Educadora social amb el rol de coordinadora per a la casa acollida Sirga (Vallès occidental)

Fundació Surt. Fundació de Dones.

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 31/08/2023


SALARI: Segons conveni acció social cicle continuat com educadora social amb un plus tècnic per les funcions de coordinació: 2.554,99 + 2.369,90: 27.824,89 €)

SIRGA és un servei residencial especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a dones que han estat o es troben en situació de violència masclista i també als seus fills i filles.

Funcions del lloc de treball

 • Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
 • Vetllar per la convivència en el recurs de les persones acollides.
 • Gestió quotidiana del servei.
 • Elaborar la exploració inicial de la dona a la entrada al recurs i realitzar l’informe en coordinació amb el servei de referència del circuit.
 • Acompanyar i donar suport a la dona i llurs fills/es que estiguin al recurs.
 • Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball i fer-ne el seguiment.
 • Realitzar intervenció socioeducativa individual i/o grupal, quant sigui necessari.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
 • Acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recursos de la xarxa comunitària.
 • Coordinar-se i treballar els casos de forma col·laborativa amb l’equip multidisciplinari.

Funcions específiques del rol de Coordinació

 • Cobertura de la figura de direcció en les seves tasques durant les seves vacacions o dies lliures.
 • Cobertura de les urgències del servei mitjançant disponibilitat telefònica dos caps de setmana al mes.
 • Seguiment de les tasques de manteniment, detecció i priorització.
 • Acompanyament a la direcció en el seguiment i detecció de necessitats de l’equip educatiu.
 • Acompanyament a la direcció en el seguiment i detecció de necessitats dels nuclis familiars acollits en el recurs.

Requisits

 • Titulació de Educació Social.
 • Imprescindible experiència laboral de més de 3 anys en l’atenció a dones víctimes de violència de gènere, tràfic o explotació sexual; per acreditar aquesta experiència caldrà aportar currículum vitae.
 • Imprescindible formació especialitzada en matèria d’abordatge de les violències masclistes o d’igualtat, de com a mínim de 200 hores, acreditada mitjançant màster, títol corresponent o certificat cursos de l’objecte citat.
 • Experiència en el rol de coordinació en serveis o recurs similars.
 • Es valorarà positivament formació i experiència en l’àmbit infància i adolescència en risc.

Competències

 • Autonomia i capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, amb rigor i de forma sistemàtica i sense necessitat de supervisió constant.
 • Coordinació i treball en equip: imprescindible realitzar una gestió d’equip/persones des d’una òptica de bon tracte, realitzant un acompanyament a les professionals amb un plantejament de millora competencial durant el cicle del projecte.
 • Capacitat per traslladar informacions rellevants a la responsable directa (direcció del recurs)
 • Capacitat d’organització i priorització.
 • Capacitat analítica, de síntesi i de redacció.
 • Habilitats de comunicació i empatia.
 • Flexibilitat i adaptabilitat en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats.
 • Dominar les llengües catalana, castellana i es valorarà el coneixement d’altres llengües.
 • Coneixements bàsics informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

Oferim

 • Jornada completa a 38 hores setmanals.
 • Lloc treball: Casa d’Acollida.
 • Incorporació: setembre.
Skip to content