Tècnic/a superior prevenció riscos laborals

Sant Pere Claver

Fins el 15/03/2023


SALARI: 30,000 € - 35,000 € bruts/anuals.

El Grup Sant Pere Claver som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atén persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Busquem un/a tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals que lideri la planificació, execució i supervisió de les polítiques de PRL i el servei mancomunat de prevenció, en el marc d’una aposta decidida de la Direcció per impulsar aquest àmbit dins de l’organització, i assolir la certificació ISO 45001:2018, de seguretat i salut en el treball.

Funcions:

 • Planificar, implantar i supervisar totes les tasques derivades del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals de les entitats que integren el Grup Sant Pere Claver (GSPC).
 • Fer les avaluacions de riscs laborals i els plans preventius de tots els centres de treball.
 • Realitzar el la de prevenció per centre de treball, el programa anual, la planificació preventiva i la memòria anual.
 • Coordinar i controlar la implantació de les accions de prevenció en els centres de treball del GSPC.
 • Gestionar l’actuació del servei extern de prevenció (Medicina del Treball).
 • Representar a l’empresa en els comitès de seguretat i salut del GSPC.
 • Treballar amb i coordinar-se amb les direccions i els comandaments assistencials, i amb altres àrees del Grup (Serveis Generals; Selecció, Formació i Desenvolupament; Àrea Jurídica; Qualitat, i altres) per desenvolupar les polítiques de PRL.
 • Liderar i establir els objectius anuals en matèria de PRL, establir plans d’acció i recursos necessaris.
 • Proposar i seguir els objectius i indicadors de seguiment i proposar les línies d’acció si es detecten desviacions o deficiències.
 • Participar en comitès i grups de millora (comissió d’igualtat, comissió de seguiment del protocol d’assetjament, comissió Covid, etc.).
 • Fomentar la millora continua promovent les mesures preventives i oportunitats de millora preventiva en matèria de salut i seguretat.
 • Fomentar la millora del comportament preventiu de tots els i les professionals. Promoure la formació i la informació a tot el personal del GSPC en matèria de salut i seguretat en el treball i col·laborar en les tasques que es derivin d’aquesta funció.
 • Participar en la investigació dels accidents.
 • Impulsar i desenvolupar una organització saludable.
 • Participar en el disseny i execució dels plans d’emergència en els centres propis i col·laborar en els no propis.
 • Liderar la implantació i els processos d’auditoria de la norma ISO 45001:2018.
 • Proposar inversions i reposicions d’utillatge conjuntament amb altres àrees implicades.
 • Promoure l’ús de noves tecnologies i liderar la digitalització dels procediments relacionats amb la PRL.
 • Interlocució, a nivell tècnic, amb la mútua d’accidents de treball, el servei aliè de prevenció i altres empreses vinculades o subcontractades.

Condicions laborals:

 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Flexibilitat horària.
 • Dos dies de teletreball a la setmana (opcional), una vegada finalitzat el període d’integració a l’organització.
 • Millores socials: pla de retribució flexible; festiu el dia de l’aniversari; permís ampliat d’una setmana per naixement de fill/a; altres mesures de conciliació; descompte en clínica dental pròpia i en altres serveis interns i externs.

Altres: El lloc de treball requereix desplaçaments puntuals als centres de treball, situats a districte de Sants-Montjuïc, Santa Coloma de Gramenet i a Badia del Vallès.

Requisits mínims:

 • Titulat universitari de grau mig o superior.
 • Títol de Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscs Laborals (3 especialitats).
 • Experiència mínima de 5 anys desenvolupant rols de PRL en organitzacions.
 • Es valorarà positivament experiència en organitzacions sanitàries i socials.
 • Domini oral i escrit del català i del castellà. Acreditació del nivell C1 de llengua catalana.
Ves al contingut