Persona Facilitadora/Consultora Organitzacional

Fil a l'agulla, SCCL

Fins el 30/04/2024


SALARI: De 26.000€ a 31.000€ anuals (14 pagues).

Descripció de l’entitat

 • Fil a l’agulla és una cooperativa de treball, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, fundada el 2009. És una organització especialitzada a facilitar processos de canvi en l’àmbit empresarial, polític, activista i educatiu. A través de la facilitació, promovem l’impuls de lideratges conscients, la cohesió d’equips, l’atenció i la gestió de conflictes i la implementació de cultures inclusives, eficients i generadores de benestar i valor social.
 • A més d’oferir un servei d’assessorament i acompanyament en processos de canvi, impartim cursos i altres activitats formatives i de caràcter divulgatiu per tal que la nostra metodologia sigui una eina transformativa a l’abast de tothom. Alhora, el sentit de les nostres formacions va més enllà d’impartir coneixements: oferim sessions d’aplicació pràctica i espais d’aprenentatge en què també convidem l’alumnat a fer un treball en l’àmbit personal d’autoconeixement.

Definició del lloc de treball

 • Busquem una persona amb experiència en acompanyar organitzacions i/o empreses per cobrir una vacant de consultora/facilitadora organitzacional de la cooperativa. El lloc de treball d’una professional facilitadora organitzacional implica facilitar i fomentar el desenvolupament efectiu i eficient d’equips i organitzacions així com promoure formes de fer inclusives i ètiques, ambients segurs i propicis pel desenvolupament professional de les persones i els equips.

Funcions

Proporcionar acompanyament, assessorament i formació a empreses i organitzacions, donant suport a les persones i equips per tal que puguin aconseguir els seus objectius, maximitzant el seu potencial i aconseguint així millorar el seu clima de treball, l’inclusió i l’eficiència. Oferir plans d’acció específics per a les necessitats de cada projecte, oferint eines concretes perquè els canvis que implementem quedin instal·lats i integrats en la cultura interna de cada empresa i organització, tenint en compte en el procés tant la vessant individual com la relacional i col·lectiva.

 • Acompanyament al lideratge i desenvolupament de capacitats.
 • Acompanyament en canvis de cultura organitzativa.
 • Acompanyament en canvis de relleu generacional.
 • Acompanyament en la gestió i resolució de conflictes.
 • Acompanyament i supervisió als equips de treball.
 • Formació en lideratge, gestió de conflictes, comunicació…

Perfil de la persona candidata

 • Estudis universitaris en camps relacionats amb la psicologia, la sociologia, la comunicació, la mediació i la facilitació de grups i organitzacions. Màster, postgrau o altres disciplines relacionades com el Grau en psicologia organitzacional.
 • Formació en matèries associades al desenvolupament organitzacional com ara facilitació de grups (cursos, tallers o certificacions en facilitació, mediació de conflictes, lideratge de grups i altres tècniques relacionades), resolució de conflictes i gestió del canvi o comunicació efectiva, escolta activa, negociació i comunicació no verbal.
 • Formació en lideratge.
 • Experiència pràctica de més de 5 anys en consultoria i/o acompanyament a organitzacions.
 • Experiència en facilitació i atenció als conflictes i capacitat per treballar amb la diversitat.
 • Experiència treballant en equips, liderant projectes o col·laborant amb organitzacions en processos de millora de la dinàmica interna.
 • Capacitat de lideratge flexible i adaptatiu segons les necessitats del grup en cada moment i facilitació de processos: habilitats per dissenyar i facilitar processos efectius que ajudin el grup o organització a assolir els seus objectius.
 • Habilitats comunicatives: capacitat d’expressar idees de manera clara i comprensible, així com escoltar activament els membres del grup o organització.
 • Capacitat de gestionar conflictes de manera constructiva i ajudar les parts involucrades a trobar solucions mútuament satisfactòries.
 • Capacitat de connectar als equips amb el més subtil i invisible com ara el propòsit o els valors i sostenir converses difícils.
 • Nivell alt de català i castellà.

Es valorarà

 • Formació específica en Psicologia de Treball de Processos.
 • Coneixements en feminismes i perspectiva de gènere, interseccionalitat i racisme.
 • Capacitat analítica.
 • Creativitat i pensament innovador.
 • Habilitats tecnològiques.
 • Comunicació virtual eficaç (habilitats de comunicació efectiva en entorns virtuals).
 • Experiència en diferents tipologies de sectors i clientes de més de 10 anys.
 •  Anglès oral i escrit.
 • Coneixement del món cooperatiu i impuls per formar part com a persona sòcia d’una empresa cooperativa.

Què oferim

 • Contractació de 35h setmanals.
 • Sou segons barems de l’entitat.
 • Flexibilitat horària.
 • Incorporació a pactar.
 • LLoc: Barcelona.

Informació requerida: Currículum vitae i carta de motivació. Les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista. Referència de la plaça: Facilitadora organitzacional

Skip to content