Responsable de recursos humans

ASSOCIACIÓ ASSÍS

Enviar CV a assis@assis.cat

Fins el 24/12/2023


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social, 31.292€ Bruts anuals (14 pagues).

ASSÍS treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar, oferint espais de relació positiva i fent-les protagonistes dels seus processos de canvi. Som una entitat que des de 2001 treballem de forma compromesa e innovadora per oferir atenció, serveis i acompanyament social i emocional a les persones ateses. Actualment, a ASSÍS, obrim un procés de selecció dirigit a incorporar una professional Responsable de Recursos Humans. Busquem una persona experta i motivada en la gestió d’equips que sigui part de la transformació cultural de l’entitat, cap a un model de treball humà i en equip dins d’una organització del Tercer Sector. A ASSÍS, seràs responsable de liderar i supervisar totes les activitats relacionades amb la gestió de recursos humans i l’administració del personal de l’organització.

FUNCIONS

 • Acompanyar l’equip professional de l’entitat en el desenvolupament d’estratègia del canvi i la transformació cultural.
 • Impulsar un clima de millora contínua, orientat a trobar noves maneres de millorar processos i persones.
 • Desenvolupar i implementar les polítiques internes de recursos humans, mitjançant els plans d’Employee Engagement i Employer branding.
 • Assegurar i vetllar pel compliment del conveni col·lectiu vigent.
 • Desenvolupar i aplicar polítiques, protocols i procediments de recursos humans d’acord amb la legislació laboral vigent, brindant assessorament i suport al personal en assumptes relacionats amb qüestions laborals.
 • Executar les tasques pròpies de contractació, nòmina, consultes del personal contractat i altres que puguin ser resoltes des del departament, juntament amb la resta de l’equip que el compongui.
 • Control, gestió i arxiu de la documentació corresponent al personal de l’empresa i els aplicatius relacionats.
 • Dur a terme les seleccions de personal marcades per la direcció i establir plans d’acollida de les noves incorporacions.
 • Detecció de necessitats formatives, elaboració i seguiment del pla anual de formació i desenvolupament dels empleats/des.

PERFIL

 • Títol universitari en Relacions Laborals, Psicologia o camp relacionat.
 • Experiència comprovada mínima de 5 anys en rols de gestió de l’administració de personal.
 • Coneixement profund de la legislació laboral i les millors pràctiques en recursos humans.
 • Habilitats de lideratge excepcionals i capacitat per a treballar en equip.
 • Excel·lents habilitats de comunicació i resolució de conflictes.
 • Orientat a resultats i capacitat per prendre decisions informades.
 • Coneixement de programari de gestió de recursos humans.
 • Coneixement i ús de les TIC: Paquet Office (nivell avançat), coneixement de l’entorn 365.
 • Català i castellà bilingüe.

COMPETÈNCIES

 • Identificació amb ASSÍS.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Iniciativa i presa de decisions.
 • Organització i gestió eficient del temps.
 • Creativitat, dinamisme i innovació.
 • Analitzar i resoldre problemes mitjançant la mediació i la negociació.
 • Capacitat per liderar iniciatives.

CONDICIONS

 • Ambient de treball col·laboratiu i dinàmic.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada completa 38.5h.
 • Flexibilitat horària.
 • Incorporació prevista: Desembre 2023.
 • Lloc de treball: C/ Via Augusta, 405 -407 de Barcelona.
Skip to content