Cap administració

Fundació Bellaire

Fins el 19/11/2023


SALARI: 24.000€ anuals de partida (carrera professional, es tracta d'un contracte de relleu per jubilació)

DENOMINACIÓ DE L’OCUPACIÓ: Cap d’Administració.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

La Fundació Bellaire, centre educatiu específic per a infants i adolescents diagnosticats de TEA (trastorns de l’espectre autista), precisa contractar a un/a professional de la Gestió Administrativa amb experiència en desenvolupament de tasques administratives, comptables i laborals.
En l’àmbit organitzatiu, aquesta figura professional aplica les directrius fixades pel Patronat sota la supervisió i control de la Direcció del centre que vetlla per l’execució d’aquestes.

FUNCIONS I TASQUES:

ADMINISTRACIÓ: Realitzar funcions de caire administratiu i de suport a l’organització del centre.

 • Gestionant els correus electrònics i el telèfon institucional.
 • Organitzant i arxivant la documentació administrativa.
 • Controlant les contractacions: bancs, assegurances, PRL, manteniment i subministraments, neteja, menjador i sortides.
 • Fent les compres de materials i portar el control de costos.
 • Vetllant per l’acompliment de serveis d’empreses de manteniment.
 • Preparant documentació per la renovació del Consell Escolar.
 • Comunicant a les famílies temes del seu àmbit de responsabilitat (cartes informatives, gestió de beques i ajuts, etc.)
 • Donant suport i fent tasques vinculades al servei de transport i menjador escolar (controls assistència, altes, baixes, etc.).

COMPTABILITAT: Dur a terme la gestió comptable informatitzada i controlar la tresoreria.

 • Coneixent i aplicant el Pla General Comptable.
 • Elaborant les factures, els cobraments i els pagaments bancaris.
 • Fent les gestions comptables que es deriven de la facturació.
 • Controlant i comptabilitzant les amortitzacions.
 • Duent a terme la gestió i control de la tresoreria, realitzant el pressupost del curs i fent el seguiment econòmic del centre.
 • Informant dels aspectes econòmics, redactant informes i balanços (per consell escolar, patronat, auditories, etc.).

LABORAL: Fer tasques d’administració de personal en coordinació amb la Gestoria.

 • Coordinant-se amb la gestoria per altes i baixes de personal, ITs, etc.
 • Acomplint la contractació del personal, signant contracte i full LOPD.
 • Gestionant la formació de PRL per al personal nou i la vigilància de la salut anualment (reconeixements mèdics).
 • Revisant les nòmines (fa la gestoria) i efectuant el pagament.
 • Controlant els pagaments d’IRPF i Seguretat Social.

ORGANISMES OFICIALS: Planificar, executar i vetllar pels tràmits i obligacions amb organismes oficials.

 • Realitzant i presentant a l’Agència Tributària l’impost de societats.
 • Sol·licitant certificats d’estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda.
 • Tramitant l’assegurança obligatòria d’alumnes majors de 14 anys.
 • Fent servir els aplicatius informàtics de gestió que s’escaiguin.

PERFIL COMPETENCIAL:

Competències bàsiques:

 • Coneixement del català (C1) i castellà.
 • Coneixement i ús de programes de gestió (ofimàtica).

Competències tècniques:

 • Dominar l’ús de tècniques i estratègies de gestió administrativa (facturació, gestió de proveïdors, gestió de bancs, etc.).
 • Disposar de coneixements consolidats de comptabilitat, control dels procediments i les eines de gestió comptable (Pla comptable, Sage 50).
 • Tenir coneixements d’economia i finances per dur a terme la gestió pressupostària (interpretació i anàlisi de comptes, seguiment de balanços i PiG, etc.).
 • Conèixer el sistema i les tècniques de gestió fiscal (funcionament d’impostos, retencions, liquidacions i altres similars).
 • Tenir coneixements sobre gestió laboral (revisió i supervisió de contractes i nòmines).
 • Saber elaborar i redactar documents i informes de l’àrea administrativa i econòmica.
 • Controlar la normativa bàsica i legislació aplicable al seu àmbit de responsabilitat.

Competències transversals:

 • Orientació a les persones: Comprèn l’interès i disposició cap a les persones, interactuant aplicant l’empatia, l’expressió assertiva i l’escolta activa. Denota vocació de servei, esforçant-se per ajudar les persones i donar resposta a les seves necessitats amb un tracte acollidor i professional.
 • Responsabilitat: Suposa desenvolupar les funcions del lloc de feina amb eficàcia, eficiència i qualitat, des de la implicació i el compromís. Capacitat de fixar objectius i afrontar situacions laborals diverses, optimitzant els recursos i tenint en compte els requeriments i les indicacions rebudes.
 • Compromís: Implica conèixer i respectar l’ideari de la Fundació, creure en el projecte i participar-hi de manera activa i continuada. Demostra ser capaç d’incorporar, transmetre i defensar els valors i finalitats de la Fundació alineant-los amb el compromís personal vers l’actuació professional.
 • Flexibilitat: Fa referència a l’habilitat d’adaptar-se i treballar eficaçment en una gamma àmplia de situacions de diversa complexitat, establint relacions laborals amb persones i grups variats. És la destresa per aplicar respostes àgils i eficaces davant de responsabilitats i tasques canviants.
 • Discreció i prudència (confidencialitat): Comporta gestionar la informació i dades sensibles des del respecte i vetllant per la confidencialitat. Manté la privacitat de dades especialment protegides amb les que treballa, actuant amb integritat, professionalitat i conforme a valors ètics i morals.

FORMACIÓ REQUERIDA:

 • Administració i Direcció d’Empreses.
 • Ciències Empresarials.

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

 • Dilatada experiència realitzant gestió comptable.
 • Bagatge en tasques administratives i de l’àmbit laboral.
 • Desenvolupament de funcions vinculades a aplicatius i relació amb l’administració pública.
 • Valorable el treball en institucions del sector educatiu o similar.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contractació: Indefinida.
 • Jornada: Completa, 34 hores /setmanals.
 • Incorporació: Desembre de 2023.
 • Ubicació: Fundació Bellaire, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 • Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 16.20 hores.

INDICACIONS PER A LES CANDIDATURES:

 • Enviament CV: mmerinoj@fundaciocollserola.cat Ref. Cap Administració.
 • Terminis: Presentació candidatures fins al 19 de novembre 2023.
 • Procés Selecció: Segona quinzena novembre 2023.

LA FUNDACIÓ BELLAIRE

 • La raó de ser de la Fundació és la creació i sosteniment d’institucions i serveis, sense ànim de lucre, dedicats a la investigació, l’educació i el tractament de persones diagnosticades amb trastorns de l’espectre autista (TEA).
 • El compromís de la Fundació Collserola amb la Fundació Bellaire forma part del deure envers les famílies i la societat; un pas que compromet, en un projecte comú, dues institucions reconegudes, una dins l’àmbit de l’educació ordinària i l’altra, en el de l’educació especial.
 • La Institució no és la suma de teràpies i ensenyaments desvinculats els uns dels altres sinó un marc global dins del qual s’intervé a nivell pedagògic, terapèutic i social. És un conjunt en si mateix, on tots els espais, activitats i personal funcionen com a agents educatius.
 • Volem donar un tracte d’absolut respecte als nostres alumnes, construint vincles afectius i relacions de confiança per afavorir la construcció de la seva identitat i l’adquisició de tots els aprenentatges possibles per aconseguir una millor qualitat de vida i d’integració social.
 • Per a la realització d’aquests objectius la Fundació Bellaire compta, també, amb subvencions dels Departaments d’Educació i de Sanitat. https://www.fundaciobellaire.cat/

FORMEM PART DE LA FUNDACIÓ COLLSEROLA

 • La FUNDACIÓ COLLSEROLA constituïda l’any 1994, és la titular de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona; l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès i l’escola Ramon Fuster de Bellaterra. Les escoles de la Fundació estan finançades amb fons públics per la signatura d’un concert amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • La voluntat de completar l’oferta educativa, per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i de la comunitat educativa, ens ha portat a incorporar al grup la FUNDACIÓ BELLAIRE, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire; la FUNDACIÓ ELS XIPRERS, que atén persones majors de 18 anys amb Trastorn d’Espectre Autista; la FUNDACIÓ CIM D’ESTELA, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge i la FUNDACIÓ INSTITUT DE PSICOLOGIA, dedicada a proporcionar serveis de salut i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia.
Skip to content