Coordinador/a i responsable del projecte d’acompanyament a famílies

Amics del Moviment Quart Món

Fins el 24/06/2024


SALARI: Entre 24.000€ i 30.000€ bruts anuals x 14 pagues. Segons el conveni d’acció social, al qual s’afegeix un complement de coordinació.

QUI SOM

Amics del Moviment Quart Món és una associació formada per persones voluntàries. Es dedica a l’acompanyament de famílies que viuen en habitatge inestable en el seu procés d’inclusió social.
Les activitats que desenvolupa l’associació tenen com a objectiu l’erradicació de la pobresa i la inclusió dels membres a tots els àmbits de la societat. El voluntariat i equip tècnic visita les famílies allà on viuen, i organitza activitats adreçades a infants, joves i adults d’aquestes famílies. L’equip està format per una vintena de voluntaris i voluntàries i tres persones tècniques.

La persona que busquem tindrà una doble funció: coordinador/a tècnic del projecte i responsable directe de l’àrea d’acompanyament a famílies.

QUÈ BUSQUEM

El/la coordinador/a tècnic/a de l’entitat té les següents missions:

 • Preservar els objectius i missió de l’associació.
 • Garantir la sostenibilitat econòmica de l’associació, vetllant per la cerca de fons d’ingressos (subvencions, convenis, donacions i socis/es), i per la bona gestió de les despeses de l’associació.
 • Impulsar i coordinar les activitats de l’entitat que porta a terme l’equip de voluntariat.
 • Vetllar per la continuïtat de l’equip de voluntariat: cerca de nous voluntaris i voluntàries, acompanyament, formació i cohesió.
 • Establir vincles i acompanyar en el seu dia a dia les famílies a les quals s’enfoca el projecte.
 • Representar l’entitat i donar a conèixer la situació de les famílies als diferents estaments socials i polítics.

Les funcions i responsabilitats del/la coordinador/a tècnic/a són:

 • Tenir una visió global del projecte, realitzar el seu seguiment i avaluació del mateix i proposar plans estratègics i de millora. Per això revisarà anualment el projecte redactat i farà el recull i anàlisi de dades.
 • Redacció, execució i seguiment dels projectes presentats a les diferents subvencions.
 • Coordinar i reforçar l’acció de l’equip tècnic.
 • Establir relacions institucionals amb l’administració i fer xarxa amb altres associacions, fundacions i entitats relacionades.
 • Reportar a la Junta Directiva de l’associació, amb informes i reunions periòdiques.
 • Participar en les reunions de la Junta com a secretari/ària d’aquesta.
 • Coordinar tasques de comunicació interna i externa de l’entitat.

La persona responsable de l’àrea d’acompanyament a famílies té les següents missions:

 • Vetllar perquè cap família acompanyada quedi fora del projecte de l’entitat.
 • Assegurar que qualsevol activitat que dugui a terme un membre de la família estigui emmarcada en el context de la família, per tal que tot el nucli familiar avanci a l’hora.

Les funcions i responsabilitats del responsable de l’àrea d’acompanyament a famílies són:

 • Conèixer i acompanyar les famílies en el seu entorn privat, avaluar l’evolució de cada participant en les activitats emmarcada dins la realitat de la família.
 • Detectar necessitats de les famílies i donar-ne resposta, a través d’activitats de l’entitat o fent de pont a altres recursos.
 • Vetllar pel funcionament de les activitats educatives i de lleure on participen les famílies.
 • Buscar nous recursos i entitats per ampliar el treball en xarxa.

PERFIL DEL/A CANDIDAT/A

 • Es requereix titulació universitària, preferentment en àrees vinculades al món social.
 • Ple domini del castellà i el català.
 • Mínim de tres anys d’experiència en l’àmbit social, en gestió de projectes i/o coordinació d’equips.
 • Es valorarà positivament haver estat voluntari/ària de l’associació Amics del Moviment Quart Món.
 • Persona proactiva i amb autonomia. Empàtica, resilient, organitzada i amb capacitat relacional.
 • Orientada a persones i objectius.

QUÈ OFERIM

 • Jornada completa de 38,5 hores setmanals. Flexibilitat horària (matins i tardes).
 • Contracte indefinit.
Skip to content