Orientador/a laboral de persones amb discapacitat auditiva

ACAPPS Families i persones amb sordesa

Enviar CV a laboral@acapps.org

Fins el 13/01/2023


SALARI: 21.000€ bruts (en 12 pagues).

Oferta laboral: Orientador/a laboral de persones amb discapacitat auditiva

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE FEINA

 • S’encarrega de planificar i executar els itineraris individuals d’acompanyament a la inclusió de les persones que acudeixen al Servei d’orientació laboral.
 • S’encarrega de dur a terme les accions d’acompanyament a les persones amb sordesa segons la metodologia de Treball amb Suport.
 • S’encarrega de fer la intermediació entre les ofertes laborals i les demandes de les persones en recerca de feina.
 • Es coordina amb els professionals de l’entitat per totes les accions relacionades amb l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones usuàries, i amb la resta de professionals externs que es consideri necessari per donar a la persona una atenció integral i de qualitat.
 • Ajuda a dissenyar la planificació anual del Servei i a recollir informació de la feina realitzada al finalitzar els projectes per a l’elaboració de les memòries.

POSICIÓ EN L’ORGANIGRAMA

 • L’orientador/a laboral forma part del Servei d’orientació laboral per a persones amb sordesa i s’integra en un equip de treball multidisciplinari de professionals (orientadors/es, tècnics/ques de formació i prospectors/es d’empreses) dinamitzat per una persona que assumeix les funcions de coordinació.

FUNCIONS

 • Acollir i assessorar a les persones que acudeixen al servei per primera vegada.
 • Escoltant i guiant a la persona usuària quan evoca la seva situació personal en la primera entrevista, perquè pugui formular una demanda (si és que no ho fa de
  manera autònoma), a partir de la qual podrem treballar.
 • Informant a la persona dels diferents serveis que ofereix l’entitat i de com se’n pot beneficiar.
 • Oferint a la persona els recursos dels que disposa el servei d’inserció laboral per orientar-la i explicant-li com serà el procés en cas que decideixi comprometre’s a
  iniciar un programa d’orientació amb nosaltres.
 • Orientar a la persona usuària en l’elaboració del seu propi itinerari d’orientació (tant formatiu com laboral).
 • Acompanyant a la persona en el procés de detecció i definició dels objectius que vol assolir (curt, mig i llarg termini).
 • Donant el suport necessari, si s’escau, en la detecció dels seus punts forts i els que cal enfortir. Dissenyant de manera conjunta els passos a seguir per arribar als
  objectius definits, tenint en compte les necessitats detectades.
 • Acompanyar en el procés de recerca de feina i inclusió laboral.
 • Verificant amb la persona quins són els canals i les estratègies de recerca de feina que coneix. Ensenyant-li a utilitzar tots els recursos que estiguin al seu abast,
  donant suport en l’alfabetització digital en els casos que així ho requereixin.
 • Proposant recursos formatius, en cas necessari, i/o activitats dirigides per l’equip de professionals per millorar les esmentades competències.
 • Escoltant activament a la persona i tenir en compte el seu moment personal.
 • Afavorint, en definitiva, un increment en la seva ocupabilitat i per tant un major índex d’èxit en la inserció.
 • Fer el suport necessari durant el procés d’inclusió en un entorn laboral (Treball amb Suport).
 • Fent seguiment tant amb l’empresa com amb la persona treballadora tant a distància com presencialment al lloc de feina.
 • Acompanyant més intensament al inici de la feina i anar espaiant el nostre suport a l’empresa i a la persona treballadora, per donar espai a crear el seu propi vincle i seguretat laboral.
 • Impartir formació especialitzada en recerca de feina.
 • Realitzant tallers temàtics grupals segons les necessitats detectades orientats a millorar les competències personals en àmbits diversos.
 • Creant un espai dinàmic i participatiu, per poder-lo utilitzar com a eina d’aprenentatge grupal.
 • Analitzar i adaptar els llocs de feina.
 • Donant eines i recursos a l’empresa per fer una millor adaptació al lloc de treball de la persona amb discapacitat.
 • Fent seguiment de les possibles adaptacions, per si tenen o no bon funcionament, potser en molts casos nomes cal ajustar coses o en molts d’altres no cal cap
  adaptació.
 • Dinamitzar grups de recerca de feina i gestionar la borsa de treball.
 • Ajudant a clarificar dubtes en la recerca de feina.
 • Ajudant a enquadrar el perfil professional de cada persona usuària, triant aquelles ofertes que s’adeqüen més al perfil personal i no alimentant les falses expectatives laborals.
 • Seleccionant les millors persones candidates per a les ofertes fent una defensa de cada un d’ells ajustada a les seves habilitats i capacitats personals.
 • Fent la gestió administrativa corresponent perquè la informació que genera la gestió de la borsa de treball quedi documentada a les bases de dades de l’entitat.
 • Elaborar informes, memòries, protocols i registres.
 • Recollint dades i explotant-les per poder extreure’n conclusions que serveixin per avaluar tant les metodologies emprades, com els resultats obtinguts.
 • Redactant la informació relacionada amb les accions que s’han dut a terme.
 • Passant enquestes de satisfacció tant a les persones usuàries com a les empreses col·laboradores i oferint suport per omplir aquestes enquestes.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS BÀSICS I TÈCNICS

 • Titulació en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o similars. En cas de tenir una altra titulació serà imprescindible acreditar un any d’experiència en tasques d’orientació professional a persones amb discapacitat.
 • Coneixements de les principals tècniques de diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d’una entrevista personalitzada.
 • Determinació i planificació de les línies d’actuació que afavoreixen la inclusió.
 • Coneixements de les principals tècniques de mediació entre l’oferta i la demanda laboral.
 • Coneixements per atendre persones amb discapacitat segons la metodologia de Treball amb Suport.
 • Gestió administrativa.
 • Nivell alt de català i castellà a nivell escrit, parlat, llegit i entès.

REQUERIMENTS COMPETENCIALS TRANSVERSALS

 • RESPONSABILITAT: capacitat de prendre decisions i executar les funcions del lloc de feina des de la implicació i el compromís, tenint en compte els requeriments i les indicacions rebudes i els criteris propis d’actuació.
 • COMUNICACIÓ: habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d’una manera clara i entenedora. Abasta des d’una transmissió d’informació fins a entrar en relació d’idees, d’interessos, etc.
 • DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE: Habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències (coneixements, habilitats i actituds) per tal de desenvolupar amb èxit diferents activitats laborals.
 • ADAPTABILITAT: Capacitat de cercar i aplicar respostes àgils i eficaces davant de situacions, entorns, persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • TREBALL EN EQUIP: Habilitat i disposició per col·laborar amb altres persones en l’obtenció d’un objectiu comú.
 • ORGANITZACIÓ DE LA PRÒPIA FEINA: capacitat per organitzar les pròpies tasques de manera eficaç i independent, establint les prioritats necessàries i utilitzant el temps personal manera més eficient possible.
 • RELACIÓ INTERPERSONAL: capacitat i habilitats per a relacionar-se amb els/les companys/es de feina i altres professionals de l’entorn laboral de manera satisfactòria, mantenint una actitud assertiva i constructiva.

Recursos, mesures i sistemes que posa l’entitat per a la bona realització de la feina.

 • L’entitat facilita tot el material necessari per desenvolupar les seves tasques i funcions de forma satisfactòria.
 • Fomenta la formació interna de l’equip a través del Pla Formatiu de manera totalment ajustada a les necessitats individuals de cadascú.
 • Amb l’objectiu de facilitar l’entrada als nous i a les noves treballadores del Servei d’inclusió laboral, es programa un Pla d’acollida d’una durada mínima de 15 dies on s’organitzen reunions, tutories, formació i acompanyaments específics per conèixer, no només el funcionament de la pròpia tasca, sinó el de la resta de
  professionals de l’entitat.

Condicions de l’oferta

Contracte

 • Indefinit.

Conveni de referència

 • Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a
  discapacitats.

Horari

 • 35 h/setmanals. Una tarda a la setmana a escollir fins les 18h.

Lloc

 • El lloc de feina es realitza al barri de Gràcia de Barcelona.

Si estàs interessat/da en l’oferta, envia el teu currículum i escrit de motivació a Xavier Font (laboral@acapps.org) abans del 13 de gener de 2023

 

Skip to content