Docent anglès (certificat de professionalitat activitats administratives en la relació amb el client)

Autoocupació

Fins el 11/03/2024


SALARI: 27€/h.

A. Dades de l’Oferta

 • Plaça vacant: PERSONAL DOCENT MÒDUL FORMATIU D’ANGLÈS
 • Ubicació del lloc de treball: Lleida
 • Descripció:
 • Autoocupació és una fundació que ajuda a les persones a desenvolupar-se professionalment i a exercir la seva vocació, mitjançant la creació d’una empresa i/o el treball per compte aliena. El nostre lema és Soc el que vull ser.
 • En el marc del procés de creixement de la fundació volem incorporar un perfil de docent d’anglès.

B. Requisits del Candidat

Tasques principals:

 • Motivar i orientar l’alumnat per a desenvolupar les seves competències, millorar la seva ocupabilitat i/o facilitar la seva inserció laboral.
 • Impartir el contingut de l’acció formativa de manera pràctica i dinàmica fomentant la participació activa de l’alumnat.
 • Facilitar l’aprenentatge de tot l’alumnat, atenent a les necessitats específiques de cadascun dels participants.
 • Assistir als claustres de programació, seguiment i avaluació amb les persones responsables de l’acció formativa de l’entitat.

Les hores totals del mòdul d’ofimàtica és de 90 hores.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciat en Filologia, Traducció i Interpretació de la llengua estrangera corresponent o títol de grau equivalent.
 • Qualsevol altra titulació superior amb la següent formació complementària:
 • Haver superat un cicle dels estudis conduents a l’obtenció de la Llicenciatura en Filologia, Traducció i Interpretació en llengua estrangera o titulació equivalent.
 • Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística de la llengua corresponent com el Certificat de Nivell Avançat de les Escoles Oficials d’idiomes o altres equivalents o superiors reconeguts.
 • Titulació universitària cursada en un país de parla de la llengua estrangera, si escau, amb la corresponent homologació.
 • Experiència professional en l’àmbit de la unitat de competència d’almenys 1 any.
 • Per a acreditar la competència docent requerida, la persona experta haurà d’estar en possessió del certificat de professionalitat de Formador ocupacional o formació equivalent en metodologia didàctica de formació professional per adults.

Del requisit establert en el paràgraf anterior estaran exempts:

 • a) Qui estigui en possessió de les titulacions de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en totes les seves especialitats, o títol de graduat en Psicologia o títol de graduat en Pedagogia o postgrau d’especialització en Psicopedagogia.
 • b) Els que tinguin una titulació universitària oficial diferent de les indicades a l’apartat anterior i a més es trobin en possessió del títol d’especialització didàctica expedit pel Ministeri d’Educació o equivalent.
 • c) Els qui acreditin una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els darrers set anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

Idiomes: Català, castellà i anglès (Nivell C1).

Ofimàtica:

 • Coneixements i maneig de les plataformes de formació online, entorns virtuals d’aprenentatge i xarxes socials.
 • Coneixements i/o experiència en gestió de formació virtual.
 • Coneixements en Microsoft Dynamics.

Competències clau:

 • Planificació i organització.
 • Aprenentatge i utilització de coneixements.
 • Autocontrol.
 • Comunicació.
 • Empatia.
 • Orientació al client.
 • Treball en equip.

Incorporació: Incorporació al mes de març.

Tipus de contracte: Contracte fix discontinu.

C. Persona de Contacte

 • Nom: Cristina Pulido
 • Càrrec: Responsable de RRHH
 • Correu electrònic: rrhh@autoocupacio.org

 

Skip to content