tÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ ECONòMICA DE SUBVenCIONS

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 25/11/2022


SALARI: Segons conveni d’Acció Social.

 1.  

Identificació del lloc de treball

Tècnic de justificació econòmica de subvencions.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà en el departament de finances i administració i reportarà al seu responsable. Les tasques a realitzar estaran enfocades a l’elaboració, presentació, control i seguiment econòmic i administratiu de les subvencions públiques i privades al llarg de tot el cicle dels projectes i programes socials de la Fundació.

Alhora haurà de coordinar-se amb els diferents professionals i entitats implicades a nivell extern, i amb els responsables de projectes i captació de fons de la Fundació a nivell intern.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegit que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • SOLICITUT/JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA de SUBVENCIONS PÚBLIQUES I LICITACIONS
 • Preparar, coordinar i tramitar la gestió administrativa en la presentació de la documentació que acompanya les sol·licituds i/o justificacions de subvenció.
 • Aplicació de la legislació i normativa de cada convocatòria.
 • Coordinació amb el departament tècnic per a l’elaboració i presentació en termini de les sol·licituds i/o justificacions de subvencions.
 • Planificar i elaborar les memòries econòmiques en les diferents fases de justificació de les subvencions.
 • Elaborar documents de seguiment per a les diferents memòries econòmiques presentades en cada programa.

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI

 • Donar suport als / les responsables dels programes i a l’àrea financera de l’entitat, en l’assignació i distribució de despeses als diferents pressupostos.
 • Seguiment de la correcta execució dels projectes a nivell econòmic.
 • Control i seguiment de les modificacions pressupostàries en coordinació amb els responsables de projectes i captació de fons i els tècnics de comptabilitat.

REQUERIMENTS

 • Atendre els requeriments de les administracions finançadores, contestant-los en temps i forma adequada.

ALTRES

 • Planificar, acompanyar i supervisar els processos d’ auditoria interna i externa.
 • Gestió documental d’arxiu i base de dades.
 • Col·laborar de manera constructiva en tasques i processos de qualsevol àmbit de la Fundació en què sigui requerida la seva participació.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Llicenciat en Economia, ADE o cicle formatiu de grau superior dins l’àrea administrativa-financera.
 • Experiència mínima de 2 anys en departament de gestió econòmica i administrativa de subvencions.
 • Es valorarà experiència en subvencions públiques a nivell autonòmic i municipal.
 • Es valorarà experiència en el sector no lucratiu i en entitats socials.
 • Es valorarà formació complementària en gestió de subvencions públiques i privades i/o normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
 • Català, castellà i anglès competència professional completa.
 • Nivell avançat de Microsoft Office.
 • Rigor i atenció al detall.
 • Organització i planificació.
 • Gestió de la informació.
 • Treball en equip.
 • Pro activitat, iniciativa i presa de decisions.
 • Comunicació i orientació al client.
 • Millora continua en els processos.
 • Flexibilitat i adaptació a contextos de treball amb terminis ajustats.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Salari Brut: Segons conveni d’Acció Social.
 • Dedicació: 30 hores/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins.
 • Incorporació: Desembre 2022.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 25 de novembre de 2022
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Responsable de justificació econòmica de subvencions.”
Ves al contingut