Coordinació Regional del Mashreq

Associació NOVACT

Enviar CV a mar@novact.org

Fins el 07/11/2022


SALARI:

Termes de referència

 • Càrrec: Coordinació Regional del Mashreq de NOVACT
 • Ubicació: Barcelona amb missions regulars als països del Mashreq (Jordània, Iraq, Síria i Palestina, entre d’altres).
 • Tipus de contracte: Contracte indefinit a jornada completa (37,5h/setmana) com a expatriat volador.
 • Salari: 2.600 euros al mes – salari brut – proporcional a 12 pagues (incloses les pagues extres).

NOVACT

NOVACT (www.novact.org) és una associació independent sense ànim de lucre amb seu a Barcelona i oficines a Madrid i Càceres (Espanya), Ramallah (Palestina), Tunis (Tunísia), camps de refugiats sahrauís a Tinduf (Algèria) i Amman ( Jordània).

El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Magreb i Mashreq es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i la resta d’Europa.

Donem molta importància al treball amb els moviments socials i les seves necessitats, intentant fer de pont entre les demandes socials i les institucions.

Incorporem la perspectiva de gènere en totes les nostres activitats, projectes i funcionament i, per tant, en cadascuna de les nostres ofertes de treball, la sensibilitat i la comprensió d’aquesta visió és fonamental per als candidats.

Funcions i tasques

La persona Coordinadora Regional de Mashreq (Orient Pròxim) haurà de coordinar els projectes de construcció de pau, desenvolupament i ajuda humanitària que NOVACT té a la regió. A més, aquesta persona ha de ser el cap i el representant d’algunes de les oficines de NOVACT a Mashreq així com el portaveu davant els donants, els socis, les administracions locals i altres. Així mateix, coordinarà i vetllarà per la implementació de l’estratègia NOVACT a la regió alhora que liderarà la visió estratègica a mitjà i llarg termini.

Finalment, aquesta persona vetllarà per la qualitat dels programes implementats, l’eficiència dels procediments i protocols interns, la gestió de les subvencions i els acords (inclosa la supervisió de la gestió financera dels projectes) i el personal. Més concretament, les tasques a desenvolupar seran:

I.Tasques relacionades amb els recursos humans:

 • Gestió de tot el personal expatriat i local amb seu a Mashreq (oficines d’Amman i Ramallah).
 • En coordinació amb el departament d’administració, vetllar pel compliment dels procediments interns de NOVACT i de la legislació nacional aplicable en matèria de contractació, licitacions públiques, adquisicions i comptabilitat.
 • Gestionar qüestions administratives i legals amb les autoritats nacionals i europees relacionades amb l’obtenció de visats del personal de NOVACT al Mashreq, en coordinació amb el departament d’administració.
 • Assegurar que tot el personal de NOVACT demostri responsabilitats individuals i col·lectives en matèria de seguretat i protecció.
 • Assegurar el compliment dels Protocols de seguretat de NOVACT i la seva aplicació efectiva en el context local.
 • Assegurar que tots els visitants de NOVACT rebin les informacions de seguretat i protecció adequades abans de les visites.
 • Participar en els processos de contractació del departament del Mashreq.

II.Estratègia i captació de fons

 • Liderar el procés de desenvolupament de plans estratègics nacionals a mitjà i llarg termini, mantenint l’èmfasi en els eixos d’intervenció fixats en el pla estratègic de NOVACT 2022-2025.
 • Reforçar la posició pública de NOVACT a la regió, establint i mantenint bones relacions amb homòlegs/departaments rellevants del govern, membres de la comunitat internacional, donants multi/bilaterals representats localment, fundacions, grups de reflexió, ONG internacionals i nacionals, organitzacions comunitàries i altres organitzacions de la societat civil.
 • Establir nous partenariats i aliances que puguin contribuir a implementar el pla estratègic NOVACT 2022-2025 per a la regió.
 • Identificar les qüestions a abordar per augmentar la responsabilitat dels donants i del govern i mantenir una imatge positiva i una bona visibilitat de NOVACT entre aquests grups.
 • Assegurar la presentació dels informes i les comunicacions oportunes amb els membres de la comunitat internacional, els donants, el govern i altres actors clau.
 • Desenvolupar i donar suport, en coordinació amb l’equip de Mashreq, relacions operatives amb les autoritats centrals i locals i les ONG sòcies per garantir la implementació efectiva de la visió de NOVACT a la regió. Donar suport a la creació o millora de relacions amb les agències de les Nacions Unides, les ONG internacionals i altres amb la finalitat de millorar la qualitat i la rellevància de l’anàlisi de la informació.
 • Supervisar l’execució del pla de treball a través de les diferents etapes del procés de desenvolupament de les propostes (creació de partenariats, identificació i recerca de noves oportunitats i desenvolupament de propostes), incloent: reforç de relacions amb socis existents i potencials; treballar amb el departament de captació de fons per liderar el desenvolupament de propostes rellevants.
 • Garantir que els projectes presentats a les convocatòries siguin propostes d’alta qualitat i s’ajustin als requisits dels donants, així com a l’estratègia de NOVACT per al Mashreq.
 • En coordinació amb el departament de captació de fons, liderar iniciatives per recaptar fons als països seguint el pla estratègic de NOVACT 2022-2025.
 • En coordinació amb el departament de captació de fons, seguir les tendències en matèria de finançament i programació dels donants, incloses les seves prioritats i els recursos assignats vinculats a la visió estratègica de NOVACT per al Mashreq.

III.Gestió de programes:

 • Vetllar per la implementació i l’assoliment dels objectius establerts en el pla estratègic NOVACT 2022-2025 i fomentar les prioritats concretes detallades.
 • Mantenir la preparació dels plans de treball anuals i pressupostos del programa (projectes i oficines d’Amman i Ramallah).
 • Assegurar que els programes Mashreq tinguin els recursos tècnics i financers adequats per assolir els seus objectius.
 • Garantir que els projectes de NOVACT a la regió segueixen sent adequats, segons el context i les necessitats locals, nacionals i regionals.
 • Assegurar que els programes es completin a temps, dins del pressupost i en ple compliment amb les polítiques i els requisits dels donants i de NOVACT.
 • Vetllar perquè el personal tècnic executi l’obra d’acord amb el pla de treball establert i d’acord amb la normativa dels donants i de NOVACT.
 • Assegurar que la planificació, el pressupost i els informes de les oficines d’Amman i Ramallah es facin de manera oportuna i adequada, d’acord amb els requisits dels donants i de NOVACT.
 • Assegurar que les tasques del cicle de gestió de projectes es realitzen seguint estàndards de qualitat d’alt nivell.
 • Participar i donar suport a iniciatives globals i regionals destinades a millorar els estàndards i la coordinació entre múltiples regions d’intervenció de NOVACT.

IV.Implementació de projectes:

 • Supervisar l’execució dels projectes i vetllar perquè es faci d’acord amb uns estàndards de qualitat d’alt nivell, que inclouen l’adequada assignació dels recursos de l’activitat i el seguiment de l’execució.
 • Assegurar la implementació oportuna del projecte NOVACT a la regió en coordinació amb les oficines i els equips de país interessats.
 • Supervisar i vetllar pel seguiment dels projectes per confirmar la seva adequada execució d’acord amb el pla de treball, calendari i pressupost.
 • Anticipar possibles problemes i problemes en la implementació del projecte i oferir solucions, participant activament en les accions de resolució.
 • Assegurar totes les modificacions, ajustos o ampliacions necessàries dins dels projectes i que estiguin plenament justificades i comunicades als donants.
 • Vetllar perquè les tasques administratives i financeres es desenvolupin amb eficàcia i d’acord amb els protocols.
 • Assegurar una correcta comunicació de la implementació del projecte en col·laboració amb la unitat de comunicació.

V.Gestió financera i administrativa:

 • Assegurar la viabilitat financera del programa Mashreq, des de l’adquisició de recursos fins a la finalització dels projectes, controlant l’adhesió del programa al pressupost.
 • Gestionar el pressupost global de l’oficina i garantir una gestió bona i transparent de tots els recursos.
 • Establir un pla anual de fluxos d’efectiu per garantir una recaptació estable de fons per al desenvolupament de les activitats del programa.
 • Vetllar pel compliment dels procediments i normativa dels donants pel que fa a la gestió financera i administrativa dels projectes.
 • Garantir l’elaboració i el seguiment adequats i oportuns dels pressupostos de programes i projectes.
 • Assegurar que a les oficines es mantenen registres financers complets, actualitzats i precisos de totes les transaccions realitzades, i que els documents de suport estan complets i disponibles, amb les signatures i tauletes adequades, i que els formularis i plantilles utilitzats s’ajusten als procediments dels donants. 
 • Supervisar i donar suport al personal de Mashreq NOVACT, i controlar que els procediments per a les operacions més freqüents siguin comuns i respectats.
 • Supervisar periòdicament que els costos del projecte estiguin en línia amb els plans per detectar costos inferiors o excessius i assegurar-vos que els projectes es completin d’acord amb el pressupost previst.
 • Assegurar la preparació dels informes financers de projectes i programes amb els més alts estàndards de qualitat i l’exactitud de les dades que s’hi inclouen amb la coordinació i direcció del personal i els oficials financers de la seu de NOVACT.
 • Assegurar l’auditoria global de programes i projectes i la transparència financera amb la supervisió i direcció del personal financer i oficial de la seu de NOVACT.

VI.Compliment de normatives i M&E

 • Supervisar les operacions del programa, garantir el compliment de les polítiques i procediments de NOVACT, així com dels donants i les lleis locals.
 • Supervisar totes les avaluacions internes i externes dels projectes, del programa i de les oficines.
 • Actualitzar periòdicament la Directora de Programes de NOVACT sobre el desenvolupament dels projectes i del programa.
 • Assegurar que es respectin totes les condicions contractuals dels donants, d’acord amb les directrius i procediments de NOVACT en la gestió financera dels projectes.
 • Assegurar l’entrega d’informes tècnics i financers d’acord amb els terminis i estàndards de qualitat establerts pels donants i NOVACT.
 • Contribuir a la capitalització d’experiències i a la difusió de bones pràctiques.
 • Donar suport a la implementació de mecanismes de control per al compliment i els estàndards de qualitat d’implementació, resultats i resultats a nivell regional i nacional.

VII.Representació externa

 • Mantenir una imatge adequada i representar la identitat i els valors de NOVACT als socis, donants i altres parts interessades.
 • Garantir una comunicació eficaç i continuada amb els donants.
 • Representar NOVACT i participar activament en reunions amb organitzacions humanitàries, de desenvolupament i altres organitzacions internacionals de la regió.
 • Coordinar l’organització i donar suport a la planificació logística de qualsevol visita de camp externa.
 • Servir d’enllaç entre NOVACT i altres socis de la regió.
 • Ser el punt de contacte amb la seu i assegurar la representació de NOVACT amb les sòcies locals, les ONG, les agències de les Nacions Unides, les autoritats locals, les autoritats governamentals i els donants.

VIII. Coordinació:

 • Informa directament a: Directora de Programes de NOVACT
 • Treballa directament amb: Equip Mashreq de NOVACT.

Perfil

 • Diploma d’estudis superiors, preferentment en ciències socials, dret, ciències polítiques, relacions internacionals, comunicació o periodisme.
 • Experiència laboral d’almenys 8 anys en la gestió de projectes de cooperació internacional finançats per la Unió Europea, la Cooperació Espanyola o les Nacions Unides, preferentment en matèria de drets humans i de construcció de pau.
 • Competències en lideratge i experiència en gestió d’equips.
 • Experiència en gestió financera de pressupostos; preparació i justificació.
 • Experiència en captació de fons i creació de relacions estratègiques amb nous donants.
 • Experiència en la redacció de projectes de convocatòries i gestió de subvencions.
 • Perfecte coneixement d’anglès i espanyol.
 • Disponibilitat per viatjar una mitjana d’una setmana al mes a la regió (Jordània, Iraq, Síria i Palestina).
 • Experiència d’almenys 5 anys de treball a la regió i coneixements de la mateixa.
 • Coneixements d’ofimàtica i altres programes relacionats.
 • Disponibilitat per viatjar esporàdicament a altres punts de la regió, com el Líban.
 • Capacitat de resolució de problemes i treball en equip.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Compromís amb els principis noviolents com les estratègies transformadores, la defensa dels drets humans i la justícia global.
 • Acord amb els objectius i valors generals que caracteritzen a NOVACT.

Són desitjables les següents qualificacions:

 • Coneixements i/o estudis en Drets Humans o Construcció de la Pau.
 • Experiència en investigació i incidència en l’àmbit de la construcció de pau.
 • Coneixement de les llengües catalana i àrab.
 • Experiència vivint a la regió del Mashreq, especialment Jordània, Iraq o Síria.
 • Gestió d’Internet i xarxes socials.
 • Carnet de conduir classe B.
 • Participació en moviments socials.

Presentació de les candidatures

Les propostes, incloent carta de motivació i CV, s’hauran d’enviar per correu electrònic abans del dia 7 de novembre a l’adreça de correu electrònic: mar@novact.org indicant a l’assumpte del post «Posició Coordinació Mashreq».

Ves al contingut