Tècnic/a de projectes de desenvolupament àrea Àfrica, Mediterrània i Àsia

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Fins el 16/07/2023


SALARI: 31.000 € bruts anuals.

TERMES DE REFERÈNCIA TÈCNIC/A DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT – ÀREA ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contracta els serveis d’un/a tècnic/a de projectes de desenvolupament per al suport a les tasques de gestió de l’Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia.

Funcions:

En dependència de la Direcció i treballant sota la coordinació de l’Àrea de projectes del Fons Català i del responsable de l’Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, el/la tècnic/a de projectes de desenvolupament es responsabilitzarà dels aspectes vinculats al funcionament dels projectes a l’Àfrica sud-sahariana en concertació amb les altres àrees del Fons Català.

Les funcions principals seran:

 • Gestió de projectes i programes: accions de construcció de partenariat, formulació, seguiment, execució i justificació dels projectes i programes propis del Fons desenvolupats a l’Àfrica sud-sahariana.
 • Seguiment dels projectes que s’estan executant sota la modalitat compartida o indirecta, en base al protocol de procediments de l’Àrea de projectes.
 • Acompanyament i suport en la formulació, elaboració d’informes de seguiment i de justificació a les entitats, ONG i col·lectius d’origen migrant responsables de l’execució dels projectes de cooperació indirecta dels municipis que ho sol·licitin.
 • Preparar i assistir a les reunions, així com mantenir relacions amb entitats i ajuntaments.
 • Suport a les tasques d’enllaç amb les entitats implicades en els projectes actius.
 • Elaboració d’informes de seguiment i revisió dels informes que lliuren les contraparts.
 • Avaluació ex ante dels nous projectes presentats al Fons Català en el marc de les convocatòries pròpies dels Ajuntaments.
 • Co-formulació de projectes per ser presentats a la UE, AECID o altres institucions donants.
 • Suport tècnic i logístic en l’organització de trobades, jornades, seminaris i altres activitats que es derivin del pla de treball de l’Àrea.
 • Suport en la formació i assessories en temes de cooperació al desenvolupament, als socis o entitats locals que ho sol·licitin.
 • Suport en les accions de la Comissió de Migracions i Desenvolupament: actes de reunions, seguiment dels compromisos i creació de sinèrgies amb les altres Comissions i Grups de Treball del Fons Català.
 • Suport a la gestió de planificació i tècnica i administrativa de l’Àrea i tasques de suport a l’Àrea que li siguin encomanades.
 • Suport en la comunicació de les accions realitzades en el marc de les activitats de la Comissió de Migracions i Desenvolupament i de l’Àrea, en coordinació amb l’Àrea de Comunicació.
 • Participar en viatges de seguiment de projectes a terreny a l’Àfrica.

Perfil requerit:

 • Diplomatura / llicenciatura.
 • Formació específica en cooperació al desenvolupament a través d’un doctorat, màster, curs de postgrau o curs específic.
 • Formació i/o experiència demostrada de treball amb ajuntaments i ens locals.
 • Experiència laboral mínima de dos anys en gestió de projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Coneixements d’ofimàtica avançats, especialment en editors de text, fulls de càlcul i bases de dades.
 • Expressió oral i escrita fluïda.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Idiomes: francès i anglès com a llengües de treball.
 • Flexibilitat horària per assistir, de manera puntual, a reunions i activitats amb entitats i ajuntaments a les tardes-vespres i caps de setmana.
 • Habilitats: capacitat analítica i de resolució de problemes, empatia i capacitat comunicativa, de treball en equips multidisciplinars i de determinació de prioritats i organització.
 • Disponibilitat per viatjar.

Es valorarà també:

 • Experiència a terreny a l’Àfrica Sud-sahariana.
 • Formació i/o experiència demostrada en els àmbits de Gènere, DDHH i/o Sobirania Alimentària.
 • Experiència demostrada en projectes de cohesió social i treball amb ciutadania d’altres orígens.
 • Experiència en formulació i implementació de projectes amb fons de la UE.
 • Nocions i/o domini de llengües locals de l’Àfrica occidental (wòlof, fula, diola, mandinga, serehule, etc.)

Condicions:

 • Contracte per cobrir una excedència fins el 09/07/2028, d’inici contractació temporal per sis mesos amb possibilitats de conversió en indefinit.
 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Inici del contracte: 1 de setembre 2023.
 • Ubicació: Barcelona, oficines del Fons Català.

Enviar CV a curriculum@fonscatala.org fins el 16 de juliol de 2023 Assumpte: Tècnic/a Àfrica

Skip to content