Tècnic/a de Prospecció Laboral [30H]

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 24/05/2024


SALARI: 20.000€ bruts anuals.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del/la coordinador/a de prospecció, els/les candidats/es s’incorporaran a l’equip i desenvoluparan les següents funcions:

  • Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, etc. I realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.)
  • Prospecció, contacte i relació amb les empreses i organitzacions: contacte inicial, visites, seguiment i fidelització.
  • Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC.
  • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
  • Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions realitzades.
  • Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei.
  • Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses.
  • Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració dels/les candidats/es per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.
  • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions del/de la candidat/a, si s’escau.
  • Valoració del grau de satisfacció de les empreses.
  • Reunions de coordinació amb el/la coordinador/a de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del projecte.
  • Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal ‘apoderar els i les candidates i aconseguir el major encaix possible.

2.REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació:

  • Diplomatura, Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials (Estudis universitaris oficials i si s’escau que estiguin homologats). 

Experiència mínima:

  • Es valorarà l’experiència realitzant tasques de prospecció d’empreses i habilitats comercials.

Formació complementària:

  • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).
  • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc.)
  • Coneixement sobre disseny i planificació estratègica d’accions d’intermediació (identificació d’empreses diana, definició de cartera de serveis, argumentari, etc.)
  • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, vídeo currículums, etc.)
  • Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social.
  • Coneixement general del context empresarial i social: conèixer les característiques del teixit econòmic i empresarial. Conèixer les característiques i el funcionament del teixit social.
  • Competències digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0.

3.Competències:

  • Comunicació.
  • Treball en equip.
  • Negociació.
  • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
  • Orientació al client.
Skip to content