Referent de tutela

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 28/01/2024


SALARI: 19.538 € bruts anuals.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.

FUNCIONS PRINCIPALS:

  1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
  2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
  3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
  4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
  5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
  6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
  7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
  8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.
Skip to content