Director/a de recursos humans

Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

Enviar CV a fad.info@sjd.es

Fins el 25/10/2023


SALARI: Segons contracte laboral indefinit.

En dependència de la Direcció de la Fundació realitzarà, entre altres, les següents funcions:

 • Desenvolupar les polítiques de recursos humans definides a la Fundació.
 • Assessorar i donar suport en matèria de recursos humans als directius i comandaments de la Fundació.
 • Proposar polítiques i estratègies de motivació i compromís del personal.
 • Coordinar els processos d’anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball.
 • Coordinar els processos de reclutament i selecció i el procés d’acollida del personal de nova incorporació.
 • Coordinar i impulsar les accions que integren el pla de formació.
 • Coordinar els processos d’avaluació de l’acompliment del personal i de desenvolupament professional.
 • Desenvolupar les polítiques retributives.
 • Garantir l’adequada gestió i administració del personal i que totes les actuacions es realitzen d’acord amb la legalitat vigent.
 • Administrar i fer complir el règim interior, els convenis col·lectius que siguin d’aplicació i la resta de normativa vigent que en matèria de recursos humans afecti el personal de la Fundació.
 • Executar la política de relacions laborals d’acord amb els criteris i orientacions establertes per la direcció de la Fundació i actuar com a interlocutor en aquells conflictes individuals o col·lectius que es puguin generar i en les reunions ordinàries que s’estableixin amb el comitè d’empresa.
 • Coordinar i impulsar les accions que integren el pla de prevenció de riscos laborals.

Es valorarà:

 • Grau/llicenciatura en psicologia, dret, relacions laborals, ciències del treball o equivalent.
 • Coneixement de la legislació laboral.
 • Mestratges o postgraus en l’àmbit de recursos humans i altres àmbits de gestió.
 • Experiència com a director/directora o com a comandament en l’àmbit de recursos humans en entitats sanitàries o socials.

Les competències associades a aquest lloc de treball són: lideratge, orientació als resultats, presa de decisions i organització del treball, gestió de conflictes, comunicació i treball en equip.

Skip to content