Tècnic/a socioeducatiu/va en habitatges (Terrassa)

Associació ProHabitatge

Respondre el formulari

Fins el 10/06/2024


SALARI: De 24.677.8€ bruts anuals fins a 26.000€ aprox. amb les guàrdies.

A ProHabitatge Som Llar és una entitat que busca garantir el dret a l’habitatge per a totes les persones fent especial èmfasi en activar i acompanyar processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Busquem esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.

El Programa d’Inclusió Residencial ofereix a persones i famílies en situació de vulnerabilitat un allotjament temporal o de llarga durada i un acompanyament en els processos d’autonomia (amb o sense suport socioeducatiu) en funció de les necessitats i de la millora de competències que es fixi com a objectiu en cadascun dels projectes o serveis. En aquest sentit, la persona que ocupa la posició de TÈCNIC/A SOCIOEDUCATIVA EN HABITATGES en el Programa d’Inclusió Residencial duu a terme accions d’acompanyament a les persones i famílies per fomentar la seva inclusió residencial i social en general a través de la detecció, diagnosi, disseny, programació, execució i avaluació dels itineraris personals i/o familiars des de la perspectiva de drets, la interseccionalitat i el model de competències en el marc del corresponent projecte o servei. Porta el seguiment documental de totes les intervencions, manté interlocució amb la resta de professionals referents de les persones i famílies i s’assegura del manteniment adequat dels habitatges on viuen aquestes persones.

Estem cercant una persona per cobrir la vacant a Barcelona.

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària: grau en àmbit d’actuació social.

Experiència:

 • Dos anys d’experiència en intervenció social.

FUNCIONS I TASQUES

1. Acompanyar les persones i famílies mitjançant la diagnosi, disseny i execució dels Plans de Treball socioeducatius personalitzats dins del marc del projectes o serveis:

 • Realitzant entrevistes de selecció i d’acollida, amb la participació de l’agent derivador quan el projecte o servei paraigua així ho estipula, per conèixer el perfil, les necessitats i les expectatives de les persones, infants i famílies.
 • Explicant i detallant les normes concretes i els compromisos inherents al projecte o servei.
 • Realitzant la detecció, diagnosi i identificació de necessitats i competències de les persones i famílies per conèixer la seva realitat.
 • Realitzant la detecció, diagnosi i identificació de necessitats i competències per dissenyar conjuntament amb les persones i famílies, plans personalitzats de treball que s’ajustin a les seves necessitats especifiques en base al seu projecte vital.
 • Orientant de forma puntual a les persones i famílies que ho requereixin per a la realització de gestions habituals, normalment de caràcter administratiu.
 • Fent seguiment personalitzat (ja sigui al propi habitatge o fora del mateix) per avaluar el procés de les persones i famílies, i ajustar els plans de treball segons el seu procés.

Programant i realitzant sessions individuals o dissenyant dinàmiques grupals amb les persones i famílies per treballar aspectes com:

 • L’adquisició d’autonomia personal i empoderament, fomentant la confiança en les pròpies capacitats i el desenvolupament de la independència sota el model de competències.
 • L’adquisició i/o enfortiment de les habilitats parentals.
 • L’adquisició d’habilitats per a la cura i manteniment de la llar.
 • La gestió econòmica i pressupostària personal i familiar, treballant habilitats de gestió financera, l’estalvi i el maneig de deutes.
 • L’adquisició d’habilitats pràctiques necessàries per a la vida quotidiana com la cuina, la neteja, la gestió el temps i l’organització.
 • El foment de la salut i el benestar, mitjançant estils de vida saludables.
 • Els drets, deures i responsabilitats com a ciutadanes i inquilines, incloent l’accés a serveis i recursos comunitaris.
 • La participació en els espais i recursos comunitaris.

Realitzant el seguiment de l’ús responsable i la cura de l’habitatge on viuen les persones i famílies amb perspectiva socioeducativa:

 • Acompanyant a les persones i famílies en el moment d’entrada al pis, i durant la signatura de les obligacions contractuals de l’ús de l’habitatge.
 • Visitant i registrant l’estat de l’habitatge i l’inventari segons la periodicitat establerta pel Programa d’Inclusió Residencial, amb una perspectiva socioeducativa per promoure l’autonomia i la responsabilitat.
 • Supervisant i gestionant les obligacions inherents a l’habitatge, com l’aportació per l’ús de l’habitatge, el consum, el pagament dels subministraments (si en fan), la neteja i el manteniment, per identificar necessitats i anticipar-se a possibles situacions de carències o conflictes, fomentant la responsabilitat i l’aprenentatge.
 • Fomentant la bona convivència veïnal i anticipant-se a les possibles situacions de conflicte des de la mediació .
 • Supervisant la sortida de l’allotjament de les persones i famílies, garantint el correcte estat de l’habitatge i la manca de deutes generats per les persones i famílies, mentre s’ofereix orientació i suport socioeducatiu per a la transició adequada.

Assessorant i acompanyant en la cerca d’opcions d’habitatge i/ alternativa residencial adequats a les necessitats i possibilitats de cada persona usuària o unitat familiar incloent:

 • La identificació de recursos.
 • La contextualització en el mercat d’habitatge.
 • La legislació bàsica en matèria d’habitatge.
 • La interpretació dels contractes de lloguer.
 • Donant suport a les persones i famílies durant tots el procés de treball dels plans personalitzats.
 • Promovent les iniciatives de sostenibilitat i eficiència energètica dins dels habitatges per part de les persones i famílies.
 • Cobrint els corresponents torns de guàrdies telefòniques i emergències en cas que el Programa i/o agent finançador ho determini, proporcionant atenció i suport a les persones i famílies segons els criteris establerts.

2. Interlocutar internament i externament amb les referents professionals per optimitzar l’atenció integral de les persones i famílies:

 • Formant part de l’equip de treball, participant en les accions de coordinació i en la supervisió de cassos per al desenvolupament dels Plans de Treball dins desl projectes o serveis.
 • Transferint i contrastant amb altres professionals de l’equip la informació rellevant referent al procés d’acompanyament de les persones i famílies.
 • Reunint-se amb els professionals externs dels recursos on prenen part les persones i famílies.
 • Interactuant amb els professionals d’orientació i inserció laboral de l’entitat per coordinar derivacions internes i fer seguiment de les persones i famílies immerses en el procés d’orientació i inserció laboral.
 • Participant en les reunions de seguiment dels programes i casos demanades pel finançador del projecte o servei.
 • Coordinant-se amb diferents agents interns de l’entitat i externs que treballen en el procés d’inserció social de les persones i famílies, mantenint una comunicació fluida.

3. Assegurar l’adequació dels habitatges on s’allotgen les persones i famílies mentre l’utilitzen:

 • Coordinant-se amb el/la tècnic/a de gestió immobiliària sobre la data prevista de la incorporació i sortida prevista de les persones i famílies a l’habitatge assignat.
 • Comprovant els habitatges per a noves incorporacions de les persones i famílies, assegurant que es compleixen els estàndards de qualitat establerts per l’entitat i del projecte o servei, així com les necessitats especifiques que puguin tenir els infants, preparant el parament i recollint-ho
 • Coordinant-se amb la comunitat de propietaris, en cas que el programa o servei ho exigeixi, en la gestió de possibles incidències i en la mediació de possibles conflictes.
 • Supervisant, conjuntament amb el/la tècnic/a de gestió immobiliària, la resolució de les diferents incidències als habitatges del projecte assignat, atenent al professional de reparacions si s’escau.

4. Registrar i documentar de manera integral les intervencions i l’acompanyament en l’habitatge en el marc del Programa d’Inclusió Residencial:

 • Recollint, gestionant, arxivant i mantenint actualitzada tota la informació personal relativa a les persones i famílies.
 • Registrant , gestionant, arxivant i mantenint actualitzada tota la documentació relativa a les intervencions, i qualsevol altre document rellevant, seguint les indicacions de qualitat i els protocols establerts per l’entitat i el client finançador del projecte o servei.
 • Recollint, gestionant, arxivant i mantenint actualitzada tota la documentació relativa a l’ús de l’habitatge per part de les persones i famílies com son els rebuts, els dipòsits, els acords d’allotjament i els acords de pròrroga d’allotjament.
 • Complint amb els estàndards legals de protecció de dades de l’entitat en la gestió i arxiu de les dades personals i confidencials de les persones i famílies.
 • Recollint i registrant de manera sistemàtica i regular les dades relatives a l’execució del projecte o servei que permeten generar els indicadors de seguiment de les actuacions a les plataformes internes de l’entitat (com les externes dels finançadors, en cas d’haver-hi) seguint les indicacions de la responsable d’àrea i complint amb els criteris de qualitat de l’entitat.
 • Assegurant-se que utilitza les eines i formats de treball actualitzats, complint amb els estàndards interns de qualitat i excel·lència a de l’entitat..
 • Elaborant els informes corresponents segons la planificació del projecte o servei i transmetent-los a la persona responsable d’àrea.
 • Donant suport a la persona responsable d’àrea davant els requeriments dels finançadors per presentar informes i memòries del projecte o servei.

CONDICIONS:

 1. Indefinit.
 2. 38.5 hores de jornada complerta.
 3. Tres dies mati i tarda, dos dies en horari compacte (mati o tarda)
 4. Torns quinzenals aproximadament de guàrdia telefónica de manera rotativa, remunerats.
 5. Barcelona.
Skip to content