Educador/a social

Grup ATRA

Fins el 24/01/2023


SALARI: 1.026,30 € Bruts x 12 pagues.

Lloc de treball:

 • Necessitem Una educadora social per un pis amb suport per a dones amb trastorn mental (i els seus fill/es a càrrec) que viuen situacions de violències masclistes.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: de dilluns a divendres.
 • Jornada: 20 h/setmanals.
 • Ubicació: Garraf
 • Temporalitat: Contracte indefinit.
 • Característiques del servei: Servei residencial temporal de suport per a 4 unitats familiars que proporciona atenció integral a dones amb diagnòstic de trastorn mental que viuen situacions de violències masclistes. L’objectiu és aconseguir la seva reintegració social amb la màxima autonomia.

Titulació: Grau en Educació Social.

Descripció

Funcions:

 • Acollida de les dones i els seus fills/es derivades al servei.
 • Elaboració conjuntament amb la dona del PAP (Pla d’atenció personal) i fer-ne el seguiment.
 • Acompanyar les dones i el seus fills/es si es considera necessari als recursos de la xarxa comunitària.
 • Establir els contactes, coordinacions i derivacions necessàries a la xarxa comunitària.
 • Conducció de dinàmiques de grup.
 • Atenció a les famílies quan estigui indicat.
 • Supervisió i acompanyament en l’organització de les activitats de la vida diària.

Requisits:

 • Titulació requerida: grau en educació social.
 • Formació i experiència de dos anys en atenció a dones que han patit o pateixen violències masclistes.
 • Formació i experiència en intervenció en salut mental.
 • Experiència en serveis residencials.
 • Competències requerides:
 • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
 • Capacitat de treball en equip i cooperació.
 • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia.
 • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones amb TMS i violència.
 • Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda.
 • Compromís amb l’organització.

Contacte:

 • Persones interessades enviar CV a: Alicia Salamanca.
 • Correu electrònic: asalamanca@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la
igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

Skip to content