Tècnic/a de recursos humans

Associació Prohabitatge

Fins el 16/02/2023


SALARI: Entre 26.000 i 28.000 euros bruts/any.

ENTITAT

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

DESCRIPCIÓ GENERAL

La persona que ocupa la posició de Tècnic/a de Recursos Humans, en dependència de la Direcció General de l’entitat, participa en el manteniment del marc d’organització i classificació professional (polítiques, catàleg de competències i definició de llocs de treball), lidera els processos d’incorporació a l’entitat (selecció i acollida) i impulsa i dona suport en els processos d’avaluació i desenvolupament competencial. A més, realitza tasques vinculades amb les relacions laborals de Prohabitatge.

FUNCIONS I TASQUES

* Participar, sota el lideratge de la Direcció General, en el manteniment del marc d’organització i classificació professional:

 • Elaborant i actualitzant la política de règim intern (horaris, vacances, excedències, permisos, etc.).
 • Actualitzant el catàleg de competències transversals, amb les seves etiquetes, definicions, elements i/o evidències, així com amb els diferents nivells professionals.
 • Duent a terme la definició dels llocs de treball, incloent dades bàsiques d’ubicació (lloc a l’organigrama), descripció general de la posició, funcions i tasques i competències bàsiques, tècniques i transversals requerides (amb nivells).
 • Dinamitzant, quan escaigui, tallers DACUM per a l’elaboració de nous perfils professionals.

* Liderar els processos d’incorporació de persones a l’organització:

 • Recollint de la Direcció General i de l’equip de responsables la planificació anual de les necessitats de personal, a partir de les diferents convocatòries a les que hi ha previsió de presentar-s’hi.
 • Afegint-hi, al llarg de l’any, noves contractacions per possibles nous serveis, cobertures de baixes comunicades per les responsables i de períodes de vacances en serveis d’obligada prestació durant tot l’any.
 • Dissenyant les ofertes laborals, a partir dels perfils professionals descrits, per al reclutament de persones candidates.
 • Difonent les ofertes per diferents canals.
 • Fent un primer garbellament de les candidatures rebudes especialment pel que fa a compliment de requisits mínims.
 • Dissenyant les proves de selecció: dinàmiques de grup, role-playing, proves tècniques, entrevistes, etc.
 • Duent a terme les proves de selecció i entrevistes, comptant amb la participació de persones responsables de Prohabitatge.
 • Definint el procés d’acollida del nou equip a l’organització, prenent-hi part, assegurant-se que hi participen les persones adequades i vetllant per una bona integració als equips.
 • Creant un manual d’acollida a entregar a totes les persones treballadores nouvingudes a l’organització.
 • Dissenyant amb les persones responsables corresponents i, si escau, realitzant o participant en la formació inicial per al nou personal.

*Impulsar i donar suport en els processos d’avaluació i desenvolupament del personal:

 • Recollint les valoracions realitzades per les persones responsables a efectes de continuïtat o finalització de relació laboral en cas de no superar el període de prova.
 • Valorant les raons que han suposat la no superació del període de prova per tal d’incloure millores en els processos de selecció, d’incorporació a l’organització o de formació inicial, o bé per a proposar treballs específics de gestió del personal amb les diferents persones responsables.
 • Donant suport a les persones responsables per a la realització de l’avaluació de l’acompliment, amb la creació de plantilles d’avaluació, facilitant pautes per a la recollida d’evidències i per al desenvolupament de les entrevistes de devolució.
 • Extraient i recollint a partir dels informes d’avaluació i de les trobades amb les persones responsables les necessitats de desenvolupament individual i/o d’equip, així com les accions formatives que donin resposta a les mancances competencials detectades respecte de les descripcions dels llocs de treball.
 • Elaborant un mapa de competències de l’organització, que permeti conèixer les possibilitats de mobilitat horitzontal i/o de promoció vertical de les persones treballadores.

*Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals de Prohabitatge:

 • Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria que duu la contractació i les nòmines de la plantilla i facilitant-li tota la informació necessària per a la seva elaboració.
 • Portant el control dels permisos, dies de lliure disposició i vacances del personal.
 • Recollint dubtes i/o incidències de les persones treballadores i portant a terme la gestió oportuna per donar-hi resposta.
 • Planificant, en coordinació amb el proveïdor extern, la prevenció de riscos laborals i assegurant-se que tota la plantilla realitza la que és obligatòria per a la posició que ocupa.
 • Donant suport a la Direcció General en la seva relació amb el comitè d’empresa i tot allò que s’hi vincula (p.e. organització d’eleccions).

COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES

* Coneixements avançats de gestió per competències (definició de llocs de treball, selecció, avaluació i desenvolupament).

* Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.

* Coneixements d’avaluació i millora de climes laborals.

* Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.

* Coneixements de programes d’acció social, especialment per a dones.

* Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.

* Coneixements de LOPD.

* Dominar les llengües catalana i castellana.

* Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

* Orientació a les persones: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.

* Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.

* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de Prohabitatge, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.

* Relació interpersonal i treball cooperatiu: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança amb la resta de professionals de dins i fora l’organització, mantenint una actitud assertiva en les relacions. També implica habilitat per treballar en equip de forma eficaç, compartint informació i oferint i rebent ajuda quan s’escau, per assolir els objectius comuns.

* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.

* Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.

* Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.

* Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, amb rigor i de forma sistemàtica, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.

* Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.

* Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resolde problemes de manera rellevant i divergent. És l’habilitat d’establir relacions de coneixements diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.

* Gestió de situacions d’estrès i de les emocions: habilitat per identificar, comprendre i controlar les emocions, especialment en situacions de pressió, buscant estratègies adequades pel seu control i superació, així com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.

* Disposició a l’aprenentatge: identificar les mancances formatives que poden afectar a l’execució de la tasca i mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge continuat per la millora professional.

REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA

Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.

Experiència: 1 any en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: 8h a 18h, amb flexibilitat horària d’entrada i sortida, de dilluns a dijous. Divendres fins a les 14h30.
 • Contracte: indefinit, amb 3 mesos de període de prova.
 • Lloc de treball: Barcelona, seu central de Prohabitatge.
 • Data d’incorporació prevista: març 2023.

CANDIDATURA

Tramesa de CV fins el 16 de febrer de 2023 a les adreces electròniques: peplozano@kiteprojects.net, tikacolo@gmail.com

 

Ves al contingut