Professional d’atenció i comptabilitat

Grup ATRA

Enviar CV a rrhh@grupatra.org

Fins el 02/02/2023


SALARI: Segons conveni.

Lloc de treball:

• Necessitem: Professional d’administració i comptabilitat.
• Entitat: Grup ATRA.
• Jornada: Jornada completa.
• Ubicació: Barcelona.
• Temporalitat: Contracte interinitat. Incorporació immediata.
• Sobre Grup ATRA: Grup de quatre entitats sense ànim de lucre que treballem en el sector dels serveis socials i de la salut. Des de fa més de 30 anys, oferim atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions, la salut mental i el sensellarisme.

Titulació: Cicle Superior d’Administració i finances o similar.

Descripció:

Funcions:

 • Recepció i supervisió dels quadres de caixa dels diferents serveis.
 • Comptabilització dels quadres de caixa.
 • Comptabilització dels ingressos mensuals dels usuaris.
 • Gestió administrativa d’altes i baixes d’usuaris.
 • Emissió i comptabilització de factures d’usuaris.
 • Conciliació de comptes.
 • Arxivar documentació.

Requisits:

 • Valorable estar en possessió del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Coneixements del PGC i experiència mínima de 3 anys.
 • Nivell mitja d’Excel.
 • Es valorarà altres estudis superiors.
 • Valorable coneixement del programa A3CON
 • Valorable experiència en entitat del tercer sector.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències requerides:
 • Persona molt organitzada.
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Treball en equip.
 • Compromís amb l’organització.
 • Iniciativa i planificació.

Contacte:

Persones interessades enviar CV a: rrhh@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Skip to content