Tècnic/a de recursos humans

Pere Claver Grup

Fins el 15/04/2024


SALARI: 26.026,98€ bruts anuals.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic.

Cerquem pel nostre equip un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

El departament de Relacions Laborals, Prevenció i Benestar Professional gestiona tot allò relacionat amb la contractació, la retribució i compensació, la trajectòria laboral en l’entitat i l’assessorament laboral i la desvinculació dels i les professionals.

Les principals funcions a realitzar són:

– Atendre i resoldre dubtes dels/ de les professionals relacionades amb les nòmines, convenis, permisos, contractes, calendaris laborals i altres, si s’escau.
– Atendre peticions i dubtes de l’equip de comandaments relatives, per exemple al càlcul de despeses de personal, costos d’empresa o altres qüestions de matèria socio-laboral. Rebre la documentació de les noves incorporacions i gestionar-la amb la gestoria*, si s’escau, per a la realització de les altres/baixes i contractes laborals.
– Rebre el/ la professional i gestió de la signatura del contracte i la resta de documentació relativa a l’acollida (model 145, dossier corporatiu, codi ètic, LOPD, etc.)
– Gestió administrativa dels/de les professionals a les plataformes internes (Intranet, GMS, etc.).
– Supervisar y assegurar el procés de pagament de salaris.
– Vetllar pel compliment del registre horari dels/de les professionals i generar informes necessaris.
– Estar al corrent dels canvis legislatius i reguladors en l’àmbit socio laboral i adaptar les polítiques i procediments en conseqüència per a assegurar la coherència.
– Programar* i/o gestionar, mensualment les revisions mèdiques inicials i renovacions dels/ de les professionals d’acord amb les polítiques de l’organització, així com informar a l’equip de comandaments dels resultats de les revisions mèdiques.
– Gestionar les necessitats d’Equips de Protecció Individual (EPIS) per al treballadors/es que ho necessitin.
– Fer el seguiment de permisos i baixes per incapacitats temporals, així com revisar el full de control de baixes mèdiques i accidents de treball generat per la mútua i informar a la gestoria per al tràmit corresponent d’incidència en nòmina.
– Comunicar els accidents de treball a l’INSS i a l’Administració catalana.
– Interlocutar amb les Mútues, el Servei de Prevenció Aliè i la Referent de Prevenció de Riscos Laborals i Benestar Professional, d’acord amb els processos i procediments establerts.
– Participar en els diferents Comitès de Seguretat i Salut del Grup i altres reunions internes quan sigui necessari.
– Actualitzar mensualment la documentació de l’empresa i treballadors/es a les diferents plataformes CAE.
– Enviar mensualment la documentació TC i diferents certificats de seguretat social, hisenda i d’altres als clients que ho sol·liciten.
Tasques de caràcter general i amb altres departments
– Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

Requisits: 

Imprescindible disposar del títol de grau universitari o equivalent en Relacions Laborals.
Valorable formació especialitzada i/o de postgrau en nòmines i seguretat social.

Experiència mínima de dos anys en les funcions descrites, ja sigui en departaments de Relacions Laborals o en gestories.
Valorable experiència en empreses del sector sanitari o social, empreses sense ànim de lucre, departaments d’inserció laboral i Centres Especials de Treball.

Competències:
· Orientació a persones usuàries.
· Comunicació i impacte.
· Treball en equip.
· Orientació a resultats.
· Adaptació al canvi/flexibilitat.
· Aprenentatge continu.
· Compromís amb l’organització.
· Presa de decisions.
· Iniciativa.
· Empatia.
· Planificació i organització.

Altres requisits:
· Imprescindible català i castellà nivell alt.
· Imprescindible nivell mig-avançat d’ofimàtica i paquet Office (Excel, Accés, etc.).
· Imprescindible coneixement i experiència amb programes específics i/o ERPs (A3Nom, Integrho, LogicControl o altres).
· Valorable disposar del certificat de discapacitat.

Condicions laborals:

· Incorporació: Immediata.
· Tipus de contracte: Indefinit.
· Jornada: Completa (100%), 40h setmanals.
· Horari: De dilluns a divendres de 7 a 15h, amb flexibilitat (oberts a començar més tard i treballar una de les tardes a la setmana).
· Conveni col·lectiu de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
· Categoria laboral: Tècnic/a de Grau Superior.
· Altres condicions rellevants: 22 dies de vacances i 15 dies de conveni (quadrant amb les hores de conveni). Dos dies de teletreball setmanals, després període d’adaptació (mínim 3 mesos aprox.) i consolidada la mesura per a tot el departament.
· Salari: 26.026,98€ bruts anuals.

Beneficis socials:
· 30 dies vacances naturals, més 12-15 dies de permís especial per conveni.
· Serveis subvencionats.
· Formació contínua.
· Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).

Ves al contingut