Gestió econòmica de projectes a Mashreq

NOVACT

Enviar CV a marouan@novact.org

Fins el 15/01/2023


SALARI: 26.037,20 € bruts anuals, prorratejats en 12 pagues (pagues extres incloses).

Funció: Tècnic/a de gestió econòmica de projectes a Mashreq.

Ubicació: Amman – Jordània.

Duració de contracte: indefinit amb 6 mesos de prova.

Jornada complerta: 37,50 hores setmanals.

Incorporació prevista: Disponibilitat per incorporar-se durant el mes de gener 2023.

Referència: TGEJOR-2023.

Sobre NOVACT

NOVACT, es una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Càceres, Ramala (Palestina), Tunis (Tunísia), Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Maghreb, el Mashreq, l’Est d’Europa i el Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i la resta d’Europa. Donem molta importància a la feina conjunta amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions. Transversalitzem la perspectiva de gènere en totes les nostres activitats, projectes i funcionament. La sensibilitat i enteniment d’aquesta visió en cadascuna de les nostres ofertes laborals és, per tant, fonamental per a les candidatures. 

Funcions i responsabilitats

En coordinació directa amb el coordinador regional del Mashreq i el responsable de gestió econòmica a la seu, la/el TGE formarà part de l’equip tècnic encarregat de la gestió dels projectes de cooperació de NOVACT en Mashreq (Jordània, l’Iraq, Kurdistan, Palestina i Síria). En concret serà responsable de la gestió administrativa, logística, econòmica i financera de totes les operacions de NOVACT en Mashreq, segons els estàndards interns de l’entitat i d’organismes nacionals (AECID, Comunitats Autònomes especialment ACCD, ajuntaments, etc. i internacionals (Unió Europea, fons privats etc.). Haurà de ser garant del compliment de processos de gestió, tant interns com de donants, dels projectes al seu càrrec: assessorant, detectant riscos i plantejant solucions que asseguren una gestió eficient i transparent. I participar en els processos de reflexió oberta i permanent amb els equips per a adaptar, adequar i millorar els processos de treball en els quals participa.

Funcions i responsabilitats

 1. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA DE PROJECTES
 • Assegurar la gestió financera dels projectes garantint l’harmonització de les eines financeres, comptables i de gestió de les persones compatibles amb les legislacions nacionals i els estàndards de NOVACT i dels finançadors.
 • Garantir una gestió eficient i de qualitat de les subvencions rebudes, assegurant la qualitat dels documents justificatius i assegurar que totes les despeses siguin justificats amb un document de trànsit legal i de conformitat amb els procediments de NOVACT i dels donants dels projectes.
 • Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines, relatius a les seves operacions, assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents.
 • Anticipar les necessitats de tresoreria dels projectes, preparar i enviar la previsió de la tresoreria de projectes i de les despeses de les oficines a seu amb el vistiplau del coordinador Mashreq.
 • Participar en les formulacions de subvencions i programes, preparar i actualitzar les previsions pressupostàries de projectes en coordinació amb l’equip tècnic i seu.
 • Consolidar els informes financers dels projectes de conformitat amb els models dels finançadors i en coordinació amb seu. I recepció i supervisió dels informes de justificació econòmica presentats per les sòcies locals.
 • Coordinar les auditories financeres que seran realitzades sobre les despeses de projectes en Mashreq.
 • Representar NOVACT, juntament amb el coordinador Mashreq davant les autoritats i les sòcies en els aspectes financers, administratius, jurídics de projectes i de l’oficina.
 1. GESTIÓ D’OFICINA
 • Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines de Jordània i Palestina assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents.
 • Participar en la formulació dels pressupostos anuals de les oficines.
 • Seguir i supervisar (Redactar si necessari) els contractes locals d’assegurances, de lloguer, i els contractes amb proveïdors i tercers.
 • Elaborar els documents de les licitacions i participar en la direcció dels processos de licitacions (aplicació de procediments de licitacions, coordinació, llançament i seguiment de les licitacions, selecció d’ofertes) en coordinació amb l’equip tècnic i seu.
 • Controlar la qualitat d’execució de licitacions, com a principal interlocutor amb els proveïdors, assegurant que els consultors, els prestadors de serveis i els proveïdors respectin els termes i condicions contractuals, i els terminis d’execució.
 • Preparar l’exempció d’IVA per a les administracions competents.
 • Assegurar bones condicions de treball en l’oficina en col·laboració amb l’equip tècnic.
 • Supervisar l’equipament, el manteniment de l’oficina i del parc informàtic.
 • Realitzar l’inventari anual d’equips i actius fixos de l’oficina i assegurar la seva organització, control i valorització.

Qualificacions claus i experiències requerides:

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari:

 • Tenir una titulació universitària en Ciències Econòmiques i Empresarials, Finances, Administració i Direcció d’Empreses o equivalents.
 • Tenir experiència significativa d’almenys 3 anys en un lloc similar o de responsable financer en una organització humanitària, de desenvolupament, de construcció de pau o drets humans.
 • Tenir experiència de treball d’almenys 3 anys gestionant projectes de cooperació internacional.
 • Tenir coneixement de normatives i exigències de finançadors (AECID, ACCD, l’ajuntament de Barcelona, la Unió Europea)
 • Tenir capacitat de redacció de pressupostos, d’anàlisis, d’iniciació d’enfocaments innovadors i originals de treball, coneixement de desafiaments organitzacionals d’ONGs.
 • Tenir la capacitat de treball en equip, proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Coneixement i expressió oral i escrita fluida en castellà i anglès.
 • Coneixement del català i/o l’àrab seran altament valorades.
 • Tenir bon coneixement de paquets d’ofimàtica, especialment, maneig de fulls de càlcul i programes de comptabilitat o l’ús d’algun ERP.
 • Compromís amb la noviolencia com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global.
 • Compromís amb la noviolència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global;

Informació de contacte

Les propostes, inclosa una carta de motivació i CV, s’hauran d’enviar per correu electrònic fins el proper 15 de gener 2023 a l’adreça de correu electrònic:marouan@novact.org indicant a l’assumpte de la publicació “TGEJOR-2023”. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es requerirà la realització d’entrevistes i una possible prova pràctica de coneixements.

Ves al contingut