TDR recerca AFFAC: alumnat i jornada escolar a Catalunya

aFFaC

Fins el 03/11/2023


SALARI: Ha d'enviar la proposta de pressupost qui postula.

Consultoria per desenvolupar mètodes consultius i de participació grupal amb l’alumnat de primària i secundària a Catalunya

L’aFFaC som la federació d’associacions de famílies d’alumnes de centres públics més gran de Catalunya (affac.cat). Representem a les AFA de tot el sistema educatiu públic català (des de bressol fins la universitat). Som més de 2.360 AFA i estem presents en el 100% de les comarques catalanes, representant més de 600.000 famílies. 

A l’aFFaC treballem per garantir un sistema d’educació públic, inclusiu, gratuït, de qualitat, intercultural i feminista. Per assolir aquest objectiu:

 • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AFA.
 • Actuem com a agent d’influència social i política en favor de l’educació pública. 
 • Oferim suport, assessorament, formació i projectes a les AFA.
 • Impulsem projectes amb enfocament de justícia global i realitzem estudis a través de l’anàlisi i seguiment de les dades sobre educació per contribuir al millor coneixement global dels problemes i preocupacions de la comunitat educativa.

Necessitat:

 • Desprès de realitzar la primera fase de recerca anomenada “La jornada escolar a debat: Més enllà del binomi contínua-partida”, l’aFFaC desenvolupa una segona fase del projecte en la qual es posa el focus en les veus de l’alumnat, per estudiar les valoracions, significats atribuïts i propostes de l’alumnat sobre la jornada escolar, i contrastar-ho amb les conclusions i punts crítics obtinguts en la primera fase de la recerca, partint d’una metodologia qualitativa. 
 • Per fer-ho, és necessari desenvolupar mètodes consultius i de participació grupal de l’alumnat a diferents centres educatius de Catalunya, tant a 5è i 6è de primària com a secundària, adaptades a la infància i/o adolescència i a la seva diversitat.
 • Per més detall d’aquest punt i dels següents, es imprescindible revisar el document dels TdR, demanar aquest document a veronica.robles@affac.cat

 Sol·licitud de la consultoria i productes esperats:

Conscients de les limitacions pròpies a l’hora de portar a terme les accions plantejades, especialment a causa de l’edat de les persones que participaran als grups focals, sol·licitem suport extern per tal d’obtenir els resultats esperats. Concretament, busquem assessorament en els següents aspectes i/o moments de l’estudi:

 • Disseny i elaboració dels materials i dinàmiques necessàries per dur a terme la metodologia consultiva amb l’alumnat.
 • Guies escrites i pautes d’actuació amb l’alumnat per tal d’aplicar amb èxit els materials i les dinàmiques plantejades.
 • Formació a l’equip de l’Observatori de l’aFFaC perquè puguin aplicar aquesta metodologia amb infants i adolescents.

Revisar els TdR per als detalls d’aquestes tasques.

Documents a presentar per concursar a la consultoria: 

 • CV(s).
 • Carta de presentació.
 • Breu pla de treball amb les metodologies previstes i pressupost.

Enviar tot al correu veronica.robles@affac.cat amb l’assumpte: “Consultoria jornada escolar i alumnat”.  

Nova data límit:

 • 3 de novembre de 2023.
Skip to content