Coordinador de lleure

L'Esguard

Fins el 18/03/2024


SALARI: 1.074€ bruts mensuals.

PERFIL DE LA PERSONA COORDINADORA

La persona coordinadora és la persona que té una visió global de l’equip i del projecte educatiu de la cooperativa a l’escola. S’encarrega de fer el seguiment pedagògic de l’equip i vetlla perquè totes les membres se sentin còmodes i puguin desenvolupar correctament la seva funció dins l’equip. També ha de dinamitzar les reunions d’equip i ser la representant del mateix davant la resta de la comunitat educativa de l’escola (AFA, mestres, equip directiu). De la mateixa manera, també és la persona que fa d’enllaç entre l’equip d’educadores de l’escola i la resta de la cooperativa, treballant conjuntament amb la resta de coordinacions per assolir els objectius comuns i comunicant-se periòdicament amb l’Àrea de Projectes.

 • Capacitat d’exercir un lideratge amb la resta de l’equip, detectant les mancances i les fortaleses d’aquest i desenvolupant-les per tal de millorar. Ha de poder promoure un equip cohesionat, coordinat i sòlid, capaç de gestionar les situacions que es puguin donar en el dia a dia de la nostra tasca educativa.
 • Capaç de recollir les diferents necessitats dels diferents agents educatius (mestres, famílies, monitores, equip directiu) i ser un punt de conciliació i de trobada tenint una visió global del projecte.
 • Coneixedora i convençuda del projecte educatiu, per tal de poder-lo explicar, executar i viure’l.
 • Assertiva per tal d’entendre, ser capaç de gestionar i comunicar bé en qualsevol situació de conflicte o davant de qualsevol incidència, ja sigui amb infants, famílies, docents o monitores.
 • Ha de ser proactiva i avançar-se i preveure qualsevol situació que pugui sorgir però també ha de ser resolutiva davant de qualsevol situació espontània. Ha de tenir els recursos per poder gestionar situacions que de vegades són noves en el dia a dia.
 • Ha de tenir recursos per poder fer un suport pedagògic i un acompanyament acurat a cada membre de l’equip de monitores.
 • Capaç de generar confiança per ser una persona que pugui resoldre dubtes i inquietuds. Ha de tenir escolta activa estar molt atenta a l’entorn per detectar necessitats i poder anticipar-se.
 • Responsable, organitzada i constant, ja que sorgeixen moltes coses a gestionar i si no es té una constància en realitzar les tasques pot generar desatenció d’alguns aspectes.
 • Capacitat d’entomar les crítiques i construir-les en positives i per construir un projecte millor. Capacitat també de l’anàlisi propi i que conegui les pròpies mancances per treballar-les.
 • Flexible per tal d’adaptar-se a les noves situacions i imprevistos o a les propostes de l’equip, docents i famílies.
 • Coordinació de l’espai migdia a l’Escola Arts Curs 2023-2024
 • L’ESGUARD SCCL | lesguard@lesguardcoop.cat | F66821224
 • lesguardcoop.cat

FUNCIONS I TASQUES DE LA COORDINACIÓ:

 • La persona coordinadora és la que fa el seguiment pedagògic de l’equip; i també s’encarrega d’una sèrie de tasques logístiques i organitzatives. A la vegada, també gestiona les incidències del dia a dia i ofereix suport a les monitores quan aquestes el necessitin durant el servei, ja que està alliberada i no és referent de cap grup d’infants.
 • 1. Fer el seguiment pedagògic i tècnic de l’equip de monitoratge: plantejar objectius i fer-ne el seguiment; preparar, convocar i dinamitzar les reunions d’equip; analitzar per detectar les formacions necessàries per a l’equip i una mateixa; acompanyar a l’equip i també en gestió de conflictes; organitzar a l’equip i idear accions per seguir creixent i millorant en el dia a dia i el projecte en general; control del registre d’incidències de l’equip.
 • 2. Vetllar pel bon funcionament de l’espai migdia: supervisar el temps de l’àpat, els patis i les activitats dirigides; donar suport a l’equip; organitzar el funcionament del menjador; fer seguiment dels ambients programats; organitzar i comprar el material de joc; control de llistes d’assistència.
 • 3. Vetllar per una bona relació amb els agents: mantenir comunicació fluïda i bona amb direcció i equip de mestres, amb cuina, l’AFA i famílies; respondre correus i atendre dubtes i neguits; preparar i dinamitzar reunions de seguiment amb els agents.
 • 4. Fer un seguiment conjunt amb L’Esguard: mantenir contacte amb els referents de L’Esguard; fer un treball conjunt de seguiment pedagògic del projecte i l’equip de monitors/es.
Ves al contingut