Mediador/a intercultural

FUNDACIÓN CEPAIM

Respondre el formulari

Fins el 09/03/2023


SALARI: Grup 2 segons II Conveni Col·lectiu de la Fundació Cepaim.

OFERTA D’OCUPACIÓ

La Fundació Cepaim inicia un procés de selecció per a la CONTRACTACIÓ al Centre de BARCELONA amb les següents característiques.

LLOC: MEDIADOR/A INTERCULTURAL

OBJECTIUS DEL LLOC:  Garantir el compliment dels objectius del projecte assignat.

LLOC: conforme a les directrius metodològiques es tablertes, aportant un valor i una “calidesa” en el tracte personal amb les persones participants, que permeti assolir un nivell excel·lent a la intervenció.

FORMACIÓ:

Formació mínima requerida:

• Formació Professional i/o experiència acreditada.
• Formació mínima de 300 hores en mediació (Formació en Mediació, Gestió i resolució de conflictes).

Es valorarà formació en:

• Interculturalitat i gestió de la diversitat.
• Fenomen migratori i característiques bàsiques del col·lectiu immigrant especialment en intervenció amb unitats familiars i dones.
• Perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.
• Tracta d’éssers humans.
• Màster en Mediació.
• Màrqueting.

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

Imprescindible:

• Mediació intercultural, gestió, resolució de conflictes.
• Coneixement del fenomen migratori, models de gestió de la diversitat.
• Coneixements en informàtica, Windows, ofimàtica i Internet a nivell usuari.
• Idiomes: àrab, castellà i català, es valoraran altres idiomes.

Es valorarà:

• Orientació sociolaboral i/o professional i coneixement dels processos d’inserció laboral de col·lectius vulnerables, especialment amb sol·licitants i beneficiaris/àries de protecció internacional i/o immigrants.
• Perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats, Igualtat de tracte i no discriminació.
• Migracions, asil, interculturalitat i diversitat cultural.
• Legislació d´estrangeria i asil, protocols d´actuació en casos de tracta de persones.
• Mercat laboral, jaciments d’ocupació per a col·lectius vulnerables, recursos d’ocupació i formació, polítiques actives d’ocupació i coneixement dels processos d’homologació de títols de formació estrangers.
• Processos de selecció de personal/recursos humans.

PERFIL COMPETENCIAL:

• Processos de contractació per a col·lectius vulnerables.
• Estratègies d´acostament a empreses i estratègies comercials. Mediació amb empreses.
• Gestió de la Diversitat a les organitzacions i de la Responsabilitat social de les empreses.
• Altes habilitats interpersonals.
• Comunicació i competència intercultural. Recursos comunicatius amb persones que no dominen castellà.
• Empatia i habilitats de la relació d’ajuda.
• Negociació, persuasió i mediació.
• Autonomia, iniciativa, flexibilitat i creativitat.
• Organització i planificació, cerca d’informació.
• Treball en equip i en xarxes de treball.
• Habilitat a la redacció d’informes; ús d’ofimàtica; bases de dades; i altres tasques administratives.

FUNCIONS:

•Mediació a la resolució de conflictes.
• Mediació per a la creació de noves normes i relacions(cerca de noves vies i estratègies d’acció social, contextualització de recursos).
• Facilitar les comunicacions entre els diferents professionals i les persones usuàries.
• Presència i intervenció amb persones migrats.
• Participació en debats i suggeriments proposats pel programa, fent aportacions a la metodologia i resultats del programa.
• Suport a les diferents activitats del programa.
• Sensibilitzar i capacitar a professionals i voluntaris mecanisme de detecció i derivació, així com sobre les conseqüències i els delictes contra el TRACTA de persones.
• Donar suport a la capacitació de les persones víctimes de TRACTA, per a la presa de consciència sobre la seva situació i la cerca de solucions.
• Realització d’informes i memòries.
• Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat a la Fundació Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2015).
• Vetllar pel compliment de la Llei de protecció de dades implantada a l’entitat.
• Coordinació amb l’equip tècnic interdisciplinari.
• Col·laboració en el disseny i redacció de projectes.
• Atendre les necessitats de comunicació de la població objecte del projecte.
• Registre del treball realitzat a l’aplicació informàtica de la Fundació Cepaim i/o bases específiques de les entitats finançadores.
• Participar a les reunions i jornades de formació, a proposta de l’entitat.
• Vetllar pel respecte de la identitat cultural de les persones ateses a totes les intervencions realitzades per part de les persones treballadores.
• Aquelles funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades.
• Desplaçaments.
• Vetllar i desenvolupar les intervencions del programa tenint en compte la perspectiva intercultural i la no-discriminació, la perspectiva de gènere i la política d’igualtat d’oportunitats.

CONDICIONS DEL LLOC:

  • Tipus de contracte: Temporal. Jornada parcial – 35 hores setmanals.
  • Data d’incorporació: Estimada per a finals de març de 2023.
  • Es valorarà preferentment perfils amb diversitat funcional reconeguda.
  • Experiència de treball de, almenys, un any en funcions similars, amb especial atenció a experiència en Mediació, migracions/refugi.
  • Es valorarà positivament carnet de conduir i cotxe propi.
  • Se sol·licitarà Certificat penals conforme a la Llei 26/2015 Protecció de la infància i adolescència.
  • Cal treball presencial en centres penitenciaris.

LLOC DE TREBALL: BARCELONA

➢ Les persones interessades han d’enviar el currículum al següent correu electrònic:
Correu: ofmedinterbarcelona@cepaim.org

➢ Data límit per presentar candidatures fins a: 09/03/2023

Avís legal:

En nom de la Fundació Cepaim, Acció Integral amb Migrants, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades personals i, la LO 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que han estat recollides mitjançant la presentació del seu currículum a la corresponent oferta d’ocupació d’aquesta Fundació, són tractades estrictament i únicament per la FUNDACIÓ CEPAIM, com a
Responsable del Tractament, amb CIF G-73600553, adreça fiscal a Múrcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correu electrònicprotecciondedades@c epaim.org.
La informació facilitada passarà a ser recollida en un fitxer propietat de la FUNDACIÓ CEPAIM amb la finalitat d’utilitzar les dades recollides per a la gestió de la corresponent oferta d’ocupació, el desenvolupament estadístic, l’elaboració i l’enviament de memòries d’activitat dels programes i projectes que la FUNDACIÓ CEPAIM executa sobre la base de la nostra activitat social i professional, elaboració de material audiovisual per a memòries, publicacions etc. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació del lloc/s de treball oferit/ts mentre duri, en cas que n’hi hagi, la borsa d’ocupació oberta en el procés de selecció corresponent, que en tot cas tindrà una durada màxima d’un any.
Excepcionalment veure’s ampliat aquest termini per motius d’ocupació del lloc a cobrir, per més temps, cas en el qual, se sol·licitarà de nou el seu consentiment exprés per continuar formant part d’aquella. En tot cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les vostres dades, sol·licitant per escrit a la FUNDACIÓ CEPAIM, C/ ESTACIÓ, 30570 BENIAJÁN (Múrcia), o mitjançant correu electrònic a protecciondedades @ cepaim.org , juntament amb una prova vàlida en dret, com a fotocòpia del NIE/DNI o PASSAPORT i indicant en l’assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES” i el dret que es pretén exercitar. Les dades no se cediran a tercers, excepte quan així ho exigeixi la llei

Skip to content