Educador/a social o professional amb grau universitari en l’àmbit de les ciències socials

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

Fins el 28/06/2024


SALARI: 1.548,94€ bruts mensuals x 12 pagues (segons conveni).

Definició del lloc:                

El Club Social Relaciona’t és un recurs de la cartera de serveis socials especialitzats. L’esmentat programa, acompanya a persones amb malestar en salut mental i conductes addictives des del lleure, la gestió del temps lliure i la participació comunitària.

Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Acompanyament emocional a les persones vinculades al recurs.
 • Coordinació amb professionals i serveis de les xarxes bàsiques d’atenció.
 • Participació en les reunions d’equip.
 • Proporcionar oportunitats d’aprenentatge, a través del desenvolupament d’activitats.
 • Participació en els espais de formació.
 • Disseny, organització, planificació i dinamització d’activitats de lleure, socioeducatives i/o terapèutiques.
 • Participació en xarxes i taules comunitàries.
 • Elaboració de documents per a la recollida d’informació.
 • Diagnosticar necessitats.
 • Propiciar relacions horitzontals.
 • Estimular i fomentar l’autoorganització grupal.
 • Establir sinèrgies amb altres entitats, equipaments, institucions o agents.
 • Acompanyament en l’elaboració del pla individual de treball de els/les participants del servei.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions

 • Grau en Educació Social o en l’àmbit social.
 • Es valorarà l’experiència en l’acompanyament a persones amb conductes addictives.
 • Es valorarà l’experiència en l’acompanyament a persones amb problemàtica de salut mental.
 • Es valorarà l’experiència en intervenció i dinamització comunitària.
 • Es valorarà l’experiència en coneixement de la xarxa de salut mental i drogodependències.

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Treball en equip i cooperació.
 • Autonomia i capacitat de coordinació.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Claredat i transparència.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Responsabilitat.
 • Capacitat de mediació.
 • Comunicació.
 • Empatia.
 • Assertivitat.
 • Capacitat per establir límits.
 • Iniciativa, autonomia i pro activitat.
 • Capacitat per crear vincle.
 • Dinamisme.
 • Pensament analític.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.

Altres requisits

 • Coneixement a nivell usuari/a del Paquet Office (Word, Excel, Acces…)
Skip to content