Coordinadora pilot projecte europeu LILA

Fundació ABD

Fins el 14/12/2022


SALARI: Aprox. 19.400 euros bruts anual, 14 pagues.

Lloc vacant : Coordinadora pilot projecte europeu LILA (especialitzada en atenció a víctimes de violències masclistes)

Nº vacants – 1

Categoria – Comandament intermedi (segons Conveni Acció Social Catalunya).

Descripció lloc vacant

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament és una ONG, designada com a servei públic pel govern destinat a protegir els drets de les persones, així com donar resposta als processos que generen situacions d’exclusió social. Actualment, l’acció social d’ABD és transversal, abordant situacions com la dependència física i cognitiva, la manca de recursos bàsics, la violència masclista, el maltractament infantil, l’atenció a la gent gran, la discriminació per raó de gènere, ètnia o origen, entre d’altres. ABD desenvolupa més de 115 programes nacionals i internacionals, assistint a més de 125.000 persones anualment. ABD compta amb un equip interdisciplinari de més de 1.600 professionals especialitzats en diferents àrees d’intervenció i 400 voluntaris, formats anualment a través de l’escola de voluntariat.

Des del Programa Internacional de l’entitat busquem incorporar un nou perfil com a Coordinadora del pilot del projecte europeu LILA, especialitzada en violència
masclista (mínim tres anys d’experiència demostrable en l’àmbit de l’atenció a dones víctimes de violència masclista). La professional que s’incorpori serà la responsable de coordinar el pilot del projecte als SIE-Servei d’Intervenció Especialitzada Baix Llobregat i al SIE – Servei d’Intervenció Especialitzada Garraf. La professional es coordinarà directament amb la Directora del projecte i les Directores dels SIE, i rebrà suport de professionals dels departaments de comunicació, administració.

El projecte LILA té l’objectiu de dissenyar, implementar i avaluar un programa de suport integral i personalitzat dirigit a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills, en funció de les seves necessitats individuals i posant especial atenció a aquelles derivades de la crisi social i econòmica del covid-19. El projecte s’implementarà a quatre països de la UE: Espanya, Itàlia, Grècia i Bèlgica.

Objectius específics del LILA:

 • Contribuir a la detecció de les necessitats emergents de les supervivents i les professionals que hi treballen en el context de la Covid-19.
 • Implementar un pilot, basat en una intervenció psicosocial integral i personalitzada destinada a oferir un suport dirigit a les dones supervivents de violència masclista i als seus fills.
 • Proporcionar a les dones eines per augmentar la seva resiliència, fugir de les relacions abusives, (re)guanyar l’autonomia i prevenir noves relacions violentes.
 • Contribuir a la formació i a l’intercanvi de coneixements entre professionals que atenen a dones supervivents de VM i els seus fills/es.
 • Avaluar l’impacte de la intervenció pilot en el benestar, les competències i les habilitats de les dones.
 • Conscienciar la ciutadania dels diferents territoris sobre la problemàtica de les violències masclistes.
 • Fomentar i reforçar la cooperació entre diverses agències (als i entre territoris) per augmentar la capacitat de les parts interessades i dels i les professionals
  rellevants per donar suport als supervivents.

Posició a ocupar:

 • Coordinació del pilot del projecte LILA a la província de Barcelona.
 • Lloc de treball: Flexible (modalitat mixta amb presencialitat a Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú).
 • Reporta directament a la Directora de Projecte i a la Coordinadora del Programa Internacional de l’entitat.
 • Incorporació: gener 2023.

Funcions:

Gestió de projecte:

 • Coordinació del pilot a la província de Barcelona (implementació al SIE Baix Llobregat i al SIE Garraf).
 • Calendarització i coordinació de les activitats del pilot als SIE.
 • Cerca i gestió de recursos/professionals al territori per oferir formacions/serveis subcontractats.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública i/o privada.
 • Elaboració d’informes, gestió administrativa, memòries i aplicació de protocols.
 • Enviar informes de seguiment i fer reunions de coordinació amb les entitats/institucions derivants de les participants al programa.
 • Suport en l’execució d’esdeveniments de formació i comunicació/difusió del projecte europeu.

Intervenció social:

 • Diagnòstic de l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de les dones ateses.
 • Acompanyar a les dones en la presa de decisions i durant el seu procés de recuperació des de l’àmbit social.
 • Elaboració del pla de treball, conjuntament amb la dona, i fer-ne seguiment dels aspectes socials acordats.
 • Si s’escau, impartició de formacions en competències transversals.
 • Cohesió de grup: Enfortir els lligams entre les participants alhora que s’acompanya en els processos d’autonomia de les dones.
 • Dinamització comunitària: Treballar l’ampliació i l’enfortiment de la xarxa personal, així com les relacions positives amb la comunitat.

PERFIL CANDIDATA

Estudis mínims

 • Titulació universitària (grau, diplomatura o llicenciatura) preferiblement en el camp de les ciències socials i especialització en violències masclistes.

Es valorarà:

 • Formació complementària en migracions i metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerabilitzats.
 • Domini parlat i escrit de l’anglès.

Requisits mínims

 • Experiència provable mínima de 3 anys en l’atenció a víctimes de violències masclistes.
 • Experiència en gestió de projectes d’intervenció amb dones, mares migrants i/o col·lectius vulnerabilitzats.
 • Capacitat per treballar presencial a Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú.

Competències:

 • Habilitats creatives i innovadores en l’àmbit de la intervenció social.
 • Domini de les eines i metodologies d’acompanyament individual i grupals.
 • Capacitat de creació d’aliança amb serveis/programes de la xarxa pública o privada.
 • Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.
 • Capacitat de comunicació assertiva i empàtica: per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la
  persona.
 • Gestió de les emocions, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.
 • Treball en equip, iniciativa i facilitació de processos.
 • Habilitats TIC en diferents entorns.
 • Habilitats per a l’autogestió.
 • Capacitat d’acompanyar i apoderar col·lectius vulnerabilitzats.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Tipus de Contracte

 • Obra i servei (amb possibilitat de renovar).

Duració

 • 12 mesos (prorrogable).

Tipus jornada

 • 30h/setmana.

Horari laboral

Dilluns a divendres. Flexible: a convenir segons necessitats pilot, a Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú.

Salari

 • Categoria – Comandament intermedi (segons Conveni Acció Social Catalunya)-aprox. 19.400 euros bruts anual, 14 pagues.
 • I també s’ofereix:
 • Vacances retribuïdes de 31 dies naturals.
 • 20 hores retribuïdes de permís per assumptes propis.
 • Formació continuada tant en habilitats tècniques com en habilitats toves.

Data límit presentació: 14 de desembre de 2022
Enviar CV i una carta de presentació a international@abd-ong.org

Skip to content