Tècnic/a Prospecció

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 10/01/2023


SALARI: 21.978€ x 12 pagues (1.831,5€ bruts x 12 pagues).

Definició del lloc : El/la Prospector/a del Programa Làbora és la figura professional encarregada (juntament amb la resta Prospectors/es) de desplegar les funcions de prospecció, intermediació, atenció a les persones i coordinació i organització d’actes, per tal de promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables atesos des dels diferents serveis de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

El/la Prospector/a del Programa Làbora treballa directament tant amb les empreses com amb els/les participants del Programa representant així el punt de trobada entre les dues parts. L’objectiu de la seva feina és el d’aconseguir l’encaix entre el perfil professional de les persones ateses i les necessitats concretes del teixit empresarial del territori.

El/la Prospector/a desenvolupa principalment la seva activitat laboral a la seu de l’Entitat Social Làbora a la qual pertany, tot i que també duu a terme les seves funcions a la seu Central del Programa, les seus de les empreses, i als diferents punts d’actuació. Per aquesta raó el lloc de feina de Prospector/a requereix un alt nivell de mobilitat.

El/la Prospector/a forma part de l’equip tècnic del Programa Làbora (Orientadors/es, Formadors/es i Prospectors/es) i desplega les seves funcions sota la responsabilitat directa del/a Responsable de Prospecció.

Funcions i responsabilitats del lloc:

 • PROSPECCIÓ: Realitzar la identificació d’empreses diana susceptibles de col·laborar amb el Programa Làbora d’acord als interessos ocupacionals dels/les participants i prenent com a referència aquelles ocupacions que generen més ofertes de feina.
 • INTERMEDIACIÓ: dur a terme les accions d’aproximació i negociació amb les empreses diana amb la finalitat d’establir acords de col·laboració que permetin millorar per una banda l’ocupabilitat de les persones ateses i, per l’altra, la seva inserció laboral.
 • ATENCIÓ A LES PERSONES: dissenyar i implementar accions d’acompanyament a la recerca de feina i de preselecció de candidatures des del model de competències.
 • COORDINACIÓ: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa (empreses, equip tècnic, oficina directiva, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.
 • ORGANITZACIÓ D’ACTES: donar suport en el moment d’organitzar esdeveniments relacionats amb l’activitat del Programa Làbora i liderar juntament amb la resta de l’Equip de Prospectors/es la organització de la jornada anual de Networking.
 • Coordinació amb l’equip del programa.
 • Seguiment exhaustiu dels indicadors de programa.
 • Participació a les reunions d’equip de programes d’Inserció Laboral.
 • Avaluació i seguiment del servei.

Formació i experiència necessària / valorada per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ):

 • Grau en l’àmbit de les ciències socials (Treball Social, Psicologia, Humanitats, Recursos Humans, Educació, Economia, Administració i Direcció d’Empreses…), per tal de conèixer a fons les polítiques socials, els col·lectius vulnerables destinataris, les metodologies d’intervenció, l’estructura i el funcionament de la xarxa de recursos socials existents i el funcionament de les empreses.
 • Formació en el model d’ocupabilitat per competències, per tal de poder implementar aquesta metodologia en les diferents fases i accions del Programa Làbora (tant en relació a l’atenció a les persones, com en el treball amb les empreses: anàlisi de l’ocupabilitat, definició del projecte professional, definició de perfils professionals, processos de selecció per competències, etc.).
 • Formació en mesures de responsabilitat social corporativa, per tal de poder promoure la implementació d’aquestes bones pràctiques a les empreses amb les que es treballa en el Programa Làbora.
 • Formació específica en àrees de Dret Laboral, per tal de disposar de coneixements en matèria de nòmines, contractes, bonificacions, ajuts socials per a les empreses, processos de regularització de persones a través de la gestió d’ofertes laborals, etc.
 • Experiència en programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri el desplegament de les principals funcions descrites per al lloc de feina de prospector/a i el domini de les competències claus per al perfil professional.
 • Experiència en el treball directe amb les empreses promovent la seva participació en la millora de la situació dels col·lectius vulnerables, assegurant així el coneixement de les accions claus en matèria d’intermediació i prospecció laboral.
 • Experiència concreta com a professional dels Recursos Humans en alguna empresa, que permeti assegurar la mirada de l’empresa en les diferents accions que l’Equip de Prospecció del Programa Làbora duu a terme.
 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Orientació a treball per objectius i resultats.
 • Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Claredat i transparència.
 • Presència i dots comercials.
 • Coneixement del mercat laboral i de tècniques d’inserció laboral.
 • Coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.

Altres requisits (informàtica, carnet de conduir, idiomes …):

 • Coneixements en disseny d’estratègies, gestió de processos i domini d’eines 2.0 (community manager) que permetin definir i implementar estratègies eficaces d’apropament a les empreses.
 • Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes que permetin ampliar el volum de col·laboracions amb les empreses minimitzant l’impacte de possibles incidències.
 • Coneixements d’idiomes que permetin dirigir-se tant als/les participants del Programa com a les empreses que així ho demanin (especialment en relació al sector turístic).
 • Coneixements en relació a la innovació social, per tal de contribuir a la innovació en les accions de relació amb l’empresa i a la millora constant dels resultats globals del Programa.
 • Català i castellà.

Interdependència: (” quins llocs depenen d’ell” i de ” quin lloc depèn ell “)

 • Estarà sota la supervisió de la directora de programes d’Inserció Laboral.

Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

 • Indefinit.

Jornada laboral:

 • 38.5h.

Horari/Torn:

 • Matins de dilluns a divendres i dues/ tres tardes a la setmana (a determinar horari).

Data d’incorporació :

 • 09-01-22.

Les persones interessades ens han de fer arribar el seu CV a sandra.tatay@fsyc.org. Imprescindible posar la referència en l’assumpte del missatge EL NOM DE L’OFERTA QUE S’ESPECIFICA AL NOM DEL DOCUMENT. La incorporació està prevista per gener 2023.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Skip to content