Responsable unitat gestió patrimonial per la Fundació Foment habitatge social

Fundació Foment de l’Habitatge Social

Fins el 22/02/2024


SALARI: 34.000 € bruts anuals inicials (orientatiu).

La Fundació Foment de l’Habitatge Social – entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona- necessita incorporar al seu equip una/un Responsable de la Unitat de Gestió Patrimonial.

La Fundació Foment de l’Habitatge Social és una entitat amb 33 anys d’experiència en la gestió d’habitatge social per als col·lectius més desafavorits.

La Fundació va més enllà en la lluita contra l’exclusió residencial, i amb el programa OIKOS, desenvolupa plans de treball social integrals, transversals i personalitzats amb les persones i les famílies que accedeixen als habitatges per a que puguin recuperar la seva autonomia i dignitat.

Missió del lloc:

Assegurar i promoure l’habitabilitat, manteniment i administració eficient del parc d’habitatges de la Fundació, tot optimitzant la seva composició.

Principals funcions:

1. Dirigir l’àrea de Gestió Patrimonial i representar a la FFHS en aquells àmbits polítics, tècnics o administratius que es requereixi:

 • Participació activa en els debats i decisions de l’Equip de Coordinació General.
 • Formulació de propostes d’optimització estratègica institucional alineades amb l’esperit de la Fundació.
 • Control del pressupost de l’Àrea.
 • Manteniment d’un diàleg i relació propera amb les Administracions i les entitats del Tercer Sector que treballen en l’àmbit de l’habitatge social.
 • Debat i reflexió amb altres actors i entitats per tal de innovar col·lectivament en aspectes que millorin la qualitat del servei que s’ofereix.
 • Promoció d’accions de influència tècnica i política que redundin en millores per l’accés a l’habitatge dels col·lectius més desfavorits.
 • Incentivació i suport de xarxes de treball amb entitats sòcies de Cohabitac.

2. Gestionar el conjunt d’habitatges de la FFHS, assegurant uns nivells de qualitat administrativa, física i ambiental dignes per les famílies que s’atenen:

 • Coordinació tècnica de l’equip de l’Àrea per tal d’assegurar un servei idoni segons les expectatives de les famílies i la resta de la FFHS.
 • Definició i acompliment amb eficàcia dels processos per la incorporació de nous habitatges i arranjament dels mateixos quan sigui necessari.
 • Programació de resolució amb diligència de les incidències de manteniment.
 • Valoració i seguiment de proveïdors, industrials i asseguradores.
 • Aplicació dels criteris i mesures d’estalvi energètic per tal de fer una gestió responsable i sostenible del subministres.
 • Supervisió i manteniment de la gestió eficient dels contractes de lloguer amb les famílies i dels subministraments de cada un dels pisos, tant si estan a nom de la família com de la Fundació.
 • Comunicació fluida amb l’Àrea Social de la FFHS per tal de que les intervencions en els habitatges siguin coherents amb els criteris socials.
 • Informació periòdica a la Direcció sobre l’evolució de l’Àrea.
 • Cura dels propietaris i usuaris d’habitatges en la gestió de contractes i incidències.

3. Ampliar i optimitzar el parc d’habitatges socials de l’entitat i cercar els possibles ajuts pel seu manteniment:

 • Exploració continua del mercat immobiliari per a la detecció d’oportunitats de nous habitatges pel parc de lloguer social de la FFHS.
 • Atenció i seguiment especial de les oportunitats en l’àmbit del TiR.
 • Participació en campanyes de la FFHS de captació i cessió d’habitatges, especialment de particulars i entitats.
 • Estudi de la viabilitat econòmica de cada habitatge i cerca de la seva optimització.
 • Formalització de documentació amb la propietat dels habitatges.
 • Suport en preparació i justificació de subvencions vinculades als habitatges.

4. Tenir cura de l’equip humà de l’Àrea:

 • Impuls d’espais de formació que contribueixin a l’ampliació de coneixement.
 • Acompanyament i seguiment de la motivació de les persones de l’equip.
 • Vetlla per la bona sintonia amb la resta de membres de la Fundació.

REQUISITS:

 • Formació: Econòmiques o Empresarials. Es valorarà la formació complementària en gestió integral d’entitats.
 • Experiència: Mínim 4/5 anys en àmbits de gestió d’habitatges (APIs o similar) i/o en estudis de viabilitat i en lideratge d’equips. Es valorarà la experiència adquirida en gestió del món social i associatiu.
 • Idiomes: Català i castellà. Anglès avançat.

Condicions:

 • Contracte indefinit.
 • Jornada complerta.
 • Flexibilitat i conciliació vida laboral i personal.

Interessats enviar per correu electrònic a ad@analisisydesarrollo.com el Currículum Vitae acompanyat d’una carta de motivació, indicant la Ref. 2030.

 

Skip to content