Educador/a social

Provivienda

Respondre el formulari

Fins el 07/06/2023


SALARI: Brut Anual: 24.530,96 € - Brut Mensual: 1.752,21 € (14 pagues).

Codi Ref.: ES CODO BAR

 • Número de vacants: 1
 • Lloc de Treball: Educador/a Social.
 • Grup professional: 1
 • Centre de Treball: Barcelona.
 • Programa: Acord Marc habitatge d’autonomia per a persones víctimes de violència masclista.
 • Jornada: 38.75 hores/setmana distribuïdes de dilluns a divendres.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Període de prova: 6 mesos.
 • Dependència Jeràrquica: Responsable regional Catalunya.
 • Dependència Funcional: Responsable regional Catalunya.

MISSIÓ DEL LLOC:

 • Disseny i implementació dels processos i itineraris de recuperació i inclusió social i la intervenció amb dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista derivades dels serveis especialitzats en atenció a persones víctimes que violència masclista i/o d’entitats socials.

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS:

 • Gestió del servei, garantint que el mateix funcioni de manera adequada.
 • Seguiment dels sistemes de control i seguiment del servei.
 • Formular la planificació i programació d’objectius anuals, així com la planificació mensual d’activitats del Servei.
 • Vetllar pel compliment de protocols, procediments i resultats del servei.
 • Analitzar les demandes i característiques de les famílies que accedeixen al servei.
 • Detecció de necessitats de les persones ateses a través de la intervenció individual.
 • Dissenys dels plans de treball i intervenció social amb les famílies i persones participants del Programa.
 • Acompanyament social i residencial dins de l’habitatge, amb actuacions de tipus socioeducatiu en relació amb les àrees d’organització econòmica i domèstica, salut i hàbits d’higiene, orientació i cerca d’ocupació, habilitats socials i autoestima, habilitats parentals, competència i desenvolupament personal i social per a l’autonomia.
 • Elaboració de documents: informes, Pla de treball, acords d’estada, memòries, projectes..
 • Mediació, resolució de conflictes i seguiment de la bona convivència dintre dels dispositius de allotjament i de la comunitat on es troben ubicats.
 • Suport i coordinació amb els treballadors socials de referència de les persones i famílies en la detecció i valoració de situacions, disseny d’intervenció i seguiment de casos.
 • Suport en la cerca, captació i arrendament d’habitatges per sortides autònomes de les famílies.
 • Resoldre les incidències que es plantegin en la dinàmica del programa.
 • Aquelles altres que puguin sorgir i estiguin dins del perfil i categoria professional requerida.

PERFIL PROFESSIONAL:

 • Titulació universitària en Educació Social.
 • Formació especialitzada en Violència Masclista (Dones, infants i adolescents) (Min. 50h.)
 • Perfecte domini del català i castellà (Min. Nivell C)
 • Nivell mitja d’Anglès.
 • Coneixements d’informàtica nivell avançat (Office)

EXPERIÈNCIA LABORAL:

 • Experiència de treball en habitatges d’inclusió i/o tutelats (Min. 2 anys).
 • Experiència de treball en intervenció especifica en situacions de violència masclista en serveis d’ atenció ambulatòria i/o dispositius d’acolliment (Min. 1 any).
 • Coneixement dels recursos públics i privats existents en l’àmbit d’actuació, necessaris per a la coordinació i derivació.

ES VALORARÀ:

 • Experiència o coneixement de treball en organitzacions sense ànim de lucre.
 • Formació en matèria d’habitatge.
 • Certificat de discapacitat del 33%
 • Coneixements d’altres idiomes.

COMPETÊNCIES:

 • Compromís amb els valors i la missió de Provivienda.
 • Capacitat propositiva i resolutiva.
 • Bon/a comunicador/a.
 • Habilitats de negociació, mediació i resolució de conflictes.
 • Orientació a l’assoliment d’objectius.
 • Treball en equip i col·laboració.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Capacitat organitzativa.

Formulari per a l’enviament de CV: https://forms.gle/dZvqkLPg2qrsdrYc7

A tenir en consideració per a procés de selecció externa.
Nota: Es realitzarà una fase de pre-selecció de candidatures valorant l’adequació del currículum als requisits exigits en l’oferta, cridant exclusivament a entrevista i realització de prova tècnica, únicament a aquelles persones que hagin passat aquesta fase . Una vegada transcorreguts 15 dies sense haver estat convocat a entrevista s’entén que no ha passat a la segona fase.

Ves al contingut