Coordinador/a de gestió econòmica

Centre Català de Solidaritat CECAS

Fins el 29/03/2024


SALARI: De 25.000€ a 30.000€ bruts anuals, en funció de l’ajust a perfil.

ENTITAT

 • El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació privada sense afany de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i re-educatius de les drogodependències considerant les patologies derivades.

DESCRIPCIÓ GENERAL

 • La persona que ocupa la Coordinació de gestió econòmica depèn jeràrquicament de la Direcció General de CECAS i treballa estretament amb la Coordinació de gestió de persones i de subvencions. A més, actualment, té a càrrec un equip de persones de comptabilitat, fiscalitat i manteniment.
 • Les seves funcions són les de gestionar la facturació, comptabilitat i pressupost de la Fundació, així com supervisar la fiscalitat i bona salut financera de l’entitat. També assegura el manteniment de les infraestructures i realitza compres centralitzades de productes.

FUNCIONS

* Gestionar la facturació, la comptabilitat i el pressupost de CECAS:

 • Supervisant el departament de comptabilitat i vetllant per la integritat i precisió dels registres financers, garantint el compliment de la normativa comptable.
 • Impulsant la generació d’una comptabilitat analítica.
 • Liderant l’elaboració d’estats financers, incloent balanços, comptes de resultats i fluxos de caixa.
 • Coordinant l’auditoria financera, preparant els documents requerits i responent les preguntes de l’equip d’auditoria.
 • Vetllant per la correcta facturació dels serveis prestats.
 • Conformant les despeses de la Fundació.
 • Fent el seguiment i previsió de les necessitats de tresoreria.
 • Assegurant la conciliació continua dels comptes bancaris.
 • Supervisant la gestió de les caixes d’efectiu (despeses de persones usuàries).
 • Elaborant, conjuntament amb Direcció General i/o la Junta directiva, el pressupost anual de l’entitat.
 • Creant les eines necessàries per dur a terme el control pressupostari de forma acurada.
 • Assegurant l’arxiu de tota la documentació vinculada, ja sigui en format físic o informàtic .

* Supervisar la fiscalitat i la salut financera de l’entitat:

 • Garantint el compliment de la normativa fiscal.
 • Revisant les declaracions periòdiques més habituals de diferents impostos (IVA, retencions IRPF, resums anuals, model 347, etc.)
 • Responent requeriments de l’Agència Tributària o altres administracions fiscals.
 • Mantenint interlocució amb experts fiscals per a la resolució de dubtes en la matèria.
 • Identificar oportunitats d’optimització fiscal i finançament, i proposar estratègies per millorar la situació financera de l’organització.
 • Participar periòdicament, juntament amb Direcció General, en l’anàlisi de l’evolució econòmica i financera de l’entitat.

* Assegurar el manteniment d’infraestructures:

 • Liderant la resolució d’incidències que tinguin impacte en el funcionament habitual de l’organització (sinistres, talls de subministraments, etc.).
 • Vetllant pel bon manteniment dels edificis o locals on s’ubica CECAS, emprenent les mesures que siguin necessàries al respecte (neteja, pintura, petites reparacions, etc.).
 • Garantint que es compleixen les mesures de seguretat permanents i contingents.
 • Cercant i negociant amb proveïdors de serveis o subministraments, i supervisantne les feines realitzades.
 • Preveient les implicacions a nivell d’infraestructures de la prestació de nous serveis o projectes a CECAS, tot coordinant-se amb Direcció General i valorant l’impacte econòmic i els recursos necessaris.
 • Supervisant el servei ofert pels proveïdors de sistemes informàtics i valorant, amb Direcció General, la pertinència d’adquirir noves aplicacions.

* Realitzar de manera centralitzada les compres i aprovisionament de productes, d’acord amb les necessitats dels diferents centres de CECAS:

 • Cercant i negociant amb nous proveïdors.
 • Duent a terme la compra dels productes necessaris.
 • Fent el seguiment de les comandes de compra i comprovant que es compleixen els terminis de pagament i els preus pactats amb els diferents proveïdors habituals.
 • Resolent possibles incidències amb material, albarans i/o factures amb els proveïdors.
 • Tramitant les ordres de pagament segons els períodes establerts per l’empresa i negociats amb els proveïdors.

* Coordinar l’Equip tècnic:

 • Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració.
 • Proposant una organització estructurada de treball i assegurant la comunicació de la informació clau per al bon funcionament de la Fundació.
 • Acompanyant l’equip, a cada membre individualment i en grup, en el seu procés de millora contínua.

COMPETÈNCIES REQUERIDES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I TÈCNIQUES

 • * Coneixements elevats de comptabilitat financera (PGC) i analítica.
 • * Coneixements econòmics i financers elevats.
 • * Coneixements de gestió pressupostària.
 • * Coneixements de gestió de tresoreria.
 • * Coneixements de gestió de compres i aprovisionament de productes.
 • * Coneixements de tècniques de gestió de processos.
 • * Coneixements de quadres de comandament i indicadors.
 • * Coneixements de fiscalitat.
 • * Coneixements bàsics de programes d’acció social.
 • * Coneixements de programes de gestió comptable.
 • * Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
 • * Domini de les llengües catalana i castellana.
 • * Coneixements d’arxiu físic i al núvol.
 • * Domini d’informàtica a nivell usuari (ofimàtica)

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • * Orientació a les persones: desig i disposició d’ajudar i treballar en benefici de les persones, avantposant els interessos aliens als propis i mostrant una clara vocació de contribuir a millorar la vida de les persones ateses, tot detectant i satisfent les seves necessitats.
 • * Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de CECAS, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització. També suposa cercar de manera activa i continua la millora de l’entitat.
 • * Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • * Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites.
 • També implica guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i confiança, generant compromís i motivació en el personal col·laborador, mantenint una actitud assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada (també amb professionals de fora de l’organització), exercint un liderat participatiu.
 • * Autonomia i resolució de problemes: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents a la seva posició, tot abordant els potencials problemes o incidències amb confiança, responsabilitat, pro activitat, agilitat quan escaigui i seguretat.
 • * Organització i planificació: tenir una visió de conjunt de les pròpies tasques i del camp d’activitat i organitzar-se i prioritzar de manera lògica i ordenada les accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius i resultats previstos, tot optimitzant l’ús del temps i els recursos disponibles.
 • * Flexibilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • * Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
 • * Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • * Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització.

REQUISITS

 • Formació: específica ajustada a perfil, preferentment CFGS d’Administració i Finances, Grau d’Administració i Direcció d’empreses o Economia.
 • Experiència: mínim 2 anys en lloc similar, preferentment en el Tercer Sector o en Organitzacions d’Acció Social.
 • Carnet de conduir i vehicle propi: recomanable.

CONDICIONS LABORALS

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: 9h a 16h 30.
 • Contracte: indefinit, amb 2 mesos de període de prova.
 • Data d’incorporació prevista: 22 d’abril de 2024.
Ves al contingut