Responsable de Projecte Barcelona (Col·lectius- Dones)

Provivienda

Respondre el formulari

Fins el 23/05/2023


SALARI: 1.752,21 € bruts mensuals + complement de coordinació (variable). 24.530,96 € bruts anuals + complement de coordinació (variable en 12 mensualitats).

Promoció Interna: Responsable de Projecte Barcelona (Col·lectius- Dones)
Número de vacants: 1
Lloc de Treball: Responsable de projecte
Grup professional: 1
Centre de Treball: Barcelona

Programa: Programa de suport a la integració a través de l’habitatge per a col·lectius amb dificultats i habitatge d’autonomia per a persones víctimes de violència masclista.
Jornada: 38.75 hores/setmana distribuïdes de dilluns a divendres.

Tipus de contracte: Indefinit.
Data de incorporació: immenidata.
Període de prova: 6 mesos.
Dependència Jeràrquica: Responsable regional Catalunya.
Dependència Funcional: Responsable regional Catalunya.

MISSIÓ DEL LLOC:

Coordinació del programa i supervisió del personal de l’equip, així com el disseny i implementació dels processos i itineraris de recuperació i inclusió social i la intervenció amb famílies i/o unitats de convivència, derivades dels Serveis Socials municipals, dels serveis especialitzats en atenció a persones víctimes que violència masclista i/o d’entitats socials.

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS:

 • Supervisió i gestió del servei, garantint que el mateix funcioni de manera adequada.
 • Organització i supervisió del treball de l’equip i de les activitats, així com el control de l’adequada execució del seu treball.
 • Elaboració dels sistemes de control i seguiment del servei.
 • Formular la planificació i programació d’objectius, així com la planificació mensual d’activitats del Servei.
 • Vetllar pel compliment de protocols, procediments i resultats del servei.
 • Analitzar les demandes i característiques de les famílies que accedeixen al servei.
 • Detecció de necessitats de les persones ateses a través de la intervenció individual.
 • Realització de memòries i projectes.
 • Valoració i diagnostico de la situació de necessitat social del col·lectiu de persones i famílies derivades al projecte, a causa de la manca, inadequació o risc de pèrdua de l’habitatge.
 • Dissenys d’intervenció social amb les famílies i persones participants del Programa.
 • Acompanyament social i residencial dins de l’habitatge, amb actuacions de tipus socioeducatiu en relació amb les àrees d’organització econòmica i domèstica, salut i hàbits d’higiene, orientació i cerca d’ocupació, habilitats socials i autoestima, habilitats parentals, competència i desenvolupament personal i social per a l’autonomia.
 • Elaboració de documents: informes, Pla de treball, acords d’estada,…
 • Creació i seguiment habitatges compartits del programa.
 • Suport i coordinació amb els treballadors socials de referència de les persones i famílies en la detecció i valoració de situacions, disseny d’intervenció i seguiment de casos.
 • Suport en la cerca, captació i arrendament d’habitatges per a les famílies.
 • Resoldre les incidències que es plantegin en la dinàmica del programa.
 • Aquelles altres que puguin sorgir i estiguin dins del perfil i categoria professional requerida.

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Titulació universitària en Educació Social.
 • Formació especialitzada en Violència Masclista (Dones, infants i adolescents) (Min. 50h.)
 • Perfecte domini del catalá i castellà (Min. Nivell C)
 • Domini de l’anglès.
 • Permis de conduïr.
 • Disponibilitat per a realitzar desplaçaments.
 • Coneixements d’informàtica nivell avançat (Office)

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Experiència de treball en habitatges d’inclusió i/o tutelats (Min. 2 anys).
 • Experiència de treball en intervenció amb persones i/o famílies en risc d’exclusió social, especialment en acompanyament social (Min. 2 anys).
 • Experiència de treball en intervenció especifica en situacions de violència masclista en serveis d’ atenció ambulatòria i/o dispositius d’acolliment (Min. 1 any).
 • Experiència en gestió d’equips humans (Min. 1 any).
 • Coneixement del mercat immobiliari.
 • Coneixement dels recursos públics i privats existents en l’àmbit d’actuació, necessaris per a la coordianció i derivació.
 • Experiència o coneixement de treball en organitzacions sense ànim de lucre.

SE VALORARÀ:

 • Formació en materia de dret a l’habitatge i propietat horitzontal.
 • Certificat de discapacitat del 33%
 • Coneixements d’altres idiomes.

COMPETÈNCIES:

 • Compromís amb els valors i la missió de Provivienda.
 • Capacitat propositiva i resolutiva.
 • Bon/a comunicador/a.
 • Habilitats de negociació, mediació i resolució de conflictes.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Treball en equip i colaboració.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat organitzativa.

Dades per a l’enviament de CV: https://forms.gle/Q9gpMzKQFjjFf5pPA

A tenir en consideració per a procés de selecció externa:
Nota: Es realitzarà una fase de pre-selecció de candidatures valorant l’adequació del currículum als requisits exigits en l’oferta, cridant exclusivament a entrevista i realització de prova tècnica, únicament a aquelles persones que hagin passat aquesta fase. Una vegada transcorreguts 15 dies sense haver estat convocat a entrevista s’entén que no ha passat a la segona fase.

Skip to content