Direcció – Habitatges Concili I – II

Fundació Salut i Comunitat

Enviar CV a rrhh@fsyc.org

Fins el 26/07/2024


SALARI: 1.657.19€ x 14 pagaments.

Definició del lloc: Direcció per treballar ens uns Habitatges amb Serveis per Gent Gran.

Funcions i responsabilitats:

 • Exercir la direcció tècnica de l’equipament i el comandament i la supervisió tècnica de la resta de personal adscrit al servei.
 • Establir el primer contacte amb la persona per a identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del recurs.
 • Elaborar un expedient personal de cada persona.
 • Realitzar el procediment per la instal·lació del servei de teleassistència municipal.
 • Informar, orientar i assessorar a les persones grans respecte els recursos socials i generals del territori.
 • Coordinar i derivar a altres serveis de la comunitat (serveis socials, serveis de salut, etc.).
 • Atendre les demandes de les persones  i llurs familiars, en l’horari establert.
 • Coordinar l’acompanyament de les usuaris/àries a consultes externes o a l’hospital i fer el seguiment.
 • Intervenir en situacions de crisi (dol, conflictes veïnals), en coordinació amb la resta de l’equip.
 • Atendre i donar resposta escrita a les queixes i reclamacions de les persones usuàries i/o llurs famílies.
 • Conduir i dinamitzar les reunions de veïns i les comissions de dinamització.
 • Planificar i supervisar  les actuacions dutes a terme pels professionals de l’equipament.
 • Representar a l’Equipament en les reunions de l’Ajuntament de Barcelona o en altres espais de coordinació amb altres entitats.
 • Garantir l’acompliment del contracte, del reglament de règim intern i les obligacions de les persones usuàries.
 • Vetllar per la bona convivència entre els usuaris/es i pel respecte a la intimitat i a la resta de drets fonamentals de les persones.
 • Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent.
 • Tenir a disposició dels usuaris/es i dels seus familiars els fulls normalitzats de reclamacions del Departament de Benestar i Família.
 • Custodiar la documentació tramitada entre l’Ajuntament de Barcelona i l’equipament,  així com la  referent als usuaris/es.
 • Custodiar les claus dels habitatges amb total seguretat i reserva.
 • Desenvolupar el pla de dinamització de l’equipament i portar-ho a terme.

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions

 • Treballador/a social.
 • Psicòleg/a.
 • Educador/a social.

Habilitats, aptituds i actituds per el lloc de treball:

 • Discreta.
 • Educada.
 • Positiva.
 • Resolutiva.
 • Empàtica amb l’usuari i les seves circumstàncies.
 • Observadora.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Habilitat en la presa de decisions.
 • Respectuosa.

Altres requisits (informàtica, carnet de conduir, idiomes)

 • Coneixement en informàtica.
 • Coneixement en el disseny i execució d’activitats de dinamització.
 • Coneixement en el lideratge d’equips.

Depèn de la directora d’àrea de la Fundació Salut i Comunitat i de la tècnica de l’Ajuntament de Barcelona.

Tipus de contracte: Substitució vacances direccions Concili I – II

Del 5 al 25 d’agost.

Jornada laboral:  De dilluns a divendres.

Horari/Torn: De 9 a 17h . 40h setmanals.

Data d´aprovació de funcions i oferta laboral: 26/06/2024

FSC aplica una política de igualdad de oportunidades para la contratación de sus profesionales, al mismo tiempo que de discriminación positiva para las personas con discapacidad.

TOTS ELS INTERESATS PODEN ENVIAR EL SEU CURRICULUM ACTUALITZAT A  : rrhh@fsyc .org

Ves al contingut