Orientador/a laboral Barcelona (Districte Sants)

Associació Benestar i Desenvolupament (Comunitat Activa)

Fins el 12/01/2023


SALARI: Segons conveni d’acció social.

ORIENTADOR/A LABORAL BARCELONA (DISTRICTE SANTS) a Associació Benestar i Desenvolupament (Comunitat Activa)

Lloc de treball:

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Orientador/a sociolaboral realitzant les següents funcions:

 • Elaboració de diagnòstic competencial i d’inserció laboral.
 • Elaboració de plans de treball individualitzats.
 • Recepció de demandes i acollida de persones en procés de recerca de feina i amb dificultats d’accés al mercat laboral.
 • Coordinació amb agents derivadors i agents de la xarxa (centres de serveis socials, serveis propis, serveis especialitzats de la xarxa d’atenció social, etc.)
 • Elaboració de defenses de candidatures a ofertes laborals.
 • Preparació i dinamització de dinàmiques i treball grupal en diversos àmbits d’assoliment i millora competencial.
 • Derivació a serveis externs i serveis interns que preveu el propi projecte.
 • Elaboració i millora contínua dels procediments i eines de registre.
 • Elaboració d’informes de seguiment, report d’indicadors i participació a la memòria anual.
 • Seguiment i avaluació competencial contínua de les persones ateses.
 • Participació d’espais de participació, de treball i de reflexió dels que ABD en forma part de l’àmbit de la inserció laboral.

REQUISITS

 • Títol de Grau en l’àmbit social: psicologia, pedagogia, educació social, treball social, psicopedagogia.
 • Experiència com a orientador/a laboral.
 • Experiència com a orientador/a en d’altres programes d’orientació laboral dirigits a persones en situació de risc o exclusió social o amb dificultats per accedir al mercat laboral.
 • Experiència en l’ús del Programa Galileu i altres programes del soc (GIA).

CONEIXEMENTS

 • Coneixement de les convocatòries públiques de subvencions de l’àmbit social, d’inserció laboral i d’impuls a l’economia social (SOC, Barcelona Activa, Generalitat,…).
 • Coneixement de les convocatòries privades en l’àmbit de la inserció sociolaboral.
 • Coneixement del funcionament i la lògica de treball del tercer sector social.
 • Coneixement del funcionament i lògica de treball de serveis socials.
 • Coneixement integral dels recursos socials, laborals i formatius disponibles per les persones objecte d’intervenció.
 • Coneixement d’ofimàtica i dels sistemes de gestió transversals (especialment Word, Excel).

ACTITUDS

 • Responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització.

COMPETÈNCIES

Planificació i organització:

 • Utilitzar les eines apropiades per a controlar els terminis i fer el seguiment de les tasques pendents.
 • Revisar de manera sistemàtica les estratègies utilitzades per a l’execució.
 • de les tasques i aplicar-ne de noves, si cal, per a optimitzar l’eficàcia i l’eficiència.
 • Realitzar les tasques de manera ordenada i curosa, mantenint en ordre.

ACTITUDS

 • Responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització.

COMPETÈNCIES

Planificació i organització:

 • Utilitzar les eines apropiades per a controlar els terminis i fer el seguiment de les tasques pendents.
 • Revisar de manera sistemàtica les estratègies utilitzades per a l’execució de les tasques i aplicar-ne de noves, si cal, per a optimitzar l’eficàcia i l’eficiència.
 • Realitzar les tasques de manera ordenada i curosa, mantenint en ordre i bon estat l’espai i les eines de treball.
 • Desenvolupar-se de forma autònoma en l’organització de les tasques i l’acompliment dels objectius.

Relacions interperpersonals:

 • Tenir una actitud oberta vers les relacions fonamentada en el respecte, evitant l’ús de formes de discriminació basades en prejudicis i estereotips,…
 • Establir relacions professionals basades en la confiança i la cooperació.
 • Cercar la manera més adequada de plantejar qüestions, disconformitats, opinions, etc.
 • Compartir els coneixements i les tècniques adquirides amb els/les companys/es de feina.
 • Establiment de límits professionals.

Treball en equip:

 • Capacitat de crear i mantenir relacions efectives de treball en el marc d’un bon clima laboral.
 • Capacitat de mostrar-se com una persona accessible i empàtica.
 • Capacitat de negociació i de resolució de conflictes.
 • Capacitat de promoure la participació i col·laboració de les persones vinculades al programa (professionals, voluntaris/as i persones ateses).

Integritat:

 • Capacitat de fomentar l’obertura i la transparència.
 • Capacitat de construir i generar confiança.
 • Compromís amb els valors del programa i l’entitat.

Contracte:  fins el 30 de setembre (amb possibilitat de pròrroga).

Horari: matins de dilluns a divendres i dues tardes. 38.5 hores/setmana.

Enviar CV’s a nmascunan@abd-ong.org fins el 20 de gener 2023

Skip to content