Tècnic/a de suport a l’habitatge per a servei d’intervenció integral en l’àmbit de l’ exclusió residencial a Molins de Rei

Associació Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 09/01/2023


SALARI: salari Brut 1.145€ / mes pagues incloses

Tècnic/a de suport a l’habitatge per a servei d’intervenció integral en l’àmbit de l’ exclusió residencial a Molins de Rei.

Formació

Formació reglada en ciències socials:

 • Educació social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia  o Treball Social.

Formació complementària:

 • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Formació en matèria de mediació.

Es valorarà

 • Formació de formadors/es.
 • Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’Habitatge social.
 • Metodologies comunitàries-PNL-participació.

Experiència

Servei municipal d’intervenció integral en l’àmbit de l’exclusió residencial amb l’objectiu de donar suport i acompanyament social als diferents perfils de persones i/o unitats de convivència que s’adrecen als serveis socials bàsics, amb greus dificultats econòmiques i socials que els pot abocar a la pèrdua del que és el seu domicili habitual i permanent, així com a aquelles que tenen dificultat d’accés a un habitatge digne i adequat.

Experiència requerida, desenvolupament de funcions

 • Selecció dels diferents candidats/es d’entrada al projecte d’habitatge social.
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas.
 • Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada).
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb els serveis socials municipals i altres agents que puguin intervenir-hi).
 • Desenvolupament del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal d’habitatge).
 • Disseny d’actuació grupals per la millora competencial.
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Accions de suport en la cerca d’alternatives residencials.
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

Es valorarà

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

Competències

Instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excel, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.

Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

 Condicions del lloc de treball Jornada

 • 25 h Setmanals, de Dilluns a Divendres de 9h a 14 h.

Contracte (tipus i durada): Temporal 3 mesos. Possibilitat de continuïtat.

Remuneració: Categoria Diplomat/ada Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya.

Enviar CV a l’Att. de: cv@prohabitatge.org

REF: MOLINS DE REI

Termini per rebre candidatures: 09/01/2023

Skip to content