals: L’acreditació s’ha de fer mitjançant el reconeixement oficial de la situació de família monoparental.

Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia, religió i altres).

 • L’acreditació s’ha de fer mitjançant Informe de Serveis Socials de vulnerabilitat social o per altres aportacions documentals acreditades.
 • Titulació: Diplomatura documentació/ estadística/ sociologia/ administració d’empreses/ enginyeries/ dret.
 • Experiència mínima: Valorable experiència de 1 anys en lloc similar.
 • Llengües: Domini del català i castellà (Nivell C).
 • Domini de fulls de càlcul (Excel) a nivell avançat, amb capacitat de construir fórmules, filtrar dades, crear taules dinàmiques, formularis, etc.
 • Domini de Microsoft Word i Power Point.
 • Domini office 365 i coneixements de Bases de Dades, CRM i ERP.
 • Destresa en plataformes informàtiques, registres, portals i oficines virtuals de tràmits de les administracions públiques, etc.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Completa 38,5 h de dilluns a dijous 8,30 a 17.30 h  i divendres 8h a 14:30h.
 • Lloc de Treball: Barcelona.

COMPETÈNCIES:

 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Responsabilitat i confidencialitat amb la informació.
 • Treball en equip de forma interpersonal i autonomia.
 • Planificació i Organització del treball.
 • Bona organització del temps i de la pròpia feina.
 • Habilitats comunicatives – Iniciativa i pro activitat.
Skip to content