Graduat/ada en ciències educació al STPT de Granollers

Doble Via Cooperativa

Fins el 31/05/2024


SALARI: Entre 12.000€ i 18.000€ bruts anuals.

Estem cercant a un graduat/ada en ciències de l’educació (educació o treball social) per cobrir una vacant al Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) de Granollers. La jornada setmanal és de 27,5h setmanals i l’horari és: dimecres (de 10 a 15h i de 17 a 21h), divendres (d’11:30 a 15h i de 17 a 21h), dissabte (de 9:30 a 14:30h i de 17 a 20h) i diumenge (de 10 a 14h i de 16 a 20h). En el cas de dissabte i diumenge són torns rotatius, es treballen dos caps de setmana i es lliura un. El conveni regulador és el d’acció social de Catalunya.

La missió del STPT és la normalització de l’exercici dels drets de relació i comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que sigui possible i d’acord amb l’evolució de l’infant. Alhora, la missió del servei és garantir als i a les menors el seu dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot vetllant pel seu benestar emocional i preservant-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, i en especial de la violència masclista.

Objectius específics:

 • Facilitar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no custodis i/o la família extensa.
 • Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades per a l’exercici dels drets de relació i de comunicació amb els fills i les filles.
 • Tractar de minimitzar les repercussions negatives mentre duri la situació.
 • Informar sobre l’existència d’instruments específics per treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i/o altres mètodes de resolució de conflictes, les seves característiques i avantatges, i facilitar el suport necessari per acollir- se a aquestes alternatives.
 • Informar regularment als òrgans de derivació de l’evolució del règim de visites, de les incidències que es puguin produir i, si escau, fer propostes sobre l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles acordat.

Funcions dels/de les professionals:

 • Realitzar l’observació, la intervenció i el seguiment de les visites tutelades, supervisades i de suport corresponents, així com dels intercanvis. En concret, s’encarrega de les activitats següents.
 • Actuar com a interlocutor amb el o la menor i recollir les seves manifestacions en aquells aspectes observats vinculats amb la relació, treballant-les i canalitzant-les cap als professionals adients, i cap a l’organisme derivant.
 • Supervisar que la realització de l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles i les altres persones amb dret a visita es faci d’acord amb les disposicions del present Decret.
 • Redactar els informes dels casos dels que són referents i requerits per els òrgans de derivació.
 • Informar a la direcció del servei de qualsevol incidència ocorreguda durant les visites i/o amb altres procediments que tinguin a veure amb la qualitat del servei.

Requisits

 • Disposar del Grau en Treball Social o Educació Social FINALITZAT.
 • Experiència d’almenys un any treballant amb infància i/o adolescència en centres residencials del sistema de protecció a la infància.
 • Valorable residir a Granollers o municipis del voltant.
 • Valorable experiència en serveis de la xarxa de recuersos per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.
Skip to content