Responsable de gestió interna i econòmica entitat

CEHDA - Associació per al Desenvolupament Cultural, Ambiental i Humà

Fins el 30/11/2023


SALARI: 24.103,20 € bruts anuals.

RESPONSABLE DE GESTIÓ INTERNA i ECONÒMICA D’ENTITAT / UBICACIÓ: SEU DE CEHDA (BARCELONA)

OBJECTIU DE LA CONTRACTACIÓ

 • La plaça té per objectiu assegurar la gestió econòmica i interna de CEHDA i dels seus projectes a Catalunya.

LLOC DE TREBALL

 • Oficina de CEHDA a Barcelona, al barri del Raval.

ORGANIGRAMA

 • Dependència de la Coordinació General de CEHDA.

FUNCIONS

 • Gestió i control pressupostari i financer global de l’organització.

Projectes i subvencions:

 • Elaboració dels pressupostos per a la seva presentació a convocatòries (subvencions, licitacions, etc…) segons els requisits de cada convocatòria.
 • Manteniment de reunions amb les persones responsables dels projectes/serveis, en el cas de subvencions per a definir, els recursos materials i humans necessaris a pressupostar.
 • Respostes a requeriments i reformulacions econòmiques dels projectes.
 • Monitoritzar regularment l’estat econòmic dels projectes d’acord amb el pressupost establert, assegurant periòdicament la correcta imputació de les despeses i la programació financera, donant resposta a possibles desviacions.
 • Supervisar que el personal tècnic va recopilant tota la documentació i informació de despesa de cada projecte des del seu inici.
 • Justificació econòmica intermitja i finals de projectes. Responsable final justificacions econòmiques.

Comptabilitat i tresoreria:

 • Control del registre de despeses i ingressos realitzat des de comptabilitat.
 • Control de l’estat d’ingressos de finançadors.
 • Supervisió a persona comptable dels pagaments i de facturació de l’entitat.
 • Contacte i negociació amb els bancs.
 • Coneixement en profunditat del programa comptable propi en col·laboració amb gestoria externa contractada.
 • Supervisió de rendició de comptes i quadrament de caixa periòdics.
 • Previsió de tresoreria: control del flux de caixa i de comptes bancaris i tresoreria. Actualització del pla de tresoreria i sol.licitud pòlisses i tancaments pòlisses obertes.
 • Presentació a l’equip de coordinació del seguiment pressupostari i de tresoreria mensualmente.

Finançament:

 • Previsió de necessitat de fons (serveis, subvencions) i recerca de noves línies de finançament.

Gestoria i administració:

 • Seguiment de la presentació d’impostos trimestrals i anuals.
 • Supervisió de models trimestrals i anuals presentats per la gestoria.
 • Consultes jurídico-notarials.
 • Supervisió de l’elaboració de la informació per a la memòria econòmica anual i dipòsit de comptes.
 • Gestions per a l’obtenció de Declaració d’Utilitat Pública.

Gestió i control:

 • Interlocució amb auditories.
 • Supervisió dels aspectes legals de l’entitat: protecció de dades, assegurances, compliment normatiu, riscos laborals i altres.
 • Distribució dels costos indirectes d’entitat i nòmines en els projectes finançats i redistribució segons aprovacions/denegacions de projectes.

Tecnologies de la informació i la comunicació:

 • Manteniment de l’equipament informàtic de l’entitat.
 • Gestió dels comptes de correu del personal (altes, baixes i resolució d’incidències)
 • Gestió del drive de l’entitat.
 • Anàlisi de necessitats informàtiques per millorar l’eficiència i eficàcia comunicativa i de gestió (contrasenyes, drive, pdf, zoom etc)

Laboral:

 • Coordinació amb la gestoria per altes i baixes de personal, ITs, etc.
 • Gestió de contractació del personal (signatura contracte, etc)
 • Revisar de les nòmines i ordenar-ne el pagament.
 • Controlar els pagaments d’IRPF i Seguretat Social.

PERFIL QUE ES REQUEREIX
FORMACIÓ PREFERENT:

 • Titulació universitària en Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Economia, etc.

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

 • 2 anys experiència demostrable en gerència econòmica i gestió; es valorarà positivament si és en entitats del tercer sector.
 • Coneixement i experiència demostrable en gestió de subvencions en l’àmbit de les entitats del tercer sector social.
 • Es valorarà coneixement i experiència en justificacions econòmiques a l’ACCD.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 • Nivell alt oral i escrit del català i del castellà.
 • Nivell mig d’anglès.
 • Nivell alt paquet Office (word, excel avançat, powerpoint, etc)
 • Domini d’eines d’ofimàtica (pdf, wordpress,IG,FB)
 • Eines de Google Drive (google calendar, meet, etc)

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

 • Experiència amb grans taules d’Excel (taules dinàmiques).
 • Coneixements de comptabilitat i eines de gestió comptable.
 • Coneixements de gestió pressupostària.
 • Coneixements en gestió fiscal (impostos, retencions, liquidacions, etc.)

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

 • Orientació a resultats i resolució de problemes.
 • Flexibilitat i capacitats de resposta al canvi.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat relacional i comunicativa.
 • Treball en equip.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ:

 • Jornada de 30h/setmanals.
 • Prestacions: Contracte indefinit amb dos mesos de prova.
 • Incorporació: 1 de desembre 2023.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES (NOVA DATA DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES)

 • Envia la teva proposta de carta de presentació i CV per correu electrònic a cehdaghana@cehdaghana.org indicant a l’assumpte del correu “gestió econòmica CEHDA”. Data limit 30 DE NOVEMBRE DE 2023

Després de finalitzar el període de recepció de candidatures per a aquest lloc, s’entendran com desestimades aquelles amb les quals CEHDA no estableixi contacte en el termini de deu dies. CEHDA promou la igualtat d’oportunitats de totes les persones i estableix mesures d’acció positiva per als qui per raó de diversitat funcional o d’exclusió social i/o cultural pertanyen a grups infrarepresentats en els llocs que s’ofereixen. Pel que cap candidatura amb perfil vàlid serà rebutjada per la seva diversitat funcional o per estar cultural o socialment exclosa per raó de naixement, ètnia, raça, sexe, gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal, social o cultural.

Skip to content