DSOP28-23-Gerència, A1-Consell Nacional de la joventut de Catalunya

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (CNJC)

Enviar CV a gerencia@cnjc.cat

Fins el 22/10/2023


SALARI: 33.000€ bruts anuals.

Descripció del lloc de treball

 • Lloc de treball: Gerència.
 • Grup: A1
 • Jornada: 35h.
 • Unitat directiva: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • Adreça: Plaça de Cardona, 1-2
 • Localitat: Barcelona.

Requisits de participació

 • Disposar de titulació Universitària.
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.

Funcions del lloc de treball

 • Donar suport al secretariat polític en la direcció estratègica de l’Organització.
 • Gestionar i fer la planificació econòmica i financera de l’Organització.
 • Coordinar l’equip tècnic del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • Fer la gestió documental de l’organització.
 • Donar assessorament econòmic i financer a l’equip tècnic i polític.
 • Organitzar i encarregar-se de la gestió tècnica organitzativa dels esdeveniments del CNJC.
 • Ser representació en espais institucionals del CNJC.

Es valorarà

 • Tenir coneixement de formes d’organització feminista.
 • Disposar d’una trajectòria associativa o participació en moviments socials.
 • Disposar d’experiència en administració i gestió pública.
 • Disposar d’experiència en planificació pressupostària, financera i fiscal.
 • Disposar d’experiència en la planificació, execució i avaluació de projectes.
 • Disposar d’experiència en coordinació d’equips de treball i metodologies de gestió emocional.
 • Tenir coneixement en llengua de signes.
 • Tenir coneixements avançats en Excel.
 • Disposar de capacitat d’anàlisi de documentació legislativa que afecta l’entitat.

Forma d’ocupació del lloc

 • Contracte laboral d’alta direcció.

Participació

 • Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum a l’adreça de correu electrònic següent: gerencia@cnjc.cat
 • El termini de presentació5 dies naturals comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI.
 • Especificar en l’assumpte del correu: CANDIDATURAGERENCIACNJC/2023 i en el cos del correu electrònic: NIF, cognom i nom, telèfons de contacte i correu electrònic.
 • Així mateix, i per tal de poder gestionar els arxius amb els currículums pertinents, aquests s’hauran de fer arribar únicament en format Word (.doc), openoffice (.odt) o bé Adobe Reader (.pdf).

Procediment de selecció

 • Comprovació dels requisits de participació de les persones interessades.
 • Anàlisi detallat del currículum i altra documentació aportada per la persona, de cara a valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la seva trajectòria professional, l’experiència en llocs idèntics o relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció i el desenvolupament tasques idèntiques o similars.
 • Un cop feta la valoració detallada del currículum, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els aspectes a valorar, per valorar si disposa dels aspectes tècnics considerats bàsics per ocupar el lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts.

(*) Només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment. 

Podeu trobar tota la informació a:

 • https://cnjc.cat/ca/blog/oferta-de-feina-gerencia-2
 • https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/DSOP28-23
Skip to content