Coordinació de Finances i Gestió al Programa Làbora

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social

Fins el 22/03/2024


SALARI: Entre 31.000€ i 35.000€.

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social som una federació que aglutina més d’un centenar d’entitats que treballen amb col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat. Formem part i impulsem diferents iniciatives, entre elles el Programa Làbora.

El Làbora és un programa de col·laboració publicosocial que executem conjuntament amb FEICAT i Creu Roja, així com amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Té per objectiu acompanyar persones en situació de vulnerabilitat usuàries de Serveis Social en la millora de la seva ocupabilitat i apropar-les al mercat de treball. Això s’aconsegueix gràcies al treball en xarxa d’una vintena d’entitats i empreses d’inserció arreu de la ciutat. Així doncs, el programa és un clar referent de cooperació públicosocial i de proporcionar respostes coordinades i ajustades a les necessitats de la població en situació de vulnerabilitat de Barcelona.

El Làbora compta amb diferents equips professionals, entre els quals l’equip tècnic gestor (Oficina Tècnica del Làbora-OTL), que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament general del projecte.

És en aquest marc, que obrim un procés de selecció per a la incorporació d’un/a Coordinació de Finances i Gestió.

Descripció General

És la persona que desenvolupa funcions de supervisió i control dels processos de gestió interns del programa: control pressupostari i justificatiu i eines de gestió financera del programa, empresa o entitat; gestió, control i supervisió de l’elaboració dels estats comptables i financers reportant directament a l’òrgan directiu o responsable immediat; impuls i supervisió de processos interns de gestió pel que fa al marc de col·laboració amb els diferents actors de la xarxa; impuls i supervisió de processos de millora pel que fa a la gestió interna del programa que li siguin encomanats.

És el/a responsable de desplegar el pla operatiu de la seva àrea, de dur a terme la gestió i el seguiment econòmic i administratiu del projecte, la coordinació i presentació de la justificació econòmica auditada davant dels òrgans de direcció, així com la correcta execució dels diferents mecanismes de gestió del programa.

Aquesta figura depèn directament de la Gerència del Programa Làbora i d’ella, a l’hora, en depèn la tècnica de l’àrea de Finances i Gestió.

Funcions principals

 • Desplegament del pla operatiu d’àrea: Dissenyarà els plans operatius de la seva àrea (financera i gestió). Identificarà i dissenyarà mesures correctores sempre que es produeixin desviacions entre els objectius previstos i els resultats aconseguits i assegurarà la seva implementació. Farà seguiment periòdic dels indicadors d’activitat de la seva àrea i en valorarà els resultats (anàlisi i explotació de dades). Assegurarà que es gestionen els recursos disponibles per a l’òptim desenvolupament de l’activitat de l’àrea que supervisa.
 • Gestió pressupostària i de tresoreria. Conjuntament amb la gerència, l’equip de coordinació general del programa i la tècnica de l’àrea, gestionarà un pla econòmic i financer ajustat, operatiu i viable tenint com a referència els objectius definits en el pla estratègic
  general. Durà a terme el seguiment i proposarà les modificacions necessàries en la implementació del pla per assegurar que es van corregint possibles desajustos i desviacions. S’anticiparà a possibles desviacions i/o incidències per tal de reduir-ne el nombre i l’impacte.
  Avaluarà i rendirà comptes a través del recull d’informació clau a partir dels indicadors definits. Garantirà tot el flux de pagaments i cobraments del programa. Oferirà suport als agents implicats per tal d’analitzar l’encaix del programa en els propis sistemes econòmics.
  Dissenyarà eines específiques de coordinació i control per a facilitar als diferents agents implicats una gestió pressupostària encaixada en el context econòmic i financer del programa. Identificarà possibles desajustos entre els sistemes propis dels agents implicats i els
  requisits econòmics i financers.
 • Procés d’auditoria: vetllarà per la correcta presentació de la justificació econòmica del programa per les auditories externes. Es coordinarà amb tots els/les interlocutors/es per preparar la correcte execució de l’auditoria en les temporalitats assignades.
 • Seguiment i control economicoadministratiu del marc jurídic del programa: vetllarà per assegurar una estructura de justificació del programa sostenible en el temps. Assegurarà que els mecanismes jurídicoadministratius son els adequats segons necessitats del
  programa. Interlocutarà amb els diferents responsables de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de subvencions i convenis, així com amb les diferents entitats i empreses vinculades al programa làbora per assegurar el funcionament òptim del mateix.
 • Coordinació de processos de gestió del programa: s’encarregarà de liderar i vetllar per l’optimització i el bon funcionament dels diferents processos de gestió interna del programa no vinculats directament a la intervenció amb les persones participants. Incorporant-hi una mirada estratègica, valorarà el seu funcionament i s’encarregarà d’impulsar les millores i ajustos necessaris per tal d’aconseguir protocols i processos àgils i clars. Liderarà els processos i projectes derivats sota la supervisió de la direcció i vetllant per l’encaix amb els altres reptes del programa.

Competències requerides

Bàsiques i tècniques:

 • Nivell alt de competència digital.
 • Nivell alt de competència Informàtica.
 • Coneixements de gestió i interpretació pressupostària.
 • Coneixements dels sistemes de finançament i gestió pressupostària propis del tercer sector.
 • Coneixements de comptabilitat i fiscalitat.
 • Coneixements d’auditoria comptable.
 • Coneixements de tràmits, normativa i marc jurídic del tercer sector i l’administració.
 • Coneixement de tècniques de gestió d’equips.

Transversals

 • Orientació a l’assoliment. Disposar d’iniciativa per assolir els reptes que el programa planteja de manera autònoma i responsable. Ser sistemàtic i rigorós en la organització de la pròpia feina, Disposar d’anàlisi critica, adaptabilitat i autoconsciència per avaluar les diferents situacions que es plantegen i poder-hi donar resposta de manera creativa (previsió d’impacte). Assumir en ferm un compromís amb l’organització per assegurar l’assoliment dels diferents reptes i objectius plantejats. Aprenentatge continu i capacitat de promoció.
 • Treball en equip i cooperació. Capacitat de lideratge positiu promovent i generant la capacitat d’adaptació de tots els membres dels equips, treballar a partir de l’empatia i detectant les necessitats de cada membre de l’equip. Ser capaç de prendre decisions assumint riscos, sense imposar les pròpies idees, Desplegar tècniques de negociació.
 • Gestió de l’estrès i les emocions. Confiar en un mateix i les pròpies capacitats, controlar les pròpies emocions, ser flexible i poder adaptarse al canvi, ser capaç de treballar sota pressió mantenint l’ordre i la qualitat de la feina.
 • Comunicació. Disposar de fluïdesa verbal, Aplicar escolta activa, ser assertiu, mantenir la presència i la comunicació interpersonal.

Requisits formatius i d’experiència

Formació reglada

 • Grau: Administració d’empreses i Dret.
 • Grau: Administració i direcció d’empreses.
 • Grau: Economia.
 • Grau: Economia i gestió.
 • Grau: Ciències empresarials-management.
 • Grau: Comptabilitat i finances.

Formació Complementària (valorable)

 • Màster en direcció i administració d’empreses (MBA) i/o dret administratiu.
 • Programes de perfeccionament directiu.
 • Formació específica en gestió d’equips.
 • Formacions vinculades a gestió de processos, metodologies àgils, tecnologia i/o digitalització.

Experiència

 • En gestió econòmica i administrativa de projectes, serveis o organitzacions. Mínim 2 anys en llocs similars.

Condicions laborals

 • Entitat que contracta: ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social.
 • Projecte on s’insereix: Làbora.
 • Jornada laboral: jornada completa amb opció a teletreball. Flexibilitat horària.
 • Contracte: Indefinit.
 • Data d’incorporació prevista: el més aviat possible, però a acordar.

El termini per rebre el CV i una carta de motivació és el 22 de març a les 12 hores. I s’ha d’enviar a programalabora@laborabcn.cat

Skip to content