Tècnic/a especialista econòmic

Provivienda

Respondre el formulari

Fins el 15/03/2023


SALARI: 18.991,71€ bruts anuals.

Selecció de Personal. Tècnic/a especialista econòmic. Barcelona.

Codi Ref.: TCESP BOR BAR
Nombre de vacants: 1
Puesto de Trabajo: Tècnic/a especialista (econòmic)
Grup profesional: 1 (Titulat/a mitjà/a)
Centre de Treball: Barcelona. octor Aiguader 15
Programa: Borsa de Mediació de Lloguer Social
Jornada: Parcial (30 hores setmanals, en horari de demà, distribuïdes de dilluns a divendres)
Salari Brut Mensual: 1.356,55 € (14 pages)
Salari Brut Anual: 18.991,71€
Tipus de contracte: Indefinit
Data d’incorporació: Immediata
Període de prova: 6 mesos
Dependència Jeràrquica: Responsable Regional de Catalunya
Dependència Funcional: Cap de projecte

MISSIÓ DEL LLOC:

Realitzar el seguiment econòmic dels contractes, supervisió dels fons d’impagament i gestió de subvencions. Intervenció, mediació i resolució de conflictes amb les famílies allotjades en els habitatges de Borsa d’habitatge.

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS (SENSE CARÀCTER LIMITATIU):

 • Realitzar el seguiment de la consecució dels objectius del servei.
 • Elaboració d’informes.
 • Coordinació amb tècnics/as municipals.
 • Seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’ajudes i subvencions.
 • Atenció a els/as sol·licitants i propietaris/as d’habitatge que acudeixin al servei.
 • Recepció de les sol·licituds de demanda d’habitatge i seguiment d’aquestes.
 • Gestió documentació propietaris/as.
 • Gestió de la documentació de els/as sol·licitants.
 • Introducció de dades en les aplicacions informàtiques.
 • Seguiment econòmic dels contractes. Intermediació en el pagament de les rendes.
 • Establiment de controls i eines que assegurin l’adequada gestió econòmica.
 • Gestió de les ajudes i subvenció (col·laboració en la sol·licitud amb els serveis centrals, elaboració de memòries econòmica, preparació d’annexos econòmics i tècnics. Preparació
  de justificants d’aquests en els capítols d’activitats i subcontractació).
 • Seguiment dels contractes.
 • Atenció de les consultes que els/as propietaris/as puguin tenir durant la vigència del contracte d’arrendament.
 • Resolució de les incidències que es plantegin en la dinàmica del Programa.
 • Informació personal, mail o telefònica a els/as participants del programa.
 • Gestió d’arxius.

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Titulat/a mitjà/a o Graduat/a en gestió i administració, ADE o similar.
 • Coneixements d’informàtica nivell avançat (Office).
 • Català i castellà Nivell C.

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Experiència en departaments d’administració.

ES VALORARÀ:

 • Experiència o coneixement de treball en organitzacions sense ànim de lucre.
 • Certificat de discapacitat del 33%
 • Coneixements d’altres idiomes.

COMPETÈNCIES:

 • Compromís amb els valors i la missió de prohabitatge.
 • Capacitat propositiva i resolutiva.
 • Bon/a comunicador/a.
 • Habilitats de mediació i resolució de conflictes.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Treball en equip i col·laboració.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat organitzativa.

Dades per a l’enviament de CV:

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV a través del formulari indicant la referència al lloc TCESP BOR BAR abans de les 22.00 h del 15 de març de 2023 
https://forms.gle/NKwibaWWfkbYsxpn6

Nota: Es realitzarà una fase de pre-selecció de candidatures valorant l’adequació del currículum als requisits exigits a l’oferta,trucant exclusivament a entrevista a aquelles persones que hagin passat la
primera fase. Una vegada transcorreguts 30 dies sense haver estat convocat/da a entrevista s’entén que no ha passat a la segona fase. Lamentablement no podem comunicar l’estat de les candidatures com a conseqüència del gran volum de resposta rebuda, només ens posarem en contacte amb qui passi a la segona fase. Li agraïm l’enviament de la seva candidatura i que vulgui formar part del nostre equip. L’ informem que PROVIVIENDA compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 de Protecció de Dades, éssent tractades les dades que obren sota la nostra responsabilitat amb les exigències legals, guardant-se les mesures que garantitzen la seva confidencialitat El seu currículum podrà ser conservat, per als fins que preveu la nostra política de privacitat durant un
termini màxim de dos anys,transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció. Té possibilitat, respecte a aquestes dades, d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
en els termes establerts a la Llei dirigint-se per escrit davant el responsable del tractament PROVIVIENDA (Departament de Personal), a la següent adreça Carrer Sancho Dávila, 20, acompanyant còpia del seu DNI o per correu electrònic a la següent adreça: protecciondatos@provivienda.org PROVIVIENDA garantitza que les dades aportades no seran, en cap cas, facilitades a cap entitat de caràcter comercial o amb finalitats publicitàries.

Skip to content