Secretaria de direcció

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 05/02/2023


SALARI: No especificat.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Obrim convocatoria dins el programa SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA que executi com a Secretaria de direcció que executarà les funcions relacionades amb les funcions de Tècnica de  secretaria de direcció.

QUINES TASQUES FARÀS?

Relacions Externes:

 • Elaboració de  la BBD dels contactes  de l’entitat, proveïdors, clients amb el suport de les direcció i  el departament de comunicació.
 • Atenció  a les demandes de  visites i reunions amb l’equip de direcció i programació de visites institucionals i  registre de presencia en jornades, actes, formacions.
 • Recollida de demandes i coordinació de les  Agendes i de reunions de l’equip de direcció i les disponibilitats.
 • Gestió d’espais per  realitzar  reunions  de l’equip de direcció  i altres.
 • Disposició de llista de recursos i tarifes d ‘espais externs, suport a la recerca d’espais  per la planificació d’activitats  generals de l’entitat.
 • Canalitzar, registrar-les comunicacions de e l’entitat i els / les interlocutors externs/es canalitzant els contactes amb precisió.
 • Supervisar les funcions del equip de recepció, per assegurar el bon estat de  infraestructures.
 • Elaboració de plantilles de gestió i preparació de registre  econòmics ( pressupostos, matrius, fulls resum) i documentals  per a la de direcció Despatx legal, arxiu i custòdia..
 • Suport a Direcció en l’elaboració de documents, Actes, informes i presentacions per les reunions de la Junta i l’Assemblea de l’entitat.
 • Recopilació i preparació de les sol·licituds de registre de l’entitat en els registres oficials corresponents: Utilitat Pública, RELI, RESES, Ajuntaments, etc.
 • Gestió i seguiment amb Direcció dels calendaris de convocatòries de subvencions i de licitacions a que l’entitat determini presentar-se identificació de fons.
 • Lectures de les diferents  plecs, bases i convocatòries per extreure resum de punt claus.
 • Preparació i tramitació dels formularis electrònics de sol·licitud de subvencions i expedients de licitacions i contractació amb l’administració i/o entitats privades.
 • Preparació i gestió de la documentació coordinadament amb els departaments tècnics i Direcció, segons les bases de les subvencions i els plecs de clàusules administratives i tècniques de les licitacions.
 • Seguiment de les diferents fases de sol·licitud de subvencions i licitacions. Aportació de documentació en resposta als requeriments que pugui fer l’administració.
 • Aportació de documentació d’acord amb les resolucions definitives de les subvencions.
 • Preparació i presentació de la documentació per la formalització de la contractació d’acord amb les disposicions dels Plecs Administratius de les licitacions.
 • Registre  dels procés de disseny i aprovació de projectes, planificació i suport al seguiment d’adjudicació de recursos.
 • Altres tasques administratives pròpies del lloc de treball que li siguin assignades per Direcció.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • DONA:
 • Dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:

Dones en situació de violència masclista.

 • L’acreditació es farà a través dels mitjans de prova qualificats que permet la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • L’article 33 de la Llei 05/2008 exposa dos supòsits per acreditar la situació de violència masclista:
 • 1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts en aquest capítol, constitueixen mitjans de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista:
 • a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.
 • b) L’ordre de protecció vigent.
 • c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • 2. En absència d’algun dels mitjans establerts per l’apartat 1, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:
 • a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 • b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.
 • c) L’informe del Ministeri Fiscal.
 • d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.
 • e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat i/o a l’Institut Català de les Dones.

Dones monoparentals: L’acreditació s’ha de fer mitjançant el reconeixement oficial de la situació de família monoparental.

Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia, religió i altres). L’acreditació s’ha de fer mitjançant Informe de Serveis Socials de vulnerabilitat social o per altres aportacions documentals acreditades.

 • Titulació: llicenciatura Formació en Administració, econòmiques, i/o Secretaria de direcció.
 • Experiència mínima: Valorable experiència de 3 anys en lloc similar.
 • Llengües: Domini del català i castellà (Nivell C).
 • Domini de fulls de càlcul (Excel) a nivell avançat, amb capacitat de construir fórmules, filtrar dades, crear taules dinàmiques, formularis, etc.
 • Domini de Microsoft Word i Power Point.
 • Domini office 365 i coneixements de Bases de Dades, CRM i ERP.
 • Destresa en plataformes informàtiques, registres, portals i oficines virtuals de tràmits de les administracions públiques, etc.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Completa 38,5 h de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 8h a 14.30 h.
 • Lloc de Treball: Barcelona.

COMPETÈNCIES:

 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • ​Responsabilitat i confidencialitat amb la informació.
 • ​Treball en equip de forma interpersonal i autonomia.
 • ​Planificació i Organització del treball.
 • ​Bona organització del temps i de la pròpia feina.
 • ​Habilitats comunicatives.
 • ​Iniciativa i pro activitat.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: SECRETARIA DE DIRECCIÓ  fins 5/02/2023

Skip to content