Direcció Serveis d’atenció a Les Violències

ATRA ASSOCIACIÓ

Fins el 05/07/2024


SALARI: 31.372,56€ bruts anuals.

Lloc de treball:

Necessitem: Director/a de dos serveis substitutoris de la llar per a dones amb trastorn mental en situació de violències masclistes.

 • Entitat: ATRA
 • Horari: de dilluns a divendres
 • Jornada: jornada completa
 • Ubicació: Garraf i Baix Llobregat
 • Temporalitat: Indefinit
 • Característiques del serveis: El servei d’acolliment substitutori de la llar és un servei temporal que actua com a substitució de la llar, per facilitar la plena integració social i laboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista i trastorn mental.

El servei ofereix un acolliment temporal a les dones i les seves filles i fills que, per les seves circumstàncies personals i el seu nivell d’autonomia, poden portar a terme un procés de recuperació de la violència viscuda en el marc del servei.

 • Titulació: Llicenciatura/Grau en l’àmbit social i/o de la salut (Psicologia, treball social, educació social…).

Descripció:

Funcions:

 • Encarregar-se de la gestió i l’organització interna del servei: equip professional, infraestructura, horaris i activitat.
 • Gestionar l’acolliment de les dones.
 • Responsabilitzar-se de la correcta aplicació i millora continua del programa d’intervenció del servei.
 • Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei d’acolliment substitutori de la llar.
 • Elaboració i actualització dels documents: registres d’activitat del servei, expedients, memòries, entre altres.
 • Representació externa del servei: tant en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària com davant les administracions.
 • Participació en grups de treball, xarxes i plataformes locals, autonòmiques i estatals.
 • Col•laboració en estudis i investigacions directament relacionades amb els serveis.

Requisits:

 • Titulació: Llicenciatura/Grau en l’àmbit social i/o de la salut (Psicologia, treball social, educació social…).
 • Formació i experiència (al menys de dos anys) en Perspectiva de gènere, violències masclistes i Salut Mental comunitària.
 • Experiència en tasques de gestió i direcció.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Proactivitat, empatia i habilitats socials.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

Contacte:

 • Persones interessades enviar CV a Maite Tudela mtudela@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

 

 

Ves al contingut