Responsable informàtica de centre

Fundació Collserola

Fins el 31/01/2023


SALARI: Segons conveni.

PERFIL PROFESSIONAL RESPONSABLE D’INFORMÀTICA DE CENTRE:

1. DENOMINACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

 • Responsable d’Informàtica de Centre

2. DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ:

2.1. Descripció general:

 • Realitzar les tasques de l’àmbit informàtic sota la seva responsabilitat, garantint el correcte funcionament i l’optimització dels recursos informàtics de Centre.
 • Donar suport i assessorament als professionals del Centre en temes informàtics i tecnològics.

2.2. Funcions i tasques:

Què fa? Com ho fa?

ADMINISTRAR, CONFIGURAR I PROGRAMAR: Dur a terme tasques de programació, configuració i administració de servidors, xarxes, eines, plataformes i aplicacions.

 • Configurant i instal·lant servidors Windows i Apple, xarxes cablejades i sense fils.
 • Administrant plataformes de gestió de dispositius mòbils i la plataforma de gestió-administració educativa (ClickEdu).
 • Administrant diferents eines ofimàtiques d’entorns Office, Windows, Mac, iPad, Google Suite for Education.
 • Treballant diferents formats (vídeo, so, imatge), web i intranet.
 • Programant pàgines web en diferents llenguatges (HTML, PHP, MySQL, JavaScript i jQuery) i entorns Windows i Mòbil.

INSTAL·LAR I REPARAR: Realitzar feines de posada en marxa i manteniment dels equips i sistemes informàtics.

 • Instal·lant, configurant i verificant (qualitat i fiabilitat) equips informàtics al Centre: ordinadors, portàtils, projectors, impressores, aules d’informàtica, aules d’iPads, etc.
 • Realitzant les tasques de manteniment preventiu de les instal·lacions i equips informàtics i telemàtics del Centre.
 • Tramitant i resolent les incidències informàtiques del Centre.

VETLLAR PER LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES: Acomplir i garantir les mesures relatives a la seguretat i la protecció de dades.

 • Gestionant i encarregant-se del funcionament correcte del sistema informàtic del Centre i la millora del seu rendiment, mitjançant l’adopció de mesures de protecció d’intrusions i la realització de còpies de seguretat.
 • Implementant les mesures per a l’acompliment de la normativa vigent en matèria de tractament i protecció de dades de caràcter personal.

ASSESSORAR I CAPACITAR: Acompanyar professionals en l’ús de TIC/TAC i implementar docència amb l’alumnat.

 • Assessorant el personal docent i no docent en l’ús de programes i aplicacions informàtiques utilitzades a la Fundació.
 • Capacitant el professorat en la utilització d’eines TIC/TAC.
 • Cercant i/o confeccionant materials de suport per a l’ús de programes i aplicacions informàtiques.
 • Impartint classes de l’àmbit ofimàtic a l’alumnat, si s’escau.

TREBALLAR EN XARXA: Col·laborar amb diferents departaments de la Fundació i del Grup en temes informàtics.

 • Cooperant amb la resta de professionals del seu equip per mantenir la visió global de l’àmbit informàtic a la Fundació.
 • Cooperant amb equips de treball, de personal docent i no docent, en aquelles tasques vinculades al seu àmbit i responsabilitat.
 • Col·laborant en la realització de tasques informàtiques per donar resposta a les necessitats de les Fundacions del Grup.

3. PERFIL COMPETENCIAL:

3.1. Competències bàsiques:

 • Coneixement del català, castellà: Nivell C1 (usuari/ària competent) en comprensió i parla i sobretot escriptura.
 • Coneixement de l’anglès: Nivell B1 (usuari/ària independent) sobretot en comprensió lectora.

3.2. Competències tècniques:

 • Coneixements d’administració de servidors i xarxes informàtiques.
 • Coneixement i ús avançat d’eines ofimàtiques.
 • Tècniques de reparació i instal·lació d’equips informàtics.
 • Llenguatges de programació.
 • Tècniques de relació d’ajuda.
 • Tècniques didàctiques.
 • Coneixement de normativa bàsica i legislació aplicable en l’àmbit informàtic.

3.3. Competències transversals:

 • Organització de la feina: Comporta tenir una visió clara del lloc de feina i executar-la amb eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme de manera autònoma, optimitzant els recursos i preveient possibles obstacles per a l’assoliment dels resultats esperats.
 • Flexibilitat: És la capacitat d’adaptar-se i treballar eficaçment en una gamma àmplia de situacions de diversa complexitat, establint relacions laborals amb persones i grups variats.
 • Treball col·laboratiu i en xarxa: Implica participar activament en l’assoliment d’una fita comuna, cooperant amb l’equip per realitzar les tasques i superar les dificultats que es presentin, amb una actitud tolerant i respectuosa.
 • Orientació a les persones: Comprèn l’interès i disposició cap a les persones. Denota vocació de servei, esforçant-se per ajudar les persones i donar resposta a les seves necessitats amb un tracte acollidor i professional que les deixi altament satisfetes.
 • Creativitat i innovació contínua: Capacitat i voluntat d’aprendre i acceptar reptes; actitud per incorporar el canvi i dur a terme noves idees per afrontar reptes laborals, amb l’objectiu de millorar la competència professional.
 • Visió global: Mantenir una mirada integral dels àmbits en què s’inclou la seva activitat professional que permet adaptar-se a diferents entorns i col·lectius, implicar-se en l’assoliment dels objectius fixats i atendre les persones de manera individualitzada amb correcció.

4. FORMACIÓ REQUERIDA:

4.1. Formació reglada: S’ha d’acreditar estar en disposició d’una, o més d’una, de les següents titulacions:

 • Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, etc.
 • Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit de la Informàtica.
 • Cap o Màster de formació de professorat (valorable).

4.2. Formació complementària: Es valora haver realitzat formació en alguna de les següents àrees:

 • Idiomes: Català, castellà i anglès.
 • Formació tècnica: Capacitacions i formacions relacionades amb les tecnologies de la informació.
 • TAC: Noves tecnologies aplicades al món educatiu, Programació, Robòtica…
 • Docència: Formació de formadors.

5. EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

 • Bagatge en programació i administració de xarxes, entorns web i eines ofimàtiques.
 • Funcions d’instal·lació, assemblatge i reparació d’equips informàtics.
 • Valorable l’experiència en docència: formació de formadors i/o alumnat.

6. CONDICIONS LABORALS:

 • Contractació: Substitució.
 • Jornada: Completa, 40 hores/setmanals. Dilluns a divendres, distribució a determinar.
 • Incorporació: Immediata.
 • Ubicació: Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia centre Tibidabo, Barcelona.

7. INDICACIONS PER A LES CANDIDATURES:

 • Enviament CV: mmerinoj@fundaciocollserola.cat Ref: Resp. Informàtica
 • Terminis: Presentació candidatures: Màxim dia 31/01/2023
 • Procés Selecció: Gener. Incorporació immediata.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de l’art. 13 del Reglament UE 679/2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fundació Collserola us informa, com a responsable, que tractarà les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant formularis d’enviament de currículums amb la finalitat de gestionar processos de selecció.

En qualsevol moment podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com revocar el vostre consentiment quan aquest no s’incardini en la relació negocial, en els termes establerts en la normativa vigent en Protecció de dades personals, adjuntant el vostre DNI al correu dpo@fundaciocollserola.cat indicant en l’assumpte “Sol·licitud de drets ARCO”. En cas de disconformitat amb el tractament de les vostres dades podreu interposar la corresponent reclamació davant l’autoritat de control competent.

Més informació: https://www.fundaciocollserola.cat/privacitat.php

 

Ves al contingut